Řecká filologie – návrhy témat diplomových prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Prostředky textové koheze v klasické řečtině (srovnání dvou antických autorů).

Prolepse v klasické řečtině. Srovnání morfologicko-syntaktického a pragmatického přístupu.

Nářeční charakteristika pohomérské epiky (srovnání Hésioda + homérských hymnů s Apollóniem Rhodským).

Protořečtina a další indoevropské jazyky Balkánu v prehistorické době.

Řečtina tzv. protobulharských nápisů.

Intertextualita a řecký mýtus: variace jako cesta poznání (proměny mytických syžetů v řecké tragédii).

Hippokratovský spis De carnibus (úvod, překlad a komentář).

Obraz athénské minulosti v Ísokratově díle.

Struktury řecké společnosti homérské doby v proměnách bádání.

Politická individualita a svrchovaná moc lidu v athénské demokracii.

Výklady povstání Nika v moderním bádání.

Problematika konstituování odborné terminologie v novořečtině.

Částice „δηλαδή“ a její funkce v různých etapách vývoje řeckého jazyka.

Řecká jazyková otázka na prahu třetího tisíciletí.

Recepce antiky v novořecké literatuře.

Recepce Byzance v novořecké literatuře.

Překlady a překládání z řečtiny.

Recepce řecké krize v České republice.

Uprchlická otázka v Řecku i v ČR.

Řecká občanská válka a její ohlas v českém tisku.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Řecká filologie – návrhy témat diplomových prací