BZK – Jazyk a kultura starověkého Řecka

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba bakalářské práce
Část SZZ2

Starořecký jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze dvou tematických okruhů:

a) Starořecký jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost překladu do češtiny (ze starořečtiny do češtiny je překládán neznámý, středně obtížný souvislý text antického autora), v ústní části pak schopnost překladu a výkladu předepsané četby a dále souvislého teoretického výkladu o vybraném problému řecké normativní mluvnice. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Starořecká literaturastudent prokáže dobrou znalost řecké antické literatury v její žánrové šíři, a to od jejího vzniku až do pozdní antiky, založenou na studiu primární i sekundární literatury, a to jak v originále, tak v překladu, stejně jako na solidním seznámení se s metodickou problematikou dané oblasti studia.

Část SZZ3

Dějiny antické civilizace – Řecko

Zkouška se skládá ze dvou tematických okruhů:

a) Dějiny starověkého Středomoří – student prokáže dobrou znalost vývoje starověkého Středomoří, zejména dějin antického Řecka a Říma. Zvláštní důraz bude kladen na postižení charakteru jednotlivých epoch a jejich vzájemné srovnání. Ověřován je i přehled o pramenné situaci jednotlivých období antických dějin a jejím dopadu na charakter a možnosti poznání, které o nich lze získat.

b) Kultura starověkého Řecka – student prokáže základní znalost jednotlivých vývojových fází kultury antického Řecka v jejích různých aspektech: literatura, mytologie, náboženství, výtvarné umění aj.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > BZK – Jazyk a kultura starověkého Řecka