Historie, kultura a náboženství středověku

 1. Bible, složení SZ a NZ, vznik a vývoj jejího latinského textu ve středověku a novověku
 2. Církevní dějiny I. (počátek církve, počátky mnišství, mnišské řády)
 3. Církevní dějiny II. (schismata, koncily, křižácké výpravy, pozdně středověké hereze, devotio moderna)
 4. Středověká univerzita (počátky, centra, osobnosti, Karlova univerzita)
 5. Umělecké slohy ve středověku (malířství, sochařství, architektura, charakteristika a zástupci)
 6. Středověká vernakulární literatura (postupný rozvoj, vztah k latinské literatuře, středověké překládání)
 7. Středověká rukopisná kultura a pomocné vědy historické (scriptoria, psací látky, kodikologie, paleografie)
 8. Editování středověkých textů, digital humanities
 9. Bádání o středověku (škola Annales a její zástupci, Curtius, česká historiografie)

Součástí tohoto okruhu bude diskuse nad přečtenou primární a sekundární literaturou.

Seznam bude obsahovat díla různých autorů, která se vztahují k různým žánrům a obdobím, vzniklým jak na území Evropy, tak se pojícím k bohemikálnímu prostředí. Bude obsahovat 15 položek primární literatury (nezahrnovat povinnou literaturu v latině, texty mohou být v českém překladu) a 15 položek literatury sekundární vztahující se v nejširším smyslu ke středověké kultuře, literatuře, umění apod., z nichž alespoň tři tituly budou v cizím jazyce.

Primární literatura v českém překladu:

 1. Bible: Pentateuch, Job, Píseň písní, Daniel, celý Nový Zákon
 2. Sestra Múza: světská poezie latinského středověku, (usp. A. Vidmanová. Praha 1900)
 3. Jacobus de Voragine Legenda Aurea (přel. A.Vidmanová a V. Bahník. Praha 1984)
 4. Isidor ze Sevilly Etymologie I-III (přel. D. Korte. Praha 2000)
 5. Augustinus Křesťanská vzdělanost (přel. J. Nechutová. Praha 2004)
 6. Abélard Historia calamitatum mearum (Dopisy utrpení a lásky) (přel. J. Pavel. Praha 2003)
 7. Caesarius z Heisterbachu Vyprávění o zázracích (In: Středověký život v zrcadle exempel, přel. J. Nechutová. Praha 2009)
 8. Hrosvita z Gandersheimu Duchovní dramata (přel. I.Zachová. Praha 2004)
 9. Regula Benedicti – Řehole Benediktova (přel. A. Franecová.Praha 1998)
 10. Tomáš Akvinský De ente et essentia (Jsoucno a bytí) (přel. S. Sousedík. Praha 1992)
 11. Kosmova kronika česká (přel. K. Hrdina a M. Bláhová. Praha 2012)
 12. Boethius Filosofie utěšitelka (přel. J. Hrůša. Olomouc 1995)
 13. Kristiánova legenda (přel. J. Ludvíkovský. Praha 2012)
 14. Jeroným Legendy o poustevnících (přel. J. Šubrt. Praha 2002)
 15. Beda Ctihodný Církevní dějiny národa Anglů (přel. M. Moravová, Praha 2008)
 16. Zbraslavská kronika (přel. F. Heřmanský. Praha 1976)

+ jedna kronika z řady Memoria medii aevi, nakl. Argo
+ jedna kniha z řady Knihovna středověké tradice, nakl. OIKOYMENH
+ jedno dílo Jana Amose Komenského

Doporučená sekundární literatura ke SZZk:

 1. Curtius, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Praha 1998 (alespoň kapitoly 1, 2, 3, 4, 8, 14 a exkurzy).
 2. Franzen, August. Malé církevní dějiny. Praha 1992.
 3. Jiroušková, Lenka, ed. Speculum medii aevi. Sborník z cyklu přednášek ke středověké literatuře. Praha 1998.
 4. Langosch, Karl. Mittellatein und Europa. Darmstadt 1990.
 5. LeGoff, Jacques. Kultura středověké Evropy. Praha 1991.
 6. Nechutová, Jana. Středověká latina. Praha 2002.
 7. Nechutová, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha 2000.
 8. Nechutová Jana – Stehlíková, Dana. Stručné dějiny latinské literatury středověku. Praha 2013.
 9. Spunar, Pavel. Kultura středověku. Praha 1995.
 10. Stehlíková, Eva. A co když je to divadlo. Několikero zastavení nad středověkým latinským dramatem. Praha 1988.
 11. Vidmanová, Anežka. Latinská literatura středověkých Čech. Praha 1994.

+ jedna kniha z edice Historické myšlení či Každodenní život, nakl. Argo.
+ jedna kniha z edice Kulturní historie, nakl. Vyšehrad.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > SZZK – Latinská medievistika > Historie, kultura a náboženství středověku