Povinná četba v překladu

Četba v překladech

Obeznámenost s díly přivěšenými k předmětům Dějiny starověku I–IV může být ověřována v rámci atestací z těchto předmětů; u státní zkoušky se předpokládá.

Zkratky:
AK … Antická knihovna
AP … Antická próza, Odeon
SČ … Světová četba, Odeon
ThS … Theologické studie, Česká katolická charita
ŽDM … Živá díla minulosti, Odeon

Dějiny starověku I – starověký Přední východ a Egypt – ADA100003

 • Sinuhetovo vyprávění [in: Miroslav Bárta, Sinuhetův útěk z Egypta. Egypt a Syropalestina v době Abrahamově, Praha, SET OUT 1999, s. 13-29] (nebo Příběh Sinuhetův [in: Alfred Jepsen, Královská tažení ve starém Orientu. Od Sinuheta k Nabukadnezarovi, Vyšehrad 1997, s. 69-78]).
 • Zákony Chammurapiho [in: Josef Klíma, Nejstarší zákony lidstva. Chammurapi a jeho předchůdci, Academia 1979, s. 119-147].
 • Nejstarší dochovaná mírová smlouva [in: Břetislav Vachala, Mír na Nilu. První mírová smlouva a její pozadí, Praha, Makropulos 1997, s. 78-83].
 • Starý zákon: 1.­–2. Samuelova, 1. Královská 1–11.
 • Nabonidův válec, Kýrův válec [in: Jiří Prosecký, Když království sestoupilo z nebes. Mezopotamské kroniky od časů nejstarších až do doby perské vlády, Academia 2015, s. 287-294, 296-303].
 • Bísútúnský nápis (ukázky) [Michal Habaj, in: Bibliotheca Alexandrina I (2013), s. 75-85].

Dějiny starověku II – řecké dějiny – ADA100004

 • Antika v dokumentech I [J. Nováková – J. Pečírka, SNPL 1959].
 • Aristotelés, Athénská ústava [AK 73].
 • Arriános, Tažení Alexandra Velikého [AK 14].
 • Démosthenés, Řeči na sněmu [AK 70].
 • Hérodotos, Dějiny [ŽDM sv. 65].
 • Ísokratés, K Filippovi [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Plútarchos, Théseus, Lykúrgos, Solón, Themistiklés, Periklés, Alkibiadés, Tímoleón, Agésiláos, Démosthenés, Alexandros, Démétrios [ŽDM sv. 49 a 50 = AK 74 a 76].
 • Thúkýdidés, Dějiny peloponnéské války [ŽDM sv. 82].
 • Xenofón, Anabaze [SČ sv. 445].
 • Xenofón, Řecké dějiny [AK 46].

Dějiny starověku III – římské dějiny – ADA100006

 • Antika v dokumentech II [J. Nováková – J. Pečírka, SNPL 1961].
 • Appiános, Občanské války I–V [AK 59].
 • Caesar, Zápisky o válce gallské, Zápisky o válce občanské [AK 16].
 • Cicero, Proti Catilinovi.
 • Cicero, Dopisy přátelům, manželce, Caesarovi [AP, píši ti, příteli].
 • Činy Božského Augusta [AP, O vlastním osudu].
 • Eutropius, Stručné dějiny Říma [AK 77].
 • Livius I–X; XXI–XXX [AK 11, 17, 21 a 28].
 • Sallustius, Spiknutí Catilinovo, Válka s Iugurthou.
 • Suetonius, Životy dvanácti Caesarů [AK 24].
 • Tacitus, Od smrti božského Augusta [AK 27].

Dějiny starověku IV – pozdní antika – ADA100008

 • Ammianus Marcellinus, Dějiny [AK 69].
 • Eusebios z Kaisareie, Církevní dějiny [pátá patristická čítanka, ThS sv. 36].
 • Iulianus, Athénské radě a lidu [AP, O vlastním osudu].
 • Lactantius, O smrti pronásledovatelů [UP v Olomouci 2017] (nebo O smrti prenasledovateľov [Nitra, FF UKF 2013]).
 • Libanios, K obyvatelům Antiocheie o hněvu císaře Iuliana, K císaři Theodosiovi na obranu chrámů [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Nový zákon: Skutky apoštolské, 1. a 2. Korinthským, Římanům, Galatským, Apokalypsa.
 • Orosius, Dějiny proti pohanům [Argo 2018].
 • Prokopios z Kaisareie, Válka s Peršany a Vandaly, Válka s Góty [Odeon 1985].
 • Příběhy raně křesťanských mučedníků I [Vyšehrad 2009].
 • Rané křesťanství očima pohanů [Alena Frolíková, H&H 1992].
 • Spor o oltár víťazstva [Alexandra Mallá, in: Auriga XXXIV/XXXV (1992/93), s. 12-24].
 • Zánik antiky [Jan Burian, SPN 1972].
 • Zósimos, Nové dějiny [Stesky posledního Římana, Odeon 1983].

Díla, jejichž znalost se předpokládá u státní zkoušky:

 • Aischylos, Peršané.
 • Aristofanés, Jezdci, Lýsistraté.
 • Cicero, Obhajoba Milona, Druhá řeč proti Marku Antoniovi [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Cicero, Řeč za vrchní velitelství Cn. Pompeia [Praha, Kober 1940].
 • Eurípidés, Bakchantky [AK 57].
 • Hésiodos, Práce a dni.
 • Homéros, Ílias, Odysseia.
 • Horatius, Římské ódy (Ódy III 1–6), Cesta do Brundisia (Satiry I 5), Píseň stoletní [Vavřín a réva, Odeon 1972].
 • Iosephus Flavius, Válka židovská [AK 60 a 64].
 • Lucanus, Farsalské pole [AK 33].
 • Nejstarší řecká lyrika (Tyrtaios, Archilochos, Solón, Simónidés, Sókratés, Kritiás, Alkibiadés, Dionýsios Ml., Theognis, Alkaios, Anakreón) [AK 44].
 • Ovidius, Kalendář [AK 53].
 • Platón, Obrana Sókratova, Symposion.
 • Polybios, Dějiny I–VI [AK 78, 79 a 80].
 • Starý zákon: 1. Makkabejských.
 • Sofoklés, Král Oidipús [AK 29].
 • Tacitus, Germania [AK 31].
 • Velleius Patercullus, Římské dějiny [AK 82].
 • Vergilius, Aeneis [AK 7].
 • Vergilius, Eklogy 1; 4; 5; 10 [AK 37].
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Povinná četba v překladu