BZK – Novořecký jazyk a literatura

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba bakalářské práce
Část SZZ2

Novořecký jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Novořecký jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže praktickou schopnost aplikovat morfologické a syntaktické poznatky z novořeckého jazyka, schopnost překladu z řečtiny do češtiny a z češtiny do řečtiny a schopnost napsat obsahově, gramaticky i stylisticky správný esej v novořečtině. V ústní části se pak vyžaduje dobrá znalost normativní mluvnice, jež se ověřuje formou souvislého výkladu o vybraném teoretickém problému a dále prakticky na překladu a výkladu. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Novořecká literatura – student prokáže dobrou znalost novořecké literatury v celé její žánrové šíři, a to od 18. století do současnosti, jakož i solidní orientaci ve všech vývojových stádiích řecké literatury.

c) Novořecké dějiny, kulturní vývoj a reálie – student prokáže dobrou znalost novodobých dějin Řecka od národně-osvobozenecké revoluce Řeků (1821) do současnosti a bezpečnou znalost jeho aktuálního společensko-politického a kulturního vývoje. Zkoušení historie probíhá v češtině, vybrané otázky z řeckých reálií v řečtině.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > BZK – Novořecký jazyk a literatura