Starořecký jazyk a literatura – návrhy témat diplomových prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Prostředky textové koheze v klasické řečtině (srovnání dvou antických autorů).

Prolepse v klasické řečtině. Srovnání morfologicko-syntaktického a pragmatického přístupu.

Nářeční charakteristika pohomérské epiky (srovnání Hésioda + homérských hymnů s Apollóniem Rhodským).

Protořečtina a další indoevropské jazyky Balkánu v prehistorické době.

Řečtina tzv. protobulharských nápisů.

Intertextualita a řecký mýtus: variace jako cesta poznání (proměny mytických syžetů v řecké tragédii).

Hippokratovský spis De carnibus (úvod, překlad a komentář).

Obraz athénské minulosti v Ísokratově díle.

Struktury řecké společnosti homérské doby v proměnách bádání.

Politická individualita a svrchovaná moc lidu v athénské demokracii.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Starořecký jazyk a literatura – návrhy témat diplomových prací