Starořecký jazyk

Písemná část: překlad neznámého textu do češtiny (s pomocí slovníku) a zodpovězení otázek z normativní mluvnice (morfologie a syntax), vztahujících se většinou k textu, určování a tvoření slovesných tvarů, převody vět na jiné konstrukce, do jiných časů, z aktiva do pasiva apod., okrajově také stupnice řeckých sloves.

Ústní část: Teoretické otázky z řecké morfologie a syntaxe a gramatický i věcný komentář úseku předepsané četby (Plato, Symposium; Euripides, Medea).

   1. Morfologie
    • Tvoření a používání augmentu
    • Tvoření a používání reduplikace
    • Popis slovesného systému v řečtině z hlediska morfologického
    • Popis jmenné flexe z hlediska morfologického
   2. Řecká attická syntax pádová
    • Sémantické funkce a interpretace genitivu
    • Sémantické funkce a interpretace dativu
    • Sémantické funkce a interpretace akuzativu
   3. Řecká attická syntax slovesná
    • Významy a interpretace jednotlivých časů (ind. préz., impf., aor., perf. a fut.)
    • Významy a interpretace jednotlivých modů (ind., konj., opt. a imper.)
    • Slovesný vid v řečtině
   4. Řecká attická syntax souvětná
    • Charakteristika obsahových propozic (propozice ve formě vedlejších vět s ὅτι a ὡς, ve formě tzv. nepřímých otázek, infinitivních a participiálních konstrukcí)
    • Charakteristika infinitivních a participiálních konstrukcí (kromě obsahových propozic)
    • Charakteristika a srovnání vedlejších vět účelových, obavných a snahových
    • Charakteristika účinkových propozic
    • Charakteristika vět příčinných a vyjadřování příčiny v řečtině
    • Charakteristika vět podmínkových a vyjadřování podmínky v řečtině
    • Vyjadřování přípustky v řečtině
    • Charakteristika vět časových
    • Charakteristika vět vztažných

Doporučená literatura:

 • Niederle, J. et al., Mluvnice řeckého jazyka, Praha 1974 (nebo pozdější vydání).
 • Muchnová, D., Syntax klasické řečtiny, Praha 2004.
 • Rijksbaron, A., Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek, Amsterdam: Gieben, 2002 (nebo pozdější vydání).
 • Emde Boas, E., Rijksbaron, A. et al., The Cambridge Grammar of Classical Greek. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
 • Menge,H et al., Repetitorium der griechischen Syntax, München 1961; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999.
 • Fürst, K., Cvičebnice jazyka řeckého, Praha 1939.
 • Poznámky z přednesené látky.