Publikace

Knihy, které sami vydali nebo na nichž se výrazně podíleli členové ÚŘLS v posledních pěti letech:

doc. Adámková

 • 2020:
  Svatojakubská cesta. Průvodce pro poutníky do Compostely z 12. století (překlad Jana Zachová, úvodní studie a poznámky Iva Adámková), 1. vyd. Praha: Argo (Itineraria), 168 str., ISBN 978-80-257-3382-0.

dr. Bažil

 • 2021:
  Ciglbauer, Jan (ed.), spolupracovali Martin Bažil, Adéla Ebersonová a Henry Howard, Carmina Clericorum: Sacred Latin Songs from the 14th and 15th centuries in the Central European University and School milieu = Latinské duchovní písně 14. až 15. století ve středoevropském univerzitním a školském prostředí, Chomutov, Nakladatelství L. Marek 2021 (Monumenta Liturgica Bohemica, IV).

dr. Ctibor

 • 2023:
  Publius VERGILIUS Maro: Aenéis. Přeložil a předmluvou opatřil Michal Ctibor. Praha: Argo, ISBN: 978-80-257-4042-2

prof. Doležalová

 • 2022
  Lucie Doležalová a Magda Králová (eds). Opuscula. Neznámá dílka z rukopisů Kříže z Telče. Praha: Scriptorium, 2022.
 • 2021
  Lucie Doležalová, Michal Dragoun a Adéla Ebersonová. Středověké knihovny augustiniánských kanovníků v Třeboni a Borovanech. I. Rukopisy a inkunábule, II. Rukopisy Kříže z Telče, III. Rejstříky. Praha: Scriptorium, (1663 pp.).
  Lucie Doležalová with contributions by Michal Dragoun and Kimberly Rivers. Passionate Copying in Late Medieval Bohemia: The Case of Crux de Telcz (1434-1504). Prague Medieval Studies 1. Praha: Karolinum.
  Lucie Doležalová a Karel Pacovský (eds). Lipnická bible: Štít víry v neklidných časech pozndího středověku. Okrouhlice: Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici.
 • 2020
  Lucie Doležalová a Michal Dragoun (eds.), Kříž z Telče (1434-1504): písař, sběratel a autor. Praha: Scriptorium.

doc. Fischerová

 • 2021
  Pindaros, Pýthijské zpěvy. Přeložili a okomentovali Robert Roreitner se Sylvou Fischerovou. Úvodní studii Jak oslavit vítěze a chválit bohy: Pindarovy Pýthijské zpěvy napsali Sylva Fischerová a Robert Roreitner. Praha, Academia.

doc. Marek

 • 2019
  Marcus Tullius Cicero. Výbor z korespondence, I. díl. Přeložil Václav Marek. Praha: Argo.
 • 2021
  Marcus Tullius Cicero. Výbor z korespondence, II. díl. Přeložil Václav Marek. Praha: Argo.

dr. Marek

 • 2019
  Jan Gazda – Václav Liška – Bořivoj Marek. Kritické myšlení. Dovednost (nejen) pro 21. století. Praha: P3K, ISBN: 978-80-87343-88-3

dr. Pacovský

 • 2023
  Karel Pacovský. Svatojiřský klášter v Praze očima pisatelů doby předhusitské. Praha: NLN, 2023. 352 str. ISBN: 978-80-7422-864-3

  Svatojiřský klášter byl nejstarším českým řeholním domem a i díky svému umístění v srdci Pražského hradu patřil mezi nejprestižnější ženské kláštery střední Evropy. Kniha osvětluje fungování této církevní instituce na základě analýzy čtyř výjimečných pramenů – pamětní knihy kostela sv. Jiří, duchovního zrcadla svatojiřských benediktinek, popisu korunovace královny Žofie a komentáře k Benediktově řeholi adresovaného jedné z řeholnic. Tyto texty barvitě vypovídají o všedním i svátečním životě v klášteře za vlády Karla IV. a Václava IV. Čtenářům jsou zpřístupněny jak prostřednictvím edice, tak českého překladu.

dr. Prchlík

 • 2022
  Výtah z Caesarů (Epitome de Caesaribus). Úvodní studie, překlad a komentář Ivan Prchlík. Praha: Jednota klasických filologů, (edice Bilingua, VI. svazek). ISBN 978-80-904945-8-9, 342 str.

doc. Pultrová

 • 2022
  Lucie Pultrová, The Category of Comparison in Latin. 1. vyd. Leiden – Boston: Brill, ISBN 978-90-04-52346-3, 340 s

dr. Tsivos

 • 2024
  Κostas Tsivos: Hybridní „Lidově demokratické Řecko“: Dějiny Komunistické strany Řecka v období 1945-1956, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

  Kniha mapuje vývoj Komunistické strany Řecka (KKE) od konce druhé světové války do roku 1956. Důraz je kladen na období po potlačení komunistické revolty v Řecku (1949), která vedla k přesunu vedení strany a jádra jejího členstva do socialistického exilu. Tam došlo k vytvoření Lidově demokratického Řecka, imaginární země bez vymezených hranic, v níž KKE za pomoci sesterských komunistických stran vykonávala moc nad omezeným počtem řeckých a makedonských občanů. Autor sleduje, jaký vliv měly na vedení KKE a na komunity emigrantů nejen události v době vrcholného stalinismu, ale také důležité momenty přechodného období „tání“, které začalo po Stalinově smrti, vyústilo v dramatické zhuštění historického času vyjádřené oživením naděje v socialistickou budoucnost a skončilo jejím tragickým popřením. Na fenomén řeckého poválečného komunismu, zejména jeho sociální dějiny, autor nahlíží prizmatem tzv. transnacionálních dějin. Nabízí tak možnost srovnání převládajícího narativu v zemích reálného socialismu s příběhem komunismu v Řecku.

 • 2021
  ΚΟΟΥΡΑ ΓΙΑΝ: Διχοτομημένη νήσος – Ψυχρός Πόλεμος και Κυπριακό την περίοδο 1960-1974, Athens: Alexandria; Μετάφραση: Κώστας Τσίβος
 • 2019
  ΤΣΙΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ: «Ο μεγάλος καϋμός της ξενητειάς…» – Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία, 1948-1989. Athens: Alexandria.
Úvod > Věda > Publikace