Publikace

  • Rok 2020

Kříž z Telče (1434-1504). Písař, sběratel a autor (edd. L. Doležalová a M. Dragoun), Praha: Scriptorium, 2020.

Kniha se věnuje osobnosti pozdně středověkého písaře a sběratele Kříže z Telče (1434–1504), kněze působícího ke konci života v augustiniánské kanonii v Třeboni. Kříž se intenzivně zabýval knihami – opsal nejméně 4300 folií nejrůznějších textů a jeho zásahy můžeme identifikovat v alespoň 52 rukopisech. Mnohé rukopisy doplnil svými poznámkami, opravami, doplňky či překlady. Monografie se zaměřuje především na Křížovu opisovačskou činnost, jejímž výsledkem jsou opisy jsou někdy velmi věrné, jindy tvůrčí. Případové studie k opisům textů různých žánrů z různých období Křížova života nabízejí vhled do rukopisné kultury v pozdně středověkých Čechách.

  • Rok 2019

Kateřina TUČKOVÁ: Οι Θεές της Ζίτκοβα (překlad: Konstantinos Tsivos). Athény: Ikaros, 2019.

Λέγεται ότι στην κορυφή των Λευκών Καρπαθίων κάποιες γυναίκες είχαν καταφέρει να διαφυλάξουν και να μεταφέρουν από γενιά σε γενιά τη χαμένη για αιώνες γνώση και διαίσθηση. Τις αποκαλούν θεές επειδή είναι σε θέση να θεραπεύουν ή να προβλέπουν το μέλλον, αν και δεν φρόντισαν για το δικό τους.
Η Ντόρα είναι η τελευταία θεά. Δεν μπορεί να αποδεχτεί τον οπισθοδρομικό τρόπο ζωής αυτών των γυναικών και ούτε θέλει να διαβάζει στην τελετουργία με το λιωμένο κερί το μέλλον όσων την επισκέπτονται, όπως έκανε η θεία της Τερέζιε Σουρμένοβα. Όλα αλλάζουν όμως όταν συνειδητοποιεί ότι οι δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει μέχρι τότε -ο εγκλεισμός της σε οικοτροφείο, καθώς και η νοσηλεία της θείας της σε άσυλο- ήταν μέρος ενός προσεκτικά επεξεργασμένου σχεδίου.
Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στο Υπουργείο Εσωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας υπάρχει ένας φάκελος που περιμένει να τον ανακαλύψουν περιλαμβάνει ορισμένα έγγραφα της Αστυνομίας σχετικά με έναν εχθρό του κράτους, τη Σουρμένοβα, θεία της Ντόρα. Έτσι η δύσπιστη Ντόρα ανακαλύπτει λεπτομέρειες από την άγνωστη μέχρι τότε μοίρα της οικογένειάς της, αλλά και των άλλων θεών.
Αποτελούσαν τελικά κίνδυνο οι θεές για τους ανύποπτους ασθενείς τους; Εξέφραζαν πραγματικά μια ιδεολογική απειλή για την κοινωνία των μεταπολεμικό χρόνων; Το συναρπαστικό μυθιστόρημα της Κατερζίνα Τούτσκοβα βρίθει μαγείας και συναισθημάτων, ενώ συγχρόνως φωτίζει ένα μέρος της προσεκτικά συγκεκαλυμμένης τσεχικής ιστορίας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου).

Konstantinos TSIVOS: «Ο μεγάλος καϋμός της ξενητειάς…» Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία 1948- 1989 („Velký stesk po domovině…“ Řečtí emigranti v Československu 1948 – 1989), Athény: Alexandria, 2019.

Kniha seznamuje čtenáře s problematikou řecké emigrace v Československu, a to od jejího samotného vzniku, tj. příchodem tisíce dětských uprchlíků na jaře r. 1948 až do „repatriace“ převážné většiny řeckých exulantů v průběhu osmdesátých let.

Marcus Tullius CICERO: Výbor z korespondence I. díl (ed. Václav Marek), Praha: Argo 2019, 600 s., ISBN: 978-80-257-3054-6

Dochovaná korespondence významného římského řečníka, politika, spisovatele, a v neposlední řadě vrcholného stylisty, Marka Tullia Cicerona (106–43 př. n. l.) byla objevena italskými humanisty ve 14.–15. století. Obsahuje téměř 900 dopisů a jako „živá“ korespondence, neurčená primárně pro veřejnost, má nesmírný historický význam. Cicero si dopisoval s množstvím předních římských osobností, které spolutvořily dějiny, příp. i kulturu posledních desetiletí římské republiky (Gneus Pompeius, Gaius Iulius Caesar či Marcus Antonius). Dopisy často velmi detailně prezentují jeho pohled na události a jednající osobnosti, živě (i humorně) vykreslují atmosféru doby, vyjadřují Ciceronovy úvahy a nálady a nabízejí zprávy o jeho rodinných poměrech i širokých kulturních zájmech. Ciceronovy listy jsou jedinečnou zprávou o tehdejší „velké politice“ i mezilidských vztazích římských elit. Díky nim je pro nás Ciceronova doba nejlépe známým obdobím celých starověkých dějin. První díl výboru obsahuje kolem 230 dopisů z let 65–50 př. n. l. (druhý obdobně rozsáhlý svazek zahrne dopisy z let 49–43 př. n. l. a vyjde pravděpodobně v roce 2020).

Jan HUBECIUS a Bartoloměj MARTINIDES: Dva humanistické popisy Prahy. Překlad, úvodní studie a komentář: Vojtěch Pelc. JKF-Bilingva 2019.

 

  • Rok 2018

Marcus Tullius CICERO: Caesarianae – Řeči proslovené před Caesarem. Překlad, úvodní studie a komentář: Michal Ctibor. JKF-Bilingva 2018.
Paulus OROSIUS: Dějiny proti pohanům (ed. Bohumila Mouchová), Praha: Argo 2018, 496 s., ISBN: 978-80-257-2681-5

Orosius († kolem roku 420) byl pozdně antický spisovatel a historik, původem z Bracary v Lusitanii (dn. Braga v Portugalsku). Roku 414 přišel na útěku před Vandaly do afrického město Hippo Regia, v době svého pobytu u Jeronýma v Palestině se zapojil i do teologického sporu o učení pelagiánů. Dějiny proti pohanům v sedmi knihách (Historiae adversus paganos VII) jsou Orosiovým hlavním a nejdůležitějším dílem. Napsal je z podnětu církevního Otce Aurelia Augustina na podporu jeho historicko-eschatologické teze o vítězství Boží obce (civitas Dei) nad obcí pozemskou (civitas terrena). V dějinách, jež časově zabírají dobu od stvoření Adama až do roku 417, se Orosius snaží dokázat, že od příchodu Kristova na zem se situace lidstva zlepšila. Čerpal z Písma, Eusebiovy kroniky, Livia, Justina či Eutropia. V popisu událostí posledních desetiletí však již postupuje samostatně a tyto pasáže jsou z historického hlediska nejcennější.

Orosiova kronika je sice napsána zaujatě a povrchně s rétoricky nadnesenou dikcí, představuje nicméně významný doklad ve vývoji křesťanské univerzalistické historiografie. V pozdější době z ní čerpal např. proslulý polyhistor Isidor ze Sevilly a těšila se velké čtenářskému ohlasu po celý středověk. První český překlad a edici Orosiova díla připravuje Bohumila Mouchová, která se pozdně antickou historiografií dlouhodobě zabývá, spolu s Bořivojem Markem.

  • Rok 2017

Eva KUŤÁKOVÁ: Laudabile Carmen – část II, Kapitoly z římské rétoriky a poetiky, Praha: Karolinum 2017, 174 str., ISBN 9788024636436.

Druhá část učebního textu (Laudabile Carmen) je pojata jako uvedení do četby římské poezie a první seznámení s myšlením o literatuře a rétorice v antickém Římě; je proto zaměřena především na dva okruhy – výklad výrazových prostředků a antologie textů vztahujících se k literární kultuře starověkého Říma.
Výklad termínů ve slovníku figur a tropů vychází z definic a názorů římských teoretiků řečnictví a jednotlivá hesla jsou vybavena příklady z děl známých básníků – všechny latinské příklady i další citace jsou uvedeny i v českém překladu.
Cílem výboru textů římských autorů, básníků i prozaiků, je doložit, že literární a poetologický diskurz byl v Římě živý, a to od samých počátků římské literatury až do 2. stol. n. l., kdy se římská „pohanská“ literatura už postupně, ale trvale začala z kulturního horizontu vytrácet. Ukázky jsou vybrány z děl, jejichž český překlad je nedostupný či velmi zastaralý, anebo z děl dosud nepřeložených (Rétorika pro Herennia, některé spisy Ciceronovy, Gellius); z textů dobře dostupných jsou zde pouze pasáže, které v kontextu díla zaměřeného na jiné oblasti snadno uniknou pozornosti (Velleius Paterculus, Petronius).
V české odborné literatuře jde o první publikaci, která se problematikou římské literatury a rétoriky takto zabývá. Vzhledem ke způsobu zpracování je přístupná nejen studentům klasických jazyků, ale i zájemcům z dalších oborů a širší veřejnosti.

Lucie DOLEŽALOVÁ, Michal DRAGOUN, Jan CTIBOR (edd.): Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, Praha: Scriptorium 2017, 356 str., ISBN 978-80-88013-50-1.

Cílem této knihy je seznámit čtenáře s různými typy středolatinských textů, představit prameny z pozdně středověkých českých zemí a poskytnout pomoc při samostudiu latiny. Výbor obsahuje především texty obtížně přístupné, dosud nevydané nebo téměř neinterpretované. Kniha tak kromě základního seznámení s vybranými prameny poskytuje rovněž představu o některých směrech současného bádání v české medievistice. Jsou vybrány texty neliterární povahy. Každý příspěvek obsahuje obecný úvod k danému typu a úvod ke konkrétním zvoleným úryvkům. Vedle latinského textu, opatřeného poznámkami usnadňujícími porozumění textu, se vždy nachází český překlad s poznámkami k obsahu.

  • Rok 2016

Varro Sylva FISCHEROVÁ – Jiří STARÝ (edd.): Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2016, 420 str., ISBN 978-80-7308-696-1.

Příručky literární vědy obvykle tvrdí, že vznik zábavné a populární literatury souvisí se vznikem moderní společnosti, kterou charakterizuje značné množství volného času, že její existenci umožnil až novodobý rozvoj gramotnosti a že je pro ni typický zejména konvenční, jednoduchý a nenápaditý literární tvar.

Starodávné bejlí se pokouší představit jiný pohled na věc. Cílem publikace je demonstrovat, že pojmy „populární literatura“, „triviální literatura“ či „brak“ můžeme aplikovat také na literaturu starších dob. Předmětem zájmu jejích autorů jsou tak rozmanité artefakty jako staro-egyptský papyrus Turín, antické milostné romány, křesťanské hagiografie i pašijové divadlo, životy Ježíšovy a mariánské písně, byzantská parodie liturgického postupu, staroseverské povídky či lživé ságy, arabské maqámy i španělské slepecké romance.

Nad těmito texty se ukazuje, že hranice braku a „vysoké“ literatury nejsou zdaleka tak jednoznačné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Že zdánlivě „nízká“ témata jako sex, násilí apod. se opakovaně kříží s těmi, která jsou používána v literatuře svrchovaně „umělecké“ a vysoké. Že schematičnost nízké literatury se pojí se silným sklonem k variaci a vzájemné mezihry mezi konvencí a inovací jsou v ní často daleko rafinovanější, než jsou badatelé ochotni připustit. Že bývá nejednou podstatně nápaditější a subverzivnější než literatura kanonická. A že – konečně – její bizarnost, parodický nádech a neochota podřídit se pravidlům vysoké literatury nejsou tak efemérní a pomíjivé hodnoty, jak se často říká. Že se zkrátka s tím váchalovským literárním bejlím můžeme znamenitě bavit i dnes – tisíce let poté, co vzniklo. OBSAH A UKÁZKA KNIHY

  • Rok 2015

Varro Marcus Terentius VARRO – Lucie PULTROVÁ (překlad): De lingua Latina V-VII. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2015, 394 str., ISBN 978-80-7308-640-4.

Marcus Terentius Varro (116-27 př. Kr.) byl jednou z nejvlivnějších postav římské kulturní historie. Přestože se z jeho díla souvisle dochovalo jen velmi málo – tři knihy spisu Res rusticae a šest knih (z původních dvaceti pěti) ze spisu De lingua Latina -, máme o něm poměrně jasnou představu díky seznamu zpracovanému sv. Jeronýmem, který čítal 36 Varronových děl o 486 knihách. Jeroným přitom sám dodává, že seznam je nekompletní, a dnes je obecně přijímáno, že celkový počet Varronových knih převyšoval 600. Varro se ve svých dílech dotkl snad všech oblastí lidské činnosti. Pro moderní klasickou filologii mají například zásadní význam Varronovy plautovské studie, v nichž podrobil analýze množství komedií, které byly v jeho době Plautovi připisovány, a na jejím základě jedenadvacet z těchto komedií uznal jako autentické. Z hlediska pozdějšího ohlasu měla mimořádný význam Varronova encyklopedie Disciplinae, soubor devíti knih obsahujících znalosti z vědních oborů gramatiky, dialektiky, rétoriky, geometrie, aritmetiky, astrologie, hudby, medicíny a architektury; na jeho základě, po vypuštění posledních dvou jmenovaných oborů, se posléze ustavil středověký vzdělávací systém „sedmi svobodných umění“ (septem artes liberales). Největší část Varronova díla představovaly však práce v širokém smyslu antikvářské. K tomu patřil i zájem o historii vlastního jazyka, jenž pojímal primárně jako hledání původu slov, tedy jejich etymologie.

publ_tsivos Kateřina KRÁLOVÁ – Kώστας Τσίβος (επιμ.): Στέγνωσαν τα δάκρυά μας – Έλληνες πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία,  Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2015, 384 str., ISBN 978-960-221-647-7.

Από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια κυκλοφορεί το βιβλίο Στέγνωσαν τα δάκρυα μας. Έλληνες πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία των Kateřina Králová και Κώστα Τσίβου.

Koncem srpna 1949 se u řecko-albánských hranic odehrálo poslední dějství řecké občanské války, která představuje jeden z nejvážnějších ozbrojených střetů v dějinách poválečné Evropě. Hned po jejím skončení se v zemích někdejšího východního bloku ocitlo téměř sto tisíc řeckých emigrantů. V Československu se jich na podzim 1949 usadilo přes dvanáct tisíc. S příchodem řecké emigrace a s okolnostmi, které provázely vznik řecké komunity v Československu, nás seznamuje předkládaná kniha. Autoři publikace a jejich spolupracovníci vycházejí z více než sta hodin rozhovorů se šesti desítkami pamětníků tří generací českých Řeků. V historickém úvodu a dvanácti tematických kapitolách analyzují jejich postoje k okupaci či občanské válce. Mluví o jejich pobytu v dětských domovech, o procesu začlenění do české společnosti, o zachování vlastní identity, popřípadě o jejich repatriaci.

Cover

Michal DRAGOUN, Lucie DOLEŽALOVÁ a Adéla EBERSONOVÁ (eds.): Ubi est finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem (Praha: Scriptorium, 2015). 676 stran.

Rozsáhlá kolektivní monografie o knihovně augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem (založené Janem IV. z Dražic 1333), jež se stala významným ohniskem vzdělanosti v předhusitských Čechách. Kniha přináší soubory studií k osudům knihovny, k literární činnosti roudnických kanovníků a k vybraným skupinám rukopisů i ke konkrétním kodexům. Následuje soupis roudnických rukopisů a několik rejstříků. Publikaci doprovází četné ilustrace vč. barevné přílohy.

Klášter augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem byl založen v roce 1333 pražským biskupem Janem IV. z Dražic jako první fundace nového řádu v Čechách. Doba největšího rozkvětu kanonie skončila v roce 1421, kdy byla poničena husitským vojskem a její osazenstvo se rozptýlilo do jiných konventů. Po roce 1436 došlo k obnovení kláštera, který ale již nedosáhl dřívějšího významu a asi krátce po roce 1500 zanikl definitivně.
Roudnická kanonie byla mateřským domem dalších fundací řádu augustiniánských kanovníků a její význam ve středoevropském prostoru dokládají i její statuta (Consuetudines), která byla jako pravidla řeholního života užívána v kanoniích i za hranicemi českého státu. Dochovaná část klášterní knihovny včetně řady iluminovaných rukopisů dosvědčuje kontakty kanonie se špičkami české církevní hierarchie. Také proto bývá roudnické kanonii přisuzována významná role v šíření hnutí devotio moderna v Čechách a vyzdvihován podíl roudnických kanovníků na dobové literární činnosti. Publikace se – především jako základ pro další výzkum – vrací k samotným pramenům: v první řadě přináší soupis dochovaných roudnických rukopisů, jejich obsahové zhodnocení, analýzu jednotlivých vrstev jejích středověkých signatur a na základě dochovaných textů rekonstruuje vazby k dalším institucím. Druhá část je věnována literární činnosti roudnických kanovníků, zejména Matouši Beranovi († 1461) a jednotlivým dílům, která z různých předloh sestavil. Třetí soubor studií se zaměřuje na vybrané skupiny rukopisů, konkrétní texty a kodexy.

Cover

Pavlína ŠÍPOVÁ: Apologia mimorum od Chorikia z Gazy. Obrana herců ve jménu Dionýsa. Praha: Karolinum 2015, 106 str., ISBN: 978-80-246-2559-1.

Kniha navazuje na současný badatelský zájem o kulturu oblasti východního Středomoří v poantickém a byzantském období. Zároveň vyplňuje mezeru v bádání o pozdně antickém divadle. Dosud většinou opomíjený text řeckého rétora Chorikia z Gazy (6. stol. po Kr.), známý pod latinským názvem Apologia mimorum, dlouho unikal pozornosti odborné veřejnosti. Chorikiovu apologii autorka přeložila, okomentovala a zasadila do historických souvislostí přelomové doby konce východořímské říše, v níž si divadlo – pod tímto slovem je třeba vidět především mimos, nejstarší a nejvytrvalejší antický divadelní žánr – stále udržovalo jakési postavení, které v západořímské říši již dávno ztratilo. Postupný přesun mimu z divadel mezi dobové podívané (hrál se např. jako mezihra při jezdeckých zápasech) svědčí o proměně nazírání na divadlo a jeho ústupu z kulturního života. Práce vedle Chorikiova svědectví zpracovává celkový vývoj mimu, jeho postavení mezi ostatními divadelními žánry a postavení herců v byzantské společnosti.

 

  • Rok 2014

Cover

Dirk PANHUIS (překlad Lucie PULTROVÁ): Gramatika latiny. Praha: Academia 2014, 284 str., ISBN: 978-80-200-2335-3.

Velice úspěšná moderní příručka belgického klasického filologa Dirka Panhuise, která byla opakovaně vydána v několika jazycích. Od tradičních latinských gramatik se kniha liší zejména důrazem na ucelený rozbor věty a jejích členů, který se zakládá spíše na syntaxi a sémantice než na morfologii a nejvýznamnější místo ve větě přisuzuje přísudku. Tomu slouží i přesně vymezená gramatická terminologie. Kniha není úzce spjata s některou určitou lingvistickou teorií, ale snaží se propojit tradiční poznatky s novým pohledem na latinský jazyk. Díky logickému uspořádání zkoumaných lingvistických jevů je výklad velice jasný a přehledný. Autor postupuje od abecedy a hláskosloví přes morfologii k syntaxi a sémantice věty a větných členů, v posledním oddílu knihy se zabývá slovosledem, stylistikou a teorií latinského verše.

 

  • Rok 2013

Cover

Rodulfus GLABER (překlad Jana ZACHOVÁ): Dějiny světa v čase milénia. Praha: Argo 2013, 216 str., ISBN: 978-80-257-0977-1.

Tato edice, již doprovází odborná studie a poznámkový aparát z pera medievalistky Ivy Adámkové je prvním převodem Glaberových Dějin do češtiny.

Francouzský mnich Rodulfus Glaber bývá v odborné literatuře oprávněně nazýván „kronikářem Roku tisíc“ a jeho Pět knih dějin je pokládáno za jeden z nejvýznamnějších pramenů k dějinám nejen středověké Francie, nýbrž i Svaté Říše římské v čase milénia. Přestože jej moderní historikové usvědčili z řady omylů, je dodnes vnímán jako neocenitelný pramen k velkým změnám, jimiž svět kolem roku 1000 procházel (oslabení královské autority a prohloubení feudálního rozkladu ve společnosti a s tím související formování představy Božího míru a církevní reformy).
Nesmírně důležitý je však Glaber také jako pramen k dějinám mentalit. Jeho kronika obsahuje řadu anekdotických příběhů, exempel i vidění, jež dobře dokumentují chiliastické představy středověké společnosti, která rok 1000 spojovala nadcházejícím koncem světa. Glaberova kronika se vždy těšila velké oblibě a byla hojně citována středověkými kronikáři i moderními autory.

 

Cover Petr HONČ, Bořivoj MAREK (eds.): VISVQVE ET AVDITV IVXTA VENERABILIS ADROGANTIAM EFFVGERAT – Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové. Praha: Jednota klasických filologů 2013, 263 str., ISBN: 978-80-904945-2-7.

Sborník, který vznikl u příležitosti významného životního jubilea prof. Bohumily Mouchové, je rozdělen do tří částí. První a nejobsáhlejší část, jež je tematicky členěna na jazykovědnou, literární a historickou sekci, se skládá z 20 příspěvků českých i zahraničních klasických filologů. Druhá část je věnována vzpomínkám přátel i studentů a různým přáním. Jsou sem zařazeny také latinské básně na počest paní profesorky. V poslední části čtenář nalezne její kompletní bibliografii a seznam studentských prací, které během své dlouhé akademické dráhy doposud vedla.
Přispěvatelé: S. Albert, M. Bažil, J. Bednaříková, J. Bouzek, A. Fritsch, P. Honč, J. Kalivoda, J. Kepartová, B. Krylová, E. Kuťáková, B. Marek, V. Marek, D. Muchnová, O. Nikitinski, K. Petrovićová, I. Prchlík, L. Pultrová, M. C. Putna, D. Sacrè, M. Slavíková, K. Smolak, M. Steiner, W. Stroh.

Cover Hynek BARTOŠ, Sylva FISCHEROVÁ (eds.): Hippokratés, Vybrané spisy I. Překlad a komentáře textů: H. Bartoš, J. Černá, J. Daneš, S. Fischerová a J. Klouda. Praha: OIKOYMENH 2013, 606 str., ISBN: 978-80-7298-392-6.

Publikace předkládá v nových českých komentovaných překladech základní díla korpusu řeckých lékařských spisů, tradicí připisovaných Hippokratovi, tzv. Corpus Hippocraticum. Pro první svazek byly vybrány spisy filosofického a metodologického rázu, zabývající se povahou lékařského umění (O umění, O starém lékařství), povahou člověka i vlivem životosprávy na lidské zdraví (O životosprávě I), jakož i úkoly lékaře a etickou stránkou lékařského umění (Přísaha, O lékaři, O dobrém vystupování). Součástí knihy je úvodní studie, představující hippokratovské lékařství v kontextu dobového myšlení i jako stávající lékařskou praxi.

Cover

Lucie DOLEŽALOVÁ, Kimberly RIVERS, (eds.): Medieval Manuscript Miscellanies: Composition, Authorship, Use. Krems: Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit 2013, 312 str.

Zvláštním (byť ve středověku velmi rozšířeným) případem jsou miscelanea – kodexy obsahující texty různorodého charakteru, sestavené někdy na základě osobního výběru písaře nebo vazače, jindy spíše náhodou. Jejich detailní kodikologická, paleografická a filologická analýza umožňuje materiální text a kontext interpretovat jako součást významu textu. Zároveň zde ale vždy existuje hrozba přeinterpretovávání v důsledku naší snahy hledat autorský záměr a funkční jednotu také v nesourodosti. Kniha o možnostech interpretace středověkých miscelaneí se soustředí se na problematiku jejich složení (obsahu), autorství a užívání.

Cover

Lucie DOLEŽALOVÁ, Jeff RIDER, Alessandro ZIRONI (eds.): Obscurity in Medieval Texts. Krems: Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit 2013, 197 str.

Kniha se pokouší odhalit způsoby, jakými vznikaly a byly vnímány obskurní texty ve středověku. Soustředí se především na různorodé interpretační strategie, mnohdy právě tak podivné jako samotné texty. Obscuritas je typickým příkladem pojmu, jehož pojetí vždy závisí na dané komunitě: obskurními lze nazývat texty, které nějakým způsobem porušují pravidla (gramatická, sémantická, stylistická nebo kontextová) a očekávání dané komunity, ta ale procházejí neustálými proměnami. Tak se původně jasné texty při přenesení do nových kontextů, kde vládnou jiná pravidla, mohou stát obskurními.

Cover Eva KUŤÁKOVÁ: Laudabile Carmen. Praha: Karolinum 2013, 128 str., ISBN 978-80-246-2093-0.

Tato monografie je koncipována jako pomůcka pro vysokoškolské studenty, učitele a další zájemce, kteří hledají poučení o římské metrice. V první části seznamuje čtenáře s hlavními prozodickými zásadami, v části druhé pak se všemi důležitějšími veršovými a strofickými útvary. Ke všem uváděným pravidlům a veršovým útvarům jsou zařazeny četné příklady, a to v textové i metrické (grafické) podobě. Vzhledem k tomu, že se současný odborný zájem i vysokoškolské studium zaměřují nejen na díla klasického období, ale i na básnická díla období okrajových, jsou u jednotlivých veršových rozměrů voleny příklady ilustrující daný jev v co nejširším časovém spektru. To by mělo přispět k ucelenější představě o básnické produkci v celém průběhu trvání římské poezie i o formálním vývoji té které veršové formy.

  • Rok 2012

Cover

Martin BORÝSEK, Jana DAŇHELOVÁ, Bořivoj MAREK, Jan MORÁVEK, Martina VANÍKOVÁ, Eva ZEZULKOVÁ: ROSACIOLA / Liber discipuli. Praha: Scriptorium 2012, 66 str., ISBN 978-80-87271-63-6.

Moderně pojatá cvičebnice latiny, jež se inspiruje postupy běžnými u živých jazyků a snaží se tak učinit výuku latiny atraktivní. Proto také obsahuje četná vyobrazení, křížovky apod. Zároveň s touto cvičebnicí pro žáky vychází též příručka pro učitele Liber magistri. Ke cvičebnici patří samostatně prodejné DVD s filmem Rosaciola.

Cover Martin BORÝSEK, Jana DAŇHELOVÁ, Bořivoj MAREK, Jan MORÁVEK, Martina VANÍKOVÁ, Eva ZEZULKOVÁ: ROSACIOLA / Liber magistri. Praha: Scriptorium 2012, 64 str., ISBN 978-80-87271-64-3.

Příručka pro učitele latiny, která tvoří komplet se studentskou cvičebnicí Liber discipuli. Obsahuje klíč ke cvičením, tajenky křížovek a další konzultační materiál pro vyučující.

Cover Sylva FISCHEROVÁ, Aleš BERAN (eds.): Medicína mezi jedinečným a univerzálním. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012, 305 str., anglické resumé, ISBN 978-80-7465-052-9.

Kniha si klade za cíl představit jedinečný charakter medicíny jakožto disciplíny rozkročené jak ve sféře přírodních, tak humanitních věd a pohybující se sice na bázi všeobecně platných zákonů, zároveň však ustavičně konfrontované se singularitou v podobě jedinečné a neopakovatelné osobnosti každého pacienta, ale přirozeně také lékaře. Jednotlivé studie, jejichž autory jsou renomovaní badatelé a lékaři stejně jako začínající vědci (z FF UK M. Petříček, O. Švec, K. Thein, D. Tinková, S. Fischerová), objímají široký časový záběr od Hippokrata po současnost a nabízejí pohled filosofie i historie lékařství, antropologie a epistemologie, a také mimořádně zajímavé reflexe ze sféry současné lékařské praxe (psychiatrie, geriatrie, systémové medicíny); tato reflexe se mnohdy dotýká samotných základů fungování současného biomedicínského komplexu.

Cover

Homér: Odysseia (přel. Vladimír Šrámek). Praha: Europa/Academia 2012, 488 str., ISBN 978-80-200-2187-8. Doslov a studie: Sylva FISCHEROVÁ.

Šrámkův novátorský překlad z r. 1940 doprovází obsáhlá studie Sylvy Fischerové, která poprvé v českém prostředí podrobně rozebírá nynější stav homérské otázky neboli tzv. formulovou teorii Milmana Parryho, stejně jako mnohovrstevnou poetiku obou básní i problematiku jejich zasazení do předcházející tradice a jejich další vliv na evropskou a světovou literaturu. Studie má široký záběr od Homéra k Joyceovi a v české literatuře určené ne pouze úzkému okruhu odborníků se poprvé vzdaluje od antikvárního pojetí Homéra, konkrétně Odysseie.

Cover

Lucie DOLEŽALOVÁ: Obscurity and Memory in Late Medieval Manuscript Culture: The Case of the ‘Summarium Biblie’, Krems: Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit 2012, 168 str.

Na příkladu obskurní, ale velmi oblíbené pozdně středověké mnemotechnické pomůcky Summarium Biblie se autorka pokouší dokázat, že středověký přístup k obscuritas se lišil od přístupu současného. Obscuritas byla nedílnou a každodenní součástí stvořeného světa a jako taková nepřekvapovala ani nepohoršovala. Tolerance obskurního byla vysoká, což neznamená, že by středověký člověk nebyl s to utřídit a projasnit kontext, ve kterém se pohyboval, ale že o úplné jasno neměl valný zájem – jistý podíl nesrozumitelnosti a temnosti v tomto životě byl v jeho očích namístě, úplné prozření jej čekalo až jinde.

Cover

Konstantinos TSIVOS: Řecká emigrace v Československu (1948-1968) – Od jednoho rozštěpení ke druhému.

Praha: Dokořán 2012, 278 str., ISBN 978-80-7363-404-9.Předkládaná historická studie seznamuje českého čtenáře s dosud málo probádanou problematikou – se vznikem a zformováním řecké emigrace v Československu. Soustřeďuje se především na sledování politického života emigrace, jež byla úzce spjata s Komunistickou stranou Řecka. Zvláštní důraz je pak v publikaci kladen na otázku zformování identity emigrantů v souvislosti s dopady dvou rozštěpení řeckých komunistů v době destalinizace a následně v době Pražského jara. Jednotlivá témata, např. otázka repatriace řeckých emigrantů, jsou přitom zkoumána v politické a socio-kulturní rovině v kontextu politického vývoje v Řecku a v Československu.

Cover

Kateřina KRÁLOVÁ, Konstantinos TSIVOS et alii: Vyschly nám slzy… Řečtí uprchlíci v Československu Praha: Dokořán 2012, 336 str., ISBN 978-80-7363-416-2.

Na přelomu 40. a 50. let minulého století přišlo z Řecka do Československa přibližně dvanáct tisíc běženců stižených občanskou válkou. Mysleli si tehdy, že se jedná pouze o přechodný pobyt. Záhy se ale dočasné útočiště proměnilo v druhý domov. Bohatě ilustrovaná kniha týmu juniorních badatelů vedeného předními českými odborníky v oblasti dějin Řecka, Kateřinou Královou a Konstantinosem Tsivosem, analyzuje osobní výpovědi pěti desítek pamětníků tří generací. Tato vůbec první kolektivní monografie na dané téma je svým pojetím a analýzou průkopnická. V historickém úvodu a dvanácti tematických studiích se zabývá jejich postoji k okupaci či občanské válce. Na základě rozhovorů poutavě přibližuje cestu do emigrace a osudy dětí, ale také proces integrace či snahu o zachování vlastní identity. Kniha se pohybuje nejen na poli historie, ale reflektuje rovněž, jak vnímá jednotlivec sebe sama, jakou roli přisuzuje sobě a svému okolí v dějinném procesu a jak své prožitky zasazuje do širšího společenského kontextu.

Cover Lucie PULTROVÁ: The Latin Deverbative Nouns and Adjectives. Praha: Karolinum 2012, 182 str., ISBN 978-80-246-1944-6.

Téma monografie spadá do oblasti slovotvorby, a to její diachronní větve, jež se zabývá genezí jednotlivých slovotvorných typů, zejména výběrem a způsobem připojování afixů k slovním základům. Takto pojímaná – diachronní – slovotvorba je část latinské lingvistiky, která byla dosud poměrně zanedbávaná. Tato práce se proto snaží přispět k částečnému zaplnění této mezery. Zpracovává velmi významnou část latinské slovotvorby: odvozování jmen a adjektiv od slovesných základů. Zároveň sleduje hláskové jevy, které proces tvoření slov provázejí, a rovněž sémantickou stránku věci, např. posuny ve významu jednotlivých formací oproti indoevropskému prajazyku nebo starším fázím jazyka.

The monograph falls within the realm of word-formation, namely its diachronic branch, concerned with the genesis of individual word-formative types, in particular with the choice of and the way of attaching affixes to word bases. Diachronically approached word-formation is a part of Latin linguistics that has been relatively neglected up to now. The present work attempts at least partially to fill in the blank space. It treats one very important part of Latin word-formation, namely the derivation of nouns and adjectives from verb bases. At the same time, it observes the sound changes accompanying the process of formation of words and likewise the semantic side of the matter, e.g. the shifts in the meaning of individual formations in contrast with Proto-Indo-European or the older stages of the language.

Cover

Nikos MARANTZIDIS, Kostas TSIVOS: O ellinikos emfylios kai to diethnes komunistiko systima – To KKE mesa apo ta tsehika archia (1946-1968). Athény: Alexandria 2012.

Řecká občanská válka a mezinárodní komunistický systém – KS Řecka v českých archívech (1946-1968).

Tato studie není jen výčtem československých archiválií, které se týkají řecké občanské války. Jejím cílem je vysvětlit souvislosti mezi mezinárodním komunistickým hnutím a revoltou řeckých komunistů v druhé polovině čtyřicátých let. Klade důraz na československou účast v řecké občanské válce v podobě poskytování materiální pomoci řeckým komunistům či na poskytování azylu 12.000 řeckým emigrantům, kteří po porážce komunistického povstání (1949) našli útočiště v československém pohraničí a představovali nejpočetnější skupinu cizinců v komunistickém Československu.

Cover

Dagmar MUCHNOVÁ: Entre conjonction, connecteur et particule: le cas de epei en grec ancien. Étude syntaxique, sémantique et pragmatique. Praha: Karolinum 2011, 205 str., ISBN 978-80-246-1938-5.

Publikace ukazuje, že moderní obecně lingvistické přístupy mohou být s úspěchem aplikovány i na výzkum klasických jazyků, konkrétně řečtiny, a mohou přispět k prohloubení a větší koherentnosti popisů jazykových jevů. Na příkladu řeckých vět uvozených morfémem epei, jenž zhruba odpovídá na jedné straně českému když a na straně druhé českému neboť, totiž, vždyť, zkoumá autorka faktory ovlivňující interpretace epei (větosled, negace, reakce, slovesný čas). Opírá se přitom zejména o teorii ilokučních aktů a kognitivně-pragmatický model E. Sweetserové, srovnávajíc epei  jednak s interpretacemi francouzského comme a jednak anglického because.

The monograph focuses on the analysis, interpretation and description of Greek clauses headed by epei, which roughly corresponds to the English conjunction when on one hand and for, since on the other hand. In studying factors determining the interpretation of epei (position of the epei clause, negation, reaction, tense, type of text, etc.), the author bases her classification of epei clauses on the theory of illocutionary acts and on E. Sweetser’s cognitive-pragmatic model, comparing the use of epei with the French comme and the English because. The book demonstrates that research approaches developed in the field of modern languages can be successfully applied to Ancient Greek, thereby eliciting a more precise understanding of the text and a more coherent linguistic description.

  • Rok 2011

Cover

Jan KALIVODA: Verba docent, exempla trahunt. Učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení.

Praha, Karolinum 2011, 141 str., ISBN 978-80-246-1978-1.Učebnice nabízí seznámení se s latinou na základě rozboru a výkladu známých latinských úsloví, která se od konce antického období stala součástí evropské kulturní tradice. Učebnice je koncipována pro začátečníky, kteří nemají s latinou žádnou zkušenost, a vykládá latinskou gramatiku počínaje jmennou a slovesnou morfologií a konče nejdůležitějšími jevy latinské syntaxe. Základní latinskou slovní zásobu si čtenář osvojí překladem v knize využitých latinských citátů, je mu k dispozici i latinsko-český slovník, stejně jako přehledné shrnutí latinské gramatiky v závěru publikace.

Cover Lucie DOLEŽALOVÁ a Tamás VISI (eds.): Retelling the Bible: Literary, Historical, and Social Contexts. Bern: Peter Lang 2011, 460 str., ISBN 978-3-631-61272-9.

Kolektivní monografie o převypravování Bible se zaměřuje zejména na středověk.

Cover

Pavlína Šípová, Marcela Spívalová, Jan Jiřík (eds.): Ad honorem Eva Stehlíková. Praha: Filosofický ústav AV ČR 2011, 608 str., ISBN 978-80-260-0126-3.

Sebrané studie vytvářejí pestrou mozaiku kulturních svědectví o dějinách a současnosti prostřednictvím několika humanitních disciplín: historie, klasické filologie, dějin umění, středověké lexikografie, patristiky, literární vědy, divadelní vědy, rozhlasu a filmu, divadla a náboženství a dalších. Na knize se podíleli vědečtí pracovníci ze třinácti zemí a na dvacet vědeckých institucí; nechyběly mezi nimi Oxfordská univerzita či Ruská akademie věd.

Cover

Petr KITZLER: Příběhy raně křesťanských mučedníků II. Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury (překlad a komentáře textů Iva Adámková, Petr Kitzler, Pavel Dudzik). Praha: Vyšehrad 2011, 400 str., ISBN 978-80-7429-187-6.

Druhý díl výboru ze starověkých martyrologií.
Svazek obsahuje překlady celkem 13 latinských a řeckých textů vzniklých ve 4. a 5. století. Jejich hlavními hrdiny jsou opět ženy a muži, kteří pro své náboženské přesvědčení neváhali podstoupit mučení a smrt.

 

Úvod > Věda > Publikace