Jazyk a kultura starověkého Řecka – návrhy témat bakalářských prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Charakteristika tzv. vět obavných ve starořečtině (teoretický základ, slovesné tvary ve VV, řídící slovesa, druh obavy, neprototypické věty).

Užívání členu s vlastními jmény (na materiálu z libovolného starořeckého autora).

Problematika starověké makedonštiny v dosavadním bádání.

Slovesná adjektiva a jejich funkce v klasické řečtině (na materiálu z libovolného starořeckého autora).

Hippokratés: historie a legenda (vznik a utváření figury legendárního lékaře).

Homérská přirovnání u Apollonia Rhodského.

Nejstarší doklady o „Athinganech“ v byzantských pramenech.

Obraz barbarů u Hérodota.

Pojmy eunomia a dysnomia v kontextu politického myšlení archaické doby.

Obraz zemědělství u Homéra a Hésioda.

Řecké zákonodárství archaické doby.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Jazyk a kultura starověkého Řecka – návrhy témat bakalářských prací