Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.

Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.

Funkce
 • Přijímací řízení (Agenda) - Ústav řeckých a latinských studií
Konzultační hodiny
 • viz webové stránky katedry urls.ff.cuni.cz
Členství
 • Oboroví garanti
 • Rada garantů Historické vědy (B; B7105; 3 roky; FF; cs; P,K)
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Ovocný trh 9 - Nová Astorie
Místnost č. 324

Specializace

 • dějiny antického starověku

Badatelský zájem

 • dějiny pozdní antiky
 • pozdně antická historiografie
 • náboženské střety v antice (zejména tzv. „poslední pohané“)
 • rané křesťanství v římském světě
 • antické písemné prameny nejstarších dějin české kotliny

Vzdělání

 • 2005-2012 postgraduální studium, FF UK, obor dějiny antického starověku, disertační práce Poslední pohané a jejich postavení v christianisovaném římském imperiu, školitel: doc. Václav Marek
 • 1999-2005 magisterské studium, FF UK, obor řečtina-latina, diplomová práce Virius Nicomachus Flavianus, osobnost, úřední kariéra, literární dílo, vedoucí práce: prof. Bohumila Mouchová, titul Mgr. udělen summa cum laude
 • 1997-1999 magisterské studium, FF UK, obor řečtina-religionistika

Zaměstnání a profesionální praxe

 • od 2008 výuka na ÚŘLS FF UK (2008-2012 asistent, 2012-dosud odborný asistent)
 • od 2001 výuka na Gymnáziu Oty Pavla v Radotíně (2001-2009 latiny, 2005-dosud základů společenských věd, 2006-2010 třídnictví)

Studium v zahraničí, zahraniční stipendia a stáže

 • 10-12/2007 Forschungsstipendium DAAD, Eberhard-Karls-Universität v Tübingen
 • 6-7/2002 Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών (letní škola novořeckých studií v Athénách)
 • 8/1999 JACT Summer School in Ancient Greek v Blandfordu ve Velké Británii

Granty a projekty

 • 2022-2023 vědecký pracovník Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204053/2017), hlavní řešitelka: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
 • 2019-2022 externí spolupracovník projektu „Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství“ (GA ČR 19-02741S), řešitel: doc. Jiří Hoblík, Ph.D.
 • 2018-2020 junior Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204053/2017), hlavní řešitelka: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
 • 2017-2021 člen Centra pro studium středověku (Progres Q07), hlavní řešitel: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 • 2015-2017 junior Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204002/2012), hlavní řešitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
 • 2015 Vybrané problémy historie a historiografie pozdní antiky, postdoktorský projekt podpořený Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, č. FF_VS2015/054

Ocenění

 • 2022 Nominace článku „The Murder of the Innocents in the Saturnalia and the Religion of Macrobius“ za FF UK do Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v Modulu 1, v hodnocení H18-H22 získal známku 1
 • 2013 Cena Jaroslava Krejčího pro vynikající absolventy českých vysokých škol a mladé vědecké pracovníky
 • 2006 Nominace za FF UK na Cenu rektora pro nejlepší absolventy UK – Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů

Konference a přednášky

 • 11/2023 Ancient History and Ancient Historians: Dis Manibus Pavel Oliva, Prague, Vila Lanna, příspěvek Polybius’ “Numantine War”
 • 6/2023 Svět starověkých civilizací. Konference na počest jubilea naší kolegyně Jarmily Bednaříkové, Brno, ÚKS FF MU, příspěvek Pozděantické literární prameny a jejich příspěvek do diskuse o historicitě Ježíšově
 • 11/2022 Mezinárodní kolokvium ROZKOŠATĚLÝ STROM ANTIKY V EVROPSKOU PŮDU ZASAZENÝ, Opava, Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, příspěvek Pilátova relace o Ježíšovi: Od Tacita přes Maximina Daiu do argumentace moderních diskutérů o Ježíšově historicitě
 • 9/2022 Podzimní konference Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha, ÚŘLS FF UK, příspěvek Pozdněantická historiografie ve sporech moderních badatelů: Mohl řecký sofista Eunapios ze Sard čerpat z díla napsaného latinsky?
 • 6/2022 Roma avrea MMXXII: Colloqvivm Ciceronianvm, Praha, FF UK, příspěvek Cicero o méně známých dílech římské historiografie: Brutovy epitomy a Polybiova numantijská válka
 • 5/2022 9. Byzantologický den, Praha, Slovanský ústav AV ČR, příspěvek Mohou být v textu De adm. imp. 29 pasáže převzaté z annálů Nicomacha Flaviana? Příspěvek do nedávné diskuse na stránkách Byzantinoslavik
 • 11/2021 Mezinárodní kolokvium VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA, Opava, Ústav historických věd FPF SU Opava, příspěvek Cesty Flavia Iosepha do Říma a chronologie jeho děl
 • 6/2021 Peregrinare – scribere – docere. Setkání k poctě Janě Kepartové, Praha, PedF UK, příspěvek Athénští filosofové a perský král aneb (ne)známé okolnosti třetí nejznámější antické cesty tam a zase zpátky
 • 9/2020 Letní konference Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE), Praha, FF UK, příspěvek Podle koho se Židé nelíbí bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi? Nové postřehy do diskuse o autenticitě 1Te 2,13-16
 • 11/2019 Roma avrea MMXIX: Structures of Historical Narrative, Prague, Akademické konferenční centrum, příspěvek Lucretia, praetexta, and the Historians of Early Rome (Livy, Dionysius of Halicarnassus, Cassius Dio)
 • 6/2019 Nové trendy vo výskume dejín antiky, Ružomberok, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, příspěvek „Senzační“ objevy na Turínském plátně, aneb i interdisciplinarita může mít svá úskalí
 • 5/2019 5. Byzantologický den, Praha, Akademické konferenční centrum, příspěvek Sporná cesta „západní“ perspektivy do dějepisného díla Zósimova
 • 9/2018 Podzimní konference Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE), Praha, FF UK, příspěvek Nejstarší svědectví mimokřesťanských autorů o Ježíšovi a jejich význam
 • 9/2018 Akademik Josef Dobiáš (1888–1972), odborný seminář pořádaný Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i. a Muzeem Vysočiny Pelhřimov, p. o., Praha, Vila Lanna
 • 6/2018 Od mesta k ríši – od ríše k mestu, Nitra, Katedra histórie FF UKF, příspěvek Řím a počátky křesťanství – prameny a jejich možnosti
 • 11-12/2017 Roma avrea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace. Kolokvium k 2000. výročí úmrtí P. Ovidia Nasona, Praha, FF UK, příspěvek Antonius a Brutus literáty, aneb Ovidiův možný příspěvek k dějinám literatury
 • 11/2017 Mezinárodní kolokvium „SCHOLA – LUDUS (Antika …krát jinak)“, Opava, Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, příspěvek Romanes evnt domvs aneb „Co pro nás kdy Římané udělali?!?“ Didaktický potenciál nejskandálnějšího filmu všech dob
 • 6/2017 Letní konference Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE), Praha, ETF UK, příspěvek Impulsor “Chrestus” or “Christus” in Suetonius? Why the Neverending Controversy Must Remain Neverending
 • 6/2017 „Hľadanie počiatkov“ či Štúdium staroveku na našich univerzitách, Trnava, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, příspěvek Historicita Ježíše z Nazarethu: Bilance možností pramenů a dosud nepostřehnutých detailů
 • 5/2017 Byzantologický den, Praha, Slovanský ústav AV ČR, příspěvek Všichni Iulianovi muži
 • 9/2016 Roma ahenea MMXVI: Itálie a Galie, pohané a křesťané v 5. stol. n. l. Kolokvium k římské literatuře, kultuře a dějinám pozdní antiky (k 1600. výročí plavby Rutilia Namatiana do Galie), Praha, ÚŘLS FF UK, příspěvek: Ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ. Jedna hypotetická linie pohanské polemiky s křesťany po pádu Říma v roce 410
 • 11/2015Slova a svoboda“ konference u příležitosti oslav 17. listopadu, Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, studentská konference, „invited speaker“, příspěvek: Antika a její Koniášové: Kdy, proč a jak ničili knihy starověcí Řekové a Římané
 • 10/2015 Mezinárodní kolokvium „HISTORIA – VITA MEMORIAE, Učební texty dějepisu a antika – včera, dnes a zítra“, Opava, Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, příspěvek: Canfora o Voltairovi, Iulianovi, Židech a antisemitismu
 • 9/2015 Roma argentea MMXV: Kolokvium k římské literatuře, kultuře a dějinám raného císařství (k 1950. výročí Pisonova spiknutí), Praha, ÚŘLS FF UK, příspěvek: Procesy s křesťany v kontextu potlačení Pisonova spiknutí
 • 6/2015 Letní konference Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE), Praha, ÚFAR FF UK, příspěvek: Vraždění neviňátek v Saturnaliích a otázka náboženského přesvědčení Macrobiova
 • 6/2015 Medzinárodná vedecká konferencia „Vybrané problémy antiky“, Nitra, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, příspěvek: Iulianus, římští mučedníci a možnosti vypátrat historickou realitu
 • 9/2014 Avgvstvs MMXIV: Medzinárodná konferencia pri príležitosti uplynutia 2000 rokov od smrti prvého rímskeho cisára Augusta, Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, příspěvek: Vznik Augustovy monarchie v pohansko-křesťanské polemice post-Alarichovského Říma
 • 6/2014 Colloqvivm Avgvstvm, Praha, FF UK, příspěvek: Augustus a jeho soupis celého světa. Kdy, proč, jak a vůbec-li?
 • 11/2013 Symposium k jubileu prof. Bohumily Mouchové „Historiam scribere (et legere)“, Praha, ÚŘLS FF UK, příspěvek: Tacitus de Christianis
 • 11/2012 ALFA, přednáška: Poslední pohané ve světle moderního bádání
 • 11/2009 Europaeum Ninth Classics Colloquium „Teaching, Teachers and Students in Ancient World“ v Praze, příspěvek: Q. Aurelius Symmachus and His Competence in Greek: One Possible Argument Examined
 • 4/2009 Jednota klasických filologů, přednáška: Pohané v christianisovaném římském imperiu
 • 11/2008 Europaeum Seventh Classics Colloquium „Metamorphosis between Science and Literature“ v Bologni a Ravenně, příspěvek: Differences between the First and the Second Edition of Justinian’s Code and What Do We Know about Them
 • 11/2006 seminář dr. Martina Bažila „Římská poezie pozdní antiky“, dvě přednášky: Život a doba Sidonia Apollinaria
 • 11/2005 Europaeum Fourth Classics Colloquium „Tears in the Ancient World“ v Leidenu

Organizace konferencí

 • 11/2023 spolupořadatel konference „Ancient History and Ancient Historians: Dis Manibus Pavel Oliva“, Prague, Vila Lanna
 • 6/2022 spolupořadatel konference „Roma avrea MMXXII: Colloqvivm Ciceronianvm“, Praha, FF UK
 • 11/2019 spolupořadatel workshopu „Roma avrea MMXIX: Structures of Historical Narrative“, Prague, Akademické konferenční centrum
 • 11/2018 spolupořadatel workshopu „Roma aeterna MMXVIII: The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe”, Prague, Vila Lanna
 • 11-12/2017 spolupořadatel konference „Roma avrea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace. Kolokvium k 2000. výročí úmrtí P. Ovidia Nasona“, Praha, FF UK
 • 9/2016 spolupořadatel konference „Roma ahenea MMXVI: Itálie a Galie, pohané a křesťané v 5. stol. n. l. Kolokvium k římské literatuře, kultuře a dějinám pozdní antiky (k 1600. výročí plavby Rutilia Namatiana do Galie)“, Praha, ÚŘLS FF UK
 • 9/2015 spolupořadatel konference „Roma argentea MMXV: Kolokvium k římské literatuře, kultuře a dějinám raného císařství (k 1950. výročí Pisonova spiknutí)“, Praha, ÚŘLS FF UK

Publikace

Komentované překlady pramenných textů

 • Výtah z Caesarů (Epitome de Caesaribus). Úvodní studie, překlad a komentář Ivan Prchlík. Praha: Jednota klasických filologů, 2022 (edice Bilingua, VI. svazek). ISBN 978-80-904945-8-9, 342 str.

Články v recenzovaných periodikách

 • Eunapius of Sardis and a Latin Source: Can it Be Excluded that in his Histories he Drew upon One? Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte, 73/2, 2024, str. 229-254
 • Voltaire, Iulianus a jeruzalémský chrám: V čem je třeba korigovat výklad v Canforovi? ZJKF (Auriga), LXV, 2023, str. 29-65 zde
 • Co mohou, ale jen vysoce hypoteticky, mít společného mytický Krok a severský hrdina Šípový Odd? Kuděj – Časopis pro kulturní dějiny, 23/1, 2022, str. 16-52
 • Two Ovidian Miscellanies: Ovid’s Contribution to the History of Literature and the Historicity of his Exile. Rheinisches Museum für Philologie, 164/3-4, 2021, str. 367-394 zde
 • Cassius Dio a jeho Μαρκομαννίς: textologicko-filologický aspekt problému. Příspěvek k informačním možnostem antických písemných pramenů. Archeologie ve středních Čechách, 25, 2021, str. 111-143 zde
 • Podle koho se Židé nelíbí bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi, aneb jak příkrý vůči Židům mohl být apoštol Pavel? Theologická revue, 91/3, 2020, str. 282-306 zde
 • Rutilius Namatianus, Stilicho a poslední pohané Říma. ZJKF (Auriga), LXII/2, 2020, str. 7-41 zde
 • Kosmův praotec Boemus nebyl Kelt: Několik poznámek k otázce, zda nejstarší český kronikář mohl být inspirován Liviem. Český časopis historický, 118/3, 2020, str. 670-696 zde
 • Kterého ukřižovaného vůdce použil jako příklad Seneca. De ira I, 2, 2? Studia historica Nitriensia, XXIII/2, 2019, str. 293-329 zde
 • Auctor nominis eius Christus: Tacitus’ Knowledge of the Origins of Christianity. AUC Philologica, 2/2017, str. 95-110 zde
 • The Murder of the Innocents in the Saturnalia and the Religion of Macrobius. Klio, 99/1, 2017, str. 260-277 zde
 • Incestum … et diros sacrorum ritus confingerent: Tacitus a údajný kruh římských křesťanských aristokratů kolem Iunie Lepidy. ZJKF (Auriga), LIX/2, 2017, str. 34-62 zde
 • Vznik Augustovy monarchie v pohansko-křesťanské polemice post-Alarichovského Říma, jak ji zračí dějepisné dílo Zósimovo. Bibliotheca Alexandrina, III, 2016, str. 172-207
 • Strabón a Tacitus o počátcích dějin České kotliny: Několik poznámek k otázkám znovunastoleným Vladimírem Salačem. Archeologické rozhledy, LXVIII/4, 2016, str. 532-543 zde
 • Iulianus a římští mučedníci, aneb jak i historicky absurdní legenda vzdoruje definitivnímu usvědčení z ahistoricity: tři historicko-filologické sondy. Studia historica Nitriensia, XX/2, 2016, str. 378-404 zde
 • Photius and μεταγράφειν: Some Notes on the Linguistic Aspect of Photius’ Testimony to the Nature of Zosimus’ Drawing upon the Histories by Eunapius of Sardis. AUC Philologica, 2/2016 – Graecolatina Pragensia, str. 33-42 zde
 • Věčný absentér Tarasios aneb Kde četl Fótios knihy resumované v Bibliothéce? ZJKF (Auriga), LVIII/1, 2016, str. 52-77 zde
 • Křesťanství v římském světě: Co proti němu měly jeho intelektuální elity? Bibliotheca Alexandrina, II, 2015, str. 64-77
 • The Fiery Eyes of Augustus and the annales of Nicomachus Flavianus. AUC Philologica, 2/2015 – Graecolatina Pragensia, XXV, str. 9-20 zde
 • Tacitus de Christianis: Kde získal Tacitus své informace o křesťanech? ZJKF (Auriga), LVII/1, 2015, str. 46-66 zde
 • Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu, V: Myšlenkové zázemí. ZJKF (Auriga), LVI/2, 2014, str. 40-55 zde
 • Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu, IV: Protipohanská legislativa v praxi. ZJKF (Auriga), LVI/1, 2014, str. 19-43 zde
 • Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu, III: Základní přehled proti-pohanské legislativy. ZJKF (Auriga), LV/2, 2013, str. 27-48 zde
 • Historicvs dissertissimvs, but What Else? Questions Regarding the Literary Work of Virius Nicomachus Flavianus. AUC Philologica, 3/2012 – Graecolatina Pragensia, XXIV, str. 49-63 zde
 • Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu, II: Limity perzekuce. ZJKF (Auriga), LIV, 2012, str. 82-100 zde
 • Who Guided Alaric through Thermopylae? Note on Eunapius, Vitae sophistarum, VII,3,5 [476 Didot]. Eirene, XLVII, 2011, str. 171-175
 • Zosimus, Praetextatus, and Valentinian I: The Quellenforschung Note on Zosimus, Historia nova, IV,3,3, and the Possible Purpose of the annales of Nicomachus Flavianus. Listy filologické, CXXXIV, 2011, str. 309-322 zde
 • Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu, I: Základní fakta o násilí vůči nim. ZJKF (Auriga), LIII, 2011, str. 66-84 zde
 • Christians among Symmachi Already in the 4th Century? A Prosopographical Note. AUC Philologica, 1/2010 [2011] – Graecolatina Pragensia, XXIII, str. 141-146
 • Anastasius or Justinian? To Whom Ascribe the Authorship of Cod. Iust. I 11,9? AUC Philologica, 1/2010 [2011] – Graecolatina Pragensia, XXIII, str. 97-105
 • Sidonius or Flavianus? By Whom Was Philostratus’ Vita Apollonii Translated into Latin? AUC Philologica, 1/2007 [2009] – Graecolatina Pragensia, XXII, str. 199-210

Kapitoly v monografiích a články v konferenčních sbornících

 • ‚Ježíš řečený Christos‘ u Iosepha Flavia: Jistota nejistoty. In: Peter Fraňo – Michal Habaj (zost.), Antica Slavica, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2018, str. 77-152 a 280-286

Ostatní články

 • „Nanejvýš umělkovaným slohem“ aneb co obnáší Dobiášovo hodnocení stylu Aurelia Victora a o jeho překladu do češtiny. In: Bořivoj Marek – Petr Honč (red.), Visvqve et avditv ivxta venerabilis adrogantiam effvgerat. Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové, Jednota klasických filologů 2013, str. 61-75

Přehledové články a encyklopedická hesla

 • Iosephus Flavius. In: Jiří Hoblík – Radka Fialová (eds.), Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství. Kapitoly z encyklopedie, Praha: Filosofia 2023, str. 167-190
 • Tacitus. In: Jiří Hoblík – Radka Fialová (eds.), Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství. Kapitoly z encyklopedie, Praha: Filosofia 2023, str. 503-535

Recenze a zprávy

 • rf. Stefan Rebenich – Hans-Ulrich Wiemer (eds.), A Companion to Julian the Apostate. Brill’s Companions to the Byzantine World, volume 5. Eirene, LIX, 2023, str. 250-261
 • rf. Wolfram Kinzig, Pronásledování křesťanů v antice. Dějiny a současnost, XLV/5, 2023, str. 48
 • Ivan PRCHLÍK – Bořivoj MAREK, Narozeninové kolokvium, s nímž se vyplatilo počkat. Marginalia historica, 12/1, 2021, str. 119-121
 • rf. Rita Lizzi Testa (ed.), The Strange Death of Pagan Rome. Reflections on a Historiographical Controversy. Giornale italiano di filologia, Bibliotheca 16. Eirene, LII, 2016, str. 537-541
 • Mezinárodní konference „Vybrané problémy antiky“ v Nitře. ZJKF (Auriga), LVIII/1, 2016, str. 99-103 zde
 • rf. Bruno Bleckmann – Timo Stickler (Hg.), Griechische Profanhistoriker des fünften nachchristlichen Jahrhunderts. Historia – Einzelschriften 228. Eirene, LI, 2015, str. 379-382
 • rf. Richard W. Burgess, Roman Imperial Chronology and Early-Fourth-Century Historiography. The Regnal Durations of the So-called Chronica urbis Romae of the Chronograph of 354. Historia – Einzelschriften 234. Eirene, LI, 2015, str. 369-373
 • a. d. VI Kal. Oct. (K sedmdesátinám Václava Marka). ZJKF (Auriga), LIV, 2012, str. 116-118 zde
 • Ediční poznámka. In: A. A. Barrett (ed.), Životy císařů, přeložila Markéta Bauerová, odborná úprava překladu z angličtiny a překlad označených řeckých a latinských textů Ivan Prchlík, Praha: Academia 2012, str. 427-431
 • De lingua Latina in Othonis Pauli gymnasio discenda. In: Padesát pět let střední školy v Radotíně, 1953 – 2008, Gymnázium Oty Pavla 2008, str. 53
 • rf. Christoph Markschies, Mezi dvěma světy (Dějiny antického křesťanství). ZJKF (Auriga), L, 2008, str. 156-165 zde
 • rf. Manfred Clauss, Konstantin Veliký. ZJKF (Auriga), XLIX, 2007, str. 170-172 zde
 • Klasicko-filologická periodika dostupná na internetu. ZJKF (Auriga), XLVIII, 2006, str. 93-95 zde
 • Benátská výstava o Etruscích. ZJKF (Auriga), XLIV, 2002, str. 72-75 zde

Redakce odborného periodika

 • AUC Philologica, 4/2021, editors: Ivan Prchlík, Ján Bakyta and Martin Bažil. Charles University, Karolinum Press 2021, 205 str. zde
 • AUC Philologica, 2/2020, editors: Ivan Prchlík, Ján Bakyta and Martin Bažil. Charles University, Karolinum Press 2020, 223 str. zde
 • AUC Philologica, 2/2017 [Marciana. In honorem Václav Marek], editors: Ivan Prchlík and Ján Bakyta. Charles University, Karolinum Press 2017, 342 str. zde

Odborná spolupráce na publikacích

 • Kristina Pisánská, Kniha o městě dam, překlad, edice, předmluva a poznámky Věra Soukupová, Argo 2018 [lektorace]
 • K. Hrbková, Jak se žilo ve starověkém Římě, Computer Media s.r.o. 2014 [odborná spolupráce]
 • G.-A. Lehmann ­– H. Schmidt-Glintzer (eds.), Dějiny světa. Globální dějiny od počátků do 21. století, 2, 1200 př. Kr. až 600 po Kr., Praha: Vyšehrad 2012 [odborná revize překladu str. 159-318]
 • A. A. Barrett (ed.), Životy císařů, přeložila Markéta Bauerová, odborná úprava překladu z angličtiny a překlad označených řeckých a latinských textů Ivan Prchlík, Praha: Academia 2012

Spolupráce s odbornými periodiky na úrovni peer review

 • Eirene – Studia Graeca et Latina (ISSN 0046-1628)
 • Graeco-Latina Brunensia (ISSN 1803-7402)
 • Historica Olomucensia – Sborník prací historických (ISSN 1803-9561)
 • Kultúrné dejiny (ISSN 1338-2209)
 • Listy filologické – Folia philologica (ISSN 0024-4457)
 • Marginalia historica (ISSN 1804-5367)
 • Religio: Revue pro religionistiku (ISSN 1210-3640)
 • Studia Hercynia (ISSN 2336-8144)
 • Studia theologica (ISSN 1212-8570)
 • Zprávy Jednoty klasických filologů (Auriga) (ISSN 1211-3379)

Popularizační texty

 • Británie a Římané. In: Martin Šinkovský, Mlžný ostrov zbarvený do ruda, Praha: CooBoo 2018 [doslov ke komiksu, ca 5 NS]

Přednášky pro veřejnost

 • 1/2024 Monty Pythonův Život Briana a jeho didaktický potenciál, Pootevření fakulty, FF UK
 • 11/2023 Antické motivy v pop music 60. let – řečtí bohové, Den latiny 2023, FF UK
 • 3/2023 Antika na stříbrném plátně: Jak s dějinami antiky zacházejí tvůrci historických velkofilmů, Třetí setkání učitelů latiny a dějepisu, FF MU, Brno
 • 12/2022 Počátek dějin v české kotlině? Dávnou před Kosmou, legendami i Fredegarem…, Den latiny 2022, FF UK
 • 4/2022 Napsal něco o Ježíšovi jeho současník Velleius Paterculus?, Den latiny 2021/2022, FF UK
 • 11/2019 Antické motivy v pop music 60. let – Caesar a Kleopatra, Den latiny 2019, FF UK
 • 3/2019 Kdo (ne)zabil Ježíška, aneb proč je nekritický přístup k bibli nebezpečný, Agora 2019: #síť, Arcibiskupské gymnázium
 • 1/2019 Antika ve filmu: historie vs fikce, Projektový den Gymnázia Oty Pavla v Praze
 • 11/2018 Pohané a křesťané na pozdněantické agoře, Den latiny 2018, FF UK
 • 2/2018 Kdy začínají dějiny našeho území?, Projektový den Gymnázia Oty Pavla v Praze
 • 11/2017 Byl jednou jeden Ježíš? Anebo nebyl?, Den latiny 2017, FF UK
 • 11/2016 Ztvárnění ženské historické postavy Pomponie Graeciny v Quo vadis, přednáška v rámci Týdne Elišky Krásnohorské 2016, Gymnázium Elišky Krásnohorské v Praze
 • 11/2016 Romanes eunt domus aneb „Co pro nás kdy Římané udělali?!?“, Den latiny 2016, FF UK
 • 11/2016 Quo vadis, Domine? aneb Co se (ne)stalo v Římě v roce 64, přednáška v rámci podzimního přednáškového cyklu Seniorakademie 2016 pořádaného Střední odbornou školou sociální, o.p.s.
 • 11/2015 Antický vs. moderní atheismus: dva různé, či jeden a tentýž?, Den latiny 2015, FF UK
 • 5/2015 Filmové Kleopatry a historická realita doby, Den antiky na AG 2015, Akademické gymnázium v Praze
 • 1/2015 Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina: Dějiny starověku ve světle a stínu největší války novověku, Den otevřených dveří, FF UK
 • 11/2014 Antika a její Koniášové, Den latiny 2014, FF UK
 • 11/2013 Královna Kleopatra a její doba ve filmu – byla opravdu taková?, přednáška v rámci Týdne Elišky Krásnohorské 2013, Gymnázium Elišky Krásnohorské v Praze
 • 11/2013 Co je to EKG?, Den latiny 2013, FF UK
 • 2/2013 Egyptská královna Kleopatra – jaká byla ve skutečnosti?, přednáška v rámci jarního přednáškového cyklu Seniorakademie 2013 „Ženy v běhu staletí“ pořádaného Střední odbornou školou sociální, o.p.s.
 • 11/2012 Co může zaujmout historika na klasické versi Kleopatry (1963), Den latiny 2012, FF UK
Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.