Antická kultura

Ověřují se přehledné znalosti o žánrech a autorech řecké a římské literatury a tvorbě těchto autorů ve společenském kontextu doby. Zvláštní zřetel se klade i na postižení vlivu antické kultury v pozdějším formování evropské civilizace.

 • Epická poesie jako zrcadlo společenských poměrů konce temných staletí a počátku archaické doby v Řecku
 • Reflexe společenského vývoje archaické doby v řecké lyrické poesii
 • Attické drama jako reflexe politických a společenských poměrů athénské polis
 • Politické myšlení v dílech řeckých historiků klasické doby (zvl. Hérodotos, Thúkýdidés, Xenofón)
 • Reflexe společenské reality v dílech řeckých filosofů klasické doby (zvl. sofisté, Platón, Aristotelés)
 • Athénská politika a společenské poměry v politických a soudních řečech attických řečníků
 • Společenský kontext rozvoje hellénistické literatury, vědy a filosofie
 • Rozvoj řecké kultury v období římské nadvlády
 • Vztah římské literatury k řecké na pozadí vztahu Římanů k Řekům
 • „Domácí“ rysy římské literatury jako odraz římské mentality a společenského života
 • Rozvoj římské literatury v podmínkách římské republiky (zvl. Catullus, Lucretius, Nepos, Varro)
 • Cicero, Caesar, Sallustius – jejich literární činnost v kontextu jejich činnosti politické
 • Literáti doby augustovské a jejich postoj k novému režimu
 • Literáti raného principátu, možnosti jejich tvorby v podmínkách etablování nového režimu
 • Vznik křesťanství a rozvoj rané křesťanské literatury
 • Odraz christianizace římského imperia v literární činnosti autorů 4. a 5. stol. n. l.
 • Období pozdní antiky a jeho role v tradici římské literatury
 • Odkaz římského právního myšlení moderní Evropě