SZZK – Jazyk a kultura starověkého Řecka

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba diplomové práce
Část SZZ2

Starořecký jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze dvou tematických okruhů:

a) Starořecký jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost překladu (ze starořečtiny do češtiny je překládán s pomocí slovníku obtížný souvislý text antického autora) a interpretace gramatických a textově lingvistických jevů; v ústní části pak schopnost překladu a výkladu předepsané četby v originále a dále souvislého teoretického výkladu o vybraném problému ze synchronní nebo diachronní starořecké lingvistiky. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Řecká antická literatura a náboženství – student prokáže hlubokou znalost řecké antické literatury v celé její žánrové šíři, a to v úzkém propojení se sférou náboženství a mytologie, jež charakterizuje řeckou kulturu jako celek; jeho znalosti jsou založeny na seznámení se s metodickou problematikou daných oblastí i na rozsáhlém studiu primární a sekundární literatury, a to jak v originále, tak i v překladu.

Část SZZ3

Dějiny antické civilizace

Zkouška se skládá ze dvou tematických okruhů:

a) Dějiny starověkého Řecka a Říma – student prokáže důkladnou znalost řeckých a římských dějin ve starověku počínaje civilizacemi doby bronzové a konče pozdní antikou, a to politicko-vojenských událostí, ale také hospodářských a sociálních poměrů. Zároveň bude s to zasadit vývoj antické civilizace do širšího kontextu dějin starověkého světa. Zvláštní důraz bude kladen na postižení charakteru jednotlivých epoch a jejich vzájemné srovnání. Kromě toho bude schopen postihnout specifika různých druhů pramenů pro poznání antických dějin, zejména děl antické historiografie.

b) Antická kultura – student prokáže solidní znalost jednotlivých vývojových fází antické kultury v jejích různých aspektech (literatura, mytologie, náboženství, výtvarné umění aj.), proměn kulturních paradigmat v souvislosti s historickým vývojem antického světa a vzájemného ovlivňování různých kulturních forem v rámci jednotlivých období. Dokáže rovněž posoudit uplatnění vlivu antické kultury v pozdějším formování evropské civilizace.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > SZZK – Jazyk a kultura starověkého Řecka