Periodika

graecolatina ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE (AUC) – PHILOLOGICA je vědecký časopis vydávaný Univerzitou Karlovou v Praze v nakladatelství Karolinum od r. 1960. V současné době vychází třikrát ročně. Periodikum je zařazeno do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a do databáze ERIH Plus (schválen 2016-08-10) . Kromě toho figuruje v seznamu Interclassica a v seznamu Open Acces Journal in Ancient Studies, inzerovaných portálem AWOL.

ISSN 0567-8269 (print)
ISSN 2464-6830 (online)

V rámci tohoto časopisu vycházela až do roku 2016 tematická řada GRAECOLATINA PRAGENSIA (GLP) zaměřená na řecká a latinská studia: poslední číslo je AUC – PHILOLOGICA 2/2016 GLP (XXVI). Od r. 2017 již nejsou jednotlivé tematické řady rozlišovány názvy a identifikace je uváděna pouze v rámci ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE (AUC) – PHILOLOGICA. Ve vydávání čísel s řecko-latinskou tematikou budeme pokračovat i po nucené eliminaci názvu Graecolatina Pragensia. Posledním takovým číslem jsou zatím AUC Philologica 2/2017, věnovaná doc. Václavu Markovi (viz níže).

Odkaz na stránky Acta Universitatis Carolinae – Philologica na webu FF UK a v nakladatelství Karolinum.
Elektronická verze je také dostupná v režimu Open Access prostřednictvím databáze CEEOL a zde níže na této stránce.

Monografická čísla k řeckým a latinským studiím, dříve vydávaná pod společným názvem GRAECOLATINA PRAGENSIA (GLP), přinášejí studie domácích i zahraničních badatelů v oblasti latinské a řecké lingvistiky, antických literatur, starověkých dějin, klasické archeologie, antické filozofie, latinské medievistiky, byzantologie, novolatinských a novořeckých studií a recepce antiky v moderních kulturách. Články jsou publikovány ve světových jazycích a opatřeny cizojazyčným a českým shrnutím. O založení řady GLP se zasloužil univ. prof. Antonín Salač, který jí také dal jméno. První číslo vyšlo v r. 1960.

V GLP jsou uveřejňovány původní články a recenze. Články jsou podrobovány recenznímu řízení dvou nezávislých lektorů, zhruba v polovině případů ze zahraničí (peer review).

Anotované obsahy jednotlivých čísel GLP
– od čísla XXIV/2012 jsou jednotlivé články k dispozici v pdf on-line (Open Acces)

 

AURIGA – Zprávy Jednoty klasických filologů

Časopis vědecké společnosti Jednota klasických filologů (JKF)

přináší:

  • odborné i vědecko-popularizační články z oblasti antiky, medievistiky a příležitostně i novořečtiny (s résumé ve světovém jazyce);
  • původní překlady (nebo jejich ukázky);
  • informace o konferencích, výstavách a jiných významných událostech u nás a na Slovensku;
  • soupis diplomových prací, které byly obhájeny v daném roce na fakultách u nás i na Slovensku;
  • recenze na překlady antických děl, přeloženou vědecko-populární literaturu i původní vědecké práce.

Vychází od roku 1959 pod názvem Zprávy Jednoty klasických filologů, od roku 1992/1993 pod názvem Auriga a je přímým pokračovatelem Listů filologických, které vydával spolek Jednota českých filologů (předchůdce JKF) od r. 1873.

Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleného Radou pro výzkum a vývoj dne 20. června 2008.

Články jsou podrobovány posouzení nezávislých recenzentů.

Časopis je distribuován zdarma členům JKF. Ostatní zájemci si mohou aktuální číslo koupit v knihkupectví Karolinum. Starší čísla je možné si objednat na knihkupectvi@ruk.cuni.cz.

Úvod > Věda > Periodika