SZZK – Latinská medievistika

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba diplomové práce
Část SZZ2

Latinská medievistika

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Středověká latina (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost překladu z latiny do češtiny tří úryvků obtížnějších středolatinských textů, v ústní části pak schopnost výkladu předepsané i vlastní četby. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Středověká literatura – student prokáže podrobnou znalost latinské literatury evropského středověku ve všech obdobích od pozdní antiky do konce 15. století.

c) Historie, kultura a náboženství středověku – student prokáže podrobnou znalost kulturních a náboženských dějin středověku, stejně jako povědomí o medievistickém bádání obecně.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > SZZK – Latinská medievistika