Dějiny a kultura starověkého Řecka

 • Doba bronzová – zvl. mínojská a mykénská civilizace
 • Temná staletí řeckých dějin a počátek archaické doby – obraz řecké společnosti v homérských básních a u Hésioda
 • Archaické období – zvl. vznik polis a její vnitřní vývoj (krize vlády aristokracie, tyrannis), velká řecká kolonizace
 • Athény v archaické době – zvl. politické uspořádání aristokratických Athén, Solónovy reformy, Peisistratovci, Kleisthenovy reformy
 • Sparta v archaické době – zvl. politické uspořádání, skupiny obyvatelstva, zahraniční politika, výchova
 • Řecko-perské války a jejich důsledky, jejich obraz v Hérodotově díle
 • Athénská demokracie a délský námořní spolek – zvl. charakteristika demokratických institucí a principů, podmíněnost demokracie námořní mocí, kultura demokratických Athén
 • Peloponnéská válka a její důsledky, její obraz v Thúkýdidově díle
 • Vývoj řeckého světa ve 4. století př. Kr. – zvl. spartská a thébská hegemonie, 2. athénský námořní spolek, nástup Makedonie v době Filipa II.
 • Přehled vývoje řeckých států na Sicílii a v jižní Itálii od počátků po římskou nadvládu – zvl. dějiny Syrákús
 • Tažení Alexandra Velikého a jeho důsledky
 • Helénistický svět ve 3. až 1. století př. Kr. – zvl. charakteristika velkých helénistických říší, menší státní útvary (království, spolky, poleis), zahraniční politika, helénizace, kultura helénistické doby
Úvod > Studium > Bakalářské studium > BZK – Starořecký jazyk a literatura > Dějiny a kultura starověkého Řecka