Klasická filologie – návrhy témat diplomových prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Prostředky textové koheze v klasické řečtině (srovnání dvou antických autorů).

Prolepse v klasické řečtině. Srovnání morfologicko-syntaktického a pragmatického přístupu.

Nářeční charakteristika pohomérské epiky (srovnání Hésioda + homérských hymnů s Apollóniem Rhodským).

Protořečtina a další indoevropské jazyky Balkánu v prehistorické době.

Řečtina tzv. protobulharských nápisů.

Intertextualita a řecký mýtus: variace jako cesta poznání (proměny mytických syžetů v řecké tragédii).

Hippokratovský spis De carnibus (úvod, překlad a komentář).

Obraz athénské minulosti v Ísokratově díle.

Struktury řecké společnosti homérské doby v proměnách bádání.

Politická individualita a svrchovaná moc lidu v athénské demokracii.

Latinská deminutiva (formální i sémantický rozbor).

Latinská desubstantivní adjektiva.

Česká imperfektiva tantum a jejich latinské ekvivalenty.

Textová funkce ireálných souvětí podmínkových.

Latinské vedlejší věty účinkové potenciální a ireálné.

Lucretiovo pojetí řeči a jazyka.

Endelechiova báseň De mortibus boum v kontextu římské bukolické tradice.

Německý a český překlad Horatiovy Poetiky od Karla Simeona Macháčka v kontextu dobového překladatelství.

Pomponiovo cento Versus ad gratiam Domini: křesťanská katecheze v bukolickém hávu.

Pedagogické“ pasáže v Ciceronově řeči Pro Sestio.

Exil a historičtí exulanti v Ciceronově díle.

Překlad a komentář vybraných Ciceronových dopisů.

Úvod, překlad a komentář LII. knihy dějin Cassia Diona – řečí Agrippovy a Maecenatovy proti a pro monarchii.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Klasická filologie – návrhy témat diplomových prací