Latinský jazyk a literatura

lat

Latina, původně jazyk malého kmene ve střední Itálii a posléze obrovské římské říše, se počínaje karolinskou renesancí stala hlavním jazykem vzdělanosti, myšlení, náboženství i správy na území téměř celé Evropy. Tyto funkce si podržela po celý středověk i raný novověk až do 18. století, kdy ji zvolna nahradily jazyky nově se ustavujících národů. Znalost latiny je tak klíčem nejen k civilizaci starověkého Říma, ale i k evropské kulturní tradici.

V průběhu tříletého bakalářského studia získají studenti spolehlivou znalost latinského jazyka a dobrou orientaci v oblasti antické literatury a historie, seznámí se i s problematikou mytologie a náboženství, filosofie a umění. Bakalářské studium je pojato především jako příprava na navazující magisterské studium latiny (učitelského i neučitelského zaměření), latinské medievistiky, antických dějin nebo dalších, zejména příbuzných oborů (např. religionistiky, filosofie, srovnávací jazykovědy, literární komparatistiky apod.). Umožňuje však absolventům rovněž dobré uplatnění na místech, která vyžadují hlubší historický a kulturní přehled a znalost základů evropské civilizace (dokumentační, rešeršní a organizační práce v akademických ústavech, na vysokoškolských pracovištích, v knihovnách, nakladatelstvích, redakcích apod.).

Cílem navazujícího magisterského studia latiny je výrazné prohloubení a zároveň vzájemné propojení praktických znalostí a teoretických základů získaných v rámci bakalářského studia, a to jak z hlediska synchronního, tak diachronního. Vyšší stupeň studia umožňuje volbu určité specializace v širší škále disciplín, kterou představují vědy o antickém starověku, a to literární nebo lingvistickou či historickou nebo kulturně-historickou. Toto studium směřuje k pochopení a kritickému hodnocení významu antické, zejména římské a latinské kultury jako jednoho z pilířů evropské kultury, a to v dlouhodobém kontextu od antiky po současnost, což je obzvláště důležité pro dnešní, nově se strukturující Evropu. Absolvent je dobře připraven pro práci ve vědeckých ústavech, nakladatelstvích, muzeích a dalších institucích vyžadujících dobrý kulturní přehled a blíže nespecifikované humanitní vzdělání, dále pro překladatelskou práci, či pro následné doktorské studium v rámci oboru Klasická filologie i oborů příbuzných (dějiny antického starověku, literární komparatistika, obecná a srovnávací lingvistika, religionistika, estetika atp.).

Doktorské studium studijního oboru Klasická filologie zahrnuje studium antických literárních i neliterárních textů v celém rozsahu jejich dochování. Studium je pevně ukotveno v příslušných teoretických disciplinách a metodologii. V rámci doktorského studia jsou realizovány čtyři specializace: klasická filologie se zaměřením na řeckou lingvistiku / na latinskou lingvistiku, klasická filologie se zaměřením na řeckou literaturu / na římskou literaturu. Základním cílem studia tohoto oboru je snaha zajistit výchovou mladých odborníků kontinuitu vědeckého výzkumu epochy historicky a kulturně pro Evropu tak důležité.

Profil absolventa:

Bakalářské studium. – Absolvent je pro odbornou činnost vybaven rozsáhlým souborem znalostí a dovedností z jazyka, literatury a historie i pomocných disciplín. V průběhu studia se seznámí se základními oblastmi a etapami antické, zvláště římské kultury – s dějinami, literaturou, uměním, s důležitými reáliemi v oblasti veřejné i soukromé a získá potřebné znalosti těchto oborů. V intenzivním kurzu získá solidní znalosti klasické latiny opřené o teoretické znalosti gramatiky a o četbu vybraných děl v originále. Je schopen porozumět latinsky psanému textu a náležitě jej interpretovat v daném kulturním kontextu. Disponuje rovněž znalostmi a dovednostmi pro odbornou práci v tomto oboru (dovede pracovat s odbornou literaturou, aplikovat metody odborné práce, ovládá aktivně jeden světový jazyk). Má přehledové znalosti v oborech příbuzných, kterým se speciálně věnoval v rámci volitelných předmětů. Úroveň získaných znalostí poskytuje velmi dobrou orientaci v oboru a solidní základ pro další vzdělávání v navazujícím magisterském studiu, event. i v profesním uplatnění na vybraných pozicích v kulturních institucích.

Navazující magisterské studium. – Absolvent získá velmi dobrý přehled o antické latinské kultuře ve všech jejích aspektech, doplněný dobrou znalostí klasické řečtiny, základní orientací v oblasti antické řecké kultury a latinské kultury středověku a raného novověku. K tomu přistupuje zvládnutí metod odborné a vědecké práce podpořené schopností využívat primární prameny i sekundární odbornou literaturu. Vzhledem k tomu, že obor klade vysoké nároky na soustředění, akribii, pečlivost a přesnost a že řešení odborných problémů není možné bez tvůrčího přístupu a značných kombinačních schopností, umožňuje absolventům adaptovat se na široké spektrum pracovních příležitostí.

Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ. – Absolvent je připraven pro výuku latiny na střední, event. vysoké škole. Má přehled o vývoji latinského jazyka od počátků až do pozdní antiky, o proměnách latiny v období středověku a raného novověku a o postavení latiny v rámci indoevropského jazykového prostoru; je dobře obeznámen se stylovými vrstvami latiny a dovede tyto znalosti uplatnit při jazykovém výkladu latinského literárního textu. Má dostatečně hluboké teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti oboustranného překladu. Dobře se orientuje i v dalších oblastech antické, zvláště pak římské, resp. latinské kultury a je k tomu vybaven základními znalostmi tzv. pomocných disciplín. Ovládá základní metody odborné a vědecké práce a je si dobře vědom nároků na odbornou odpovědnost a poctivost. Nedílnou součástí odborné výbavy absolventa jsou znalosti pedagogicko-psychologické problematiky vyučování spolu se znalostmi oborové didaktiky.

Úvod > Ústav > Obory > Latinský jazyk a literatura