BZK – Klasická filologie

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba bakalářské práce
Část SZZ2

Starořecký jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Starořecký jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost překladu do češtiny (ze starořečtiny do češtiny je překládán neznámý, středně obtížný souvislý text antického autora), v ústní části pak schopnost překladu a výkladu předepsané četby a dále souvislého teoretického výkladu o vybraném problému řecké normativní mluvnice. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Starořecká literaturastudent prokáže dobrou znalost řecké antické literatury v její žánrové šíři, a to od jejího vzniku až do pozdní antiky, založenou na studiu primární i sekundární literatury, a to jak v originále, tak v překladu, stejně jako na solidním seznámení se s metodickou problematikou dané oblasti studia.

c) Dějiny a kultura starověkého Řeckastudent prokáže dobrou orientaci v hlavních dějinných tendencích i schopnost charakterizovat jednotlivé historické epochy z hlediska vývoje politického, sociálního, ekonomického i kulturního, a to vždy na základě základní znalosti pramenného materiálu, zejména historických děl.

Část SZZ3

Latinský jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Latinský jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost obousměrného překladu (z latiny do češtiny je překládán neznámý, středně obtížný souvislý text antického autora, z češtiny do latiny jsou překládány samostatné věty), v ústní části pak schopnost překladu a výkladu předepsané četby a dále souvislého teoretického výkladu o vybraném problému latinské normativní mluvnice. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Římská literatura – student prokáže důkladnou znalost dějin římské literatury od jejího vzniku do konce 2. stol. n. l., přehlednou znalost dalšího literárního vývoje a dobrou orientaci v dějinách řecké literatury.

c) Římské dějiny a reálie – student prokáže dobrou orientaci v hlavních dějinných tendencích, schopnost charakterizovat obsah jednotlivých epoch a znalost nejvýznamnějších veřejných i soukromých reálií.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > BZK – Klasická filologie