BZK – Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba bakalářské práce
Část SZZ2

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a)      latinský jazyk

Znalost normativní mluvnice se ověřuje 1) písemně i ústně na překladu a výkladu předepsané četby, 2) ústně formou souvislého teoretického výkladu vybraného gramatického/syntaktického problému se zaměřením na schopnost vyložit dané téma srozumitelně v didaktické praxi. Součástí ústní zkoušky bude rozprava o možnostech výkladu a procvičení daného tématu.

b)     římská literatura

Ústní formou se ověřuje znalost římské literatury od počátků do 2. stol. n. l. a jejich hlavních představitelů. Součástí zkoušky bude rozprava o způsobech prezentace vybraného tématu v didaktické praxi a možnostech jeho využití při výuce jazyka, a rovněž využitelnost příslušných textů ve výuce.

c)      římské dějiny a reálie

Ústní formou se ověřuje znalost římských dějin a reálií od počátků římské republiky po Konstantina Velikého. Součástí zkoušky bude rozprava o možnostech využití daného tématu při výuce jazyka.

Při zkoušce rovněž studenti prokáží schopnost uplatnit dosud získané poznatky z pedagogické propedeutiky a základů pedagogické psychologie.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > BZK – Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání