doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.

Konzultační hodiny
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Celetná 20
Místnost č. 146

Specializace

latinská medievistika

Odborné zájmy

monastická literatura, hagiografie, středověké umění (zejména architektura)

Vzdělání

2004–2009: magisterské studium dějin umění, FF MU Brno

1997–2002: doktorské studium českých dějin středověku FF MU Brno, (dizertační práce Quinta rota in quadriga. Kritika mendikantských řádů v českém a francouzském prostředí)

1991–1996: magisterské studium historie a latinského jazyka a literatury, FF MU Brno

Zaměstnání a profesionální praxe

od 2021: externí výuka na Ústavu pomocných věd historických a archivnictví na FF MU v Brně

2020 jmenována docentkou pro obor Řecká a latinská studia

od 2011 : odborná asistentka, Ústav řeckých a latinských studií – latinská medievistika

2007–2015: externí výuka v Centru pro dějiny obrazu a vizuální kultury při Semináři dějin umění FF MU, Brno

2005–dosud: Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP Olomouc (vědecký pracovník)

2000–2005: Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, společné pracoviště Ústavu klasických studií FF MU Brno, CMTF UP v Olomouci a Kabinetu pro klasická studia AV ČR (vědecký pracovník)

2002–2003: výuka na Ústavu klasických studií FF MU Brno

1999–2002: výuka na katedře historie FF MU Brno

Studium v zahraničí, zahraniční stipendia a stáže

 

2018 měsíční stipendium  Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur (Akademisches Deutsch – Ludwig-Maxmilians Universität Muenchen)

2016/2017 semestrální stipendijní pobyt na univerzitě v Kostnici (Ostpartnerschaft Konstanz -Prag, DAAD)

2015 AKTION – měsíční badatelský stipendijní pobyt ve Vídni

2014 badatelský stipendijní pobyt na Historickém ústavu v Římě

2014 AKTION – měsíční badatelský stipendijní pobyt ve Vídni

5/2014 Universität Wien, Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein: společný workshop s UK v rámci programu AKTION (hl. řešitel doc. Lucie Doležalová), téma přednášky Verduner Altar

2011 (6.-12.6.) Scuola di Studi Agiografici, Rieti (Itálie)

2009, 2008, 2007, 2003: badatelské měsíční pobyty na Historickém ústavu v Římě

2004: stipendijní pobyt v Sieně (jeden semestr)

2000: stipendijní pobyt Rakouského institutu pro střední, jižní a jihovýchodní Evropu na univerzitě ve Vídni (měsíc)

1999: stipendijní pobyt na univerzitě ve Vídni, Institut für Klassische Philologie (jeden semestr)

1996: stipendijní pobyt na univerzitě v Bonnu (dva měsíce)

Granty a projekty

a. Vědecké

2021-2023 Standardní grant GA ČR č. 21-11494S: Monastická rétorika v Apologii Bernarda z Clairvaux a evropská monastická tradice 12. století, hl. řešitelka

2019-2021 Standardní grant GA ČR č. 19-12859S: Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí, hl. řešitelka L. Panušková (ÚDU AV ČR), členka týmu

2017- Progres Q07: Centrum pro studium středověku, hl. řešitel prof. Jan Čermák, členka týmu

2015-2016 Česko-švýcarský fond Partnerství, Spolupráce Univerzity Karlovy v Praze s Klášterní knihovnou v St. Gallen v oblasti středověké literatury a paleografie, hl. řešitelka

2015-2016 Standardní grant GA ČR č. 15-11036S: Proměnlivé identity v hudební kultuře střední Evropy, spolupracovnice

2014 členka týmu UNCE 204002, Fakulta humanitních studií UK Praha

2012-dosud: Historie a interpretace Bible (projekt GAČR č. P401/12/G168), společný grantový úkol Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Kabinetu pro klasická studia Filozofického ústavu Akademie věd ČR a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2012-2016: členka týmu PRVOUK09: Literatura a umění v mezikulturních souvislostech, podprogram Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury

2011-dosud: spolupráce s Centrem pro dějiny obrazu a vizuální kultury při Semináři dějin umění FF MU, Brno (Projekt „Inovace studijního programu dějin umění o zaměření na vizuální kulturu”)

2007: vnitřní grant P 1/07 CMTF UP Olomouc „Liturgické aspekty kladení základních kamenů svěcení církevních staveb ve středověku“

2003: projekt Rakouského ústavu pro východní a jihovýchodní Evropu „Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung in der lateinischen Literatur des Mittelalters“ ve spolupráci s prof. Dr. Ch. Ratkowitsch, Institut für Klassische Philologie, Wien

b. Výukové

2013-2016 Grant Vzdělávací nadace J. Husa, Inovace ve výuce magisterského studia latinské medievistiky

2013-2014 Vnitřní rozvojový program FF UK, Inovace výuky latinské medievistiky, Ústav řeckých a latinských studií FF UK

Konference a přednášky

2022 Love me, love my dog. On the origin of the proverb in the Middel Ages, Tavira – Portugal, 16th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs (6-13 November 2022)

2022 Bernard of Clairvaux: Apologia. Nostalgia or rhetorical strategy?, Prague Medialatinitas IX: Nostalgia and/in the Latin Middle Ages (22-24 September 2022)

2018b Manipulation des Gedächtnisses bei den ersten Zisterzienser, Leeds International Medieval Congress (Special Thematic Strand – Memory)

2018a Památka UNESCO: Klášter Sankt Gallen a jeho historie (Městská knihovna v Praze).

2017 Die Beurteilung der Sinne durch Bernhard von Clairvaux, Medialatinitas – International Medieval latin Congress, Universität Wien

2016 Literární produkce Karla IV., Letní škola klasických studií – Písemnictví, vzdělanost a umění doby Karla IV., Třešť

2015 Karel IV. a jeho literární dílo, Den latiny FF UK Praha

2014a Klášterní život ve středověku, Den latiny FF UK Praha

2014b An Amusing Reading in the 12th-Century Monasteries?, Konference Popular Literature in the Ancient and Medieval World (v rámci projektu Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury)

2014c Verduner Altar, Vídeň (v rámci programu AKTION studentská vědecká konference Praha-Vídeň)

2013a: Brak a mučednické texty?, workshop Brak v literatuře, vědě a populární kultuře, FF UK Praha

2013b: Poutě ve středověku (Jeruzalém, Santiago, Řím), Den latiny FF UK Praha

2013c: Ekfrasis v renesanční kultuře, Konference Centra pro renesanční texty, FF UP, Olomouc

2012a: Gibt es eine Fachsprache für die Beschreibung mittelalterlicher Architektur, Konference Fachsprache(n) im mittelalterlichen Latein, Internationale Tagung 12.-15.9. Mittelalterliches Wörterbuch, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München

2012b: Brak v raně křesťanských mučednických textech?, workshop Brak v literatuře, vědě a populární kultuře: Koncepty, pojmy, přístupy – vstupní konstitutivní vymezení, FF UK, Praha

2012c: Slasti otce vlasti, Den latiny FF UK Praha

2012d: Opat Suger ze Saint-Denis (1081-1151). Mezi reformou liturgie a „gotickou“ architekturou, přednáška v Centru renesančních textů, Olomouc

2011: Opat Suger a jeho literární dílo, přednáška v Jednotě klasických filologů (Praha)

2008: Ultima verba. K jazyku raně křesťanských mučednických textů, Konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP a Patristické společnosti České republiky; Olomouc

2006: Opat Suger, tvůrce gotické architektury?, Letní škola klasických studií Kabinetu pro klasická studia AV ČR: Klášterní vzdělanost a její význam pro evropskou a českou kulturu, Brno

2002: Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci, kololokvium pořádané Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Praha, Vila Lana

2001: Opat Suger ze Saint-Denis a jeho spisy, Symposium Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Olomouc

1999: Opat Suger ze Saint Denis, Centrum medievistických studií, I. Setkání doktorandů a mladých badatelů, Praha

Publikace

Knihy

 

 • Svatojakubská cesta. Průvodce pro poutníky do Compostely z 12. století (překlad J. Zachová, úvodní studie a poznámky I. Adámková), 1. vyd. Praha: Argo (Itineraria), 2020, 168 str. ISBN 978-80-257-3382-0.
 • Bernard z Clairvaux, Apologia ad Guillelmum abbatem (Apologie pro opata Viléma), úvodní studie, překlad a výkladové poznámky, Praha Oikoymenh 2018 (Knihovna středověké tradice), 177 str. ISBN978-80-7298-246-2.
 • Rodulfus Glaber, Dějiny světa v čase milénia (překlad J. Zachová, úvodní studie a poznámky I. Adámková). 1. vyd. Praha: Argo (Memoria medii aevi), 2013, 214 str. ISBN 978-80-257-0977-1.
 • Příběhy raně křesťanských mučedníků II. Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury (překlad a komentáře textů spolu P. Kitzlerem a P. Dudzikem; úvodní studie J. Šubrt). 1. vyd. Praha: Vyšehrad 2011, 395 str. ISBN 978-80-7429-187-6.
 • Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury (překlad a komentáře textů spolu P. Kitzlerem a P. Dudzikem; úvodní studie J. Šubrt). 1. vyd. Praha: Vyšehrad 2009, 395 str. ISBN 978–80–7021–989–8.
 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX. Etymologie XIX–XX, (překlad a komentář spolu s Kateřinou Vršeckou, Barborou Kocánovou a Hanou Florianovou), 1. vyd. Praha: Oikoymenh 2009 (Knihovna středověké tradice XIX), 386 str. ISBN 978–80–7298–408–4.
 • Suger ze St.-Denis, Spisy o Saint-Denis (De administratione, De consecratione, Ordinatio), úvodní studie, překlad, poznámky, 1. vyd. Praha: Oikoymenh 2006 (Knihovna středověké tradice XV), 423 str. ISBN 80–7298–155–2.

Odborné články v recenzovaných časopisech

 • „Bernhard von Clairvaux und seine rhetorische Strategie in der Apologie an Abt Wilhelm“, in: Revue Bénédictine (po recenzním řízení přijato do tisku).
 • „Prologues in Theophilus Presbyter´s De Diversis artibus and his Notion of the Sense of Sight“, in: Convivium (Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantinum, and the Mediterranean), Seminarium Kondakovianum Series Nova, VIII/1, 2021,  Objects Beyond the Senses. Studies in Honour of Herbert L. Kessler, str. 132-141.
 • „Discussion on the nature of the decoration of the liturgical space in the 12th century and the concept of the senses“, in: Opuscula historiae artium, 70, 2021, str. 2-17.
 • „Zur Bedeutung des lateinischen Terminus debuxaturis im Liber Sancti Jacobi (Jakobsbuch)“, in: Bulletin du Cange. Archivum latinitatis medii aevi, 78, 2020, str. 93-102.
 • „Marta či Marie – mezi životem aktivním a kontemplativním. Pojetí práce u Bernarda z Clairvaux“, in: Studia theologica,19/4, 2017, str. 87 –101.
 • „Kritik der Essgewohnheiten bei den Cluniazensern in der Apologie Bernhards von Clairvaux“, in: Revue Bénédictine, 1, 2017, str. 133–147.
 • „Antická ekfrasis a renesanční umění: ke vztahu mezi textem a obrazem“, in: Historica Olomucensia, Supplementum I., 2014, str. 11–23.
 • „Gibt es eine Fachsprache für die Beschreibung mittelalterlicher Architektur?“, in: Bulletin du Cange. Archivum latinitatis medii aevi, 71, 2013, str. 257–266.
 • „Výklady Isidora ze Sevilly o lodích a stavbách (Etymologiae XIX,1–19) a jejich inspirační zdroje“, in: Listy filologické, 133, 2010, str. 315–334.
 • „Il viaggio di San Felice da Cartagine in Italia e il suo ritorno. Dalla passio sancti del primo cristianesimo all’agiografia medioevale“, in: Listy filologické, 132, 2009, str. 245–262.
 • „Qualche considerazione sulla posa delle pietre nelle fondamenta degli edifici sacrali nel medioevo“, in: Listy filologické, 131, 2008, str. 29–44.
 • „Suger ze Saint-Denis znovu? Od Panofského k dnešku“, in: Český časopis historický, 104, 2006, str. 350–363.
 • „Nový příspěvek k estetickému sporu středověku? Nad překladem Petra Šourka (Skutky opata Sugera, Bernard z Clairvaux opatu Sugerovi nač je v chrámu zlato? Vilémův životopis opata Sugera, Erwin Panofsky: Suger, opat ze Saint-Denis)“, in: Listy filologické, 127, 2004, str. 120–131 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • Lux nova et pretiosa. The luminous qualities of precious stones and light in the Cathedral of Saint-Denis“, in: Focus Pragensis (Yearbook for the Philosophy and Phenomenology of Religion) 1, 2001, str. 106–149 (spolu s H. Šedinovou).

Kapitoly v monografiích a články v konferenčních sbornících

„Traces of Jerusalem during the Office of the Olomouc Bishop Henry Zdík (1083–1150)“ (spolu s Daliborem Havlem), in:  Reflecting Jerusalem in the Medieval Czech Lands (v tisku)

„Roses go with thorns, just as martyrs go with torture. Early Christian Passion Texts as Popular Literature?“ (v tisku).

„Die Kategorie der Sinne bei Bernhard von Clairvaux“, Medialatinitas. Ausgewaehlte Beitraege zum 8. Internationalen Mittellateinerkongress Wien, 17.-21.9. 2017, Wien 2021, str. 91-106.

„K popisu ciboria apoštolova oltáře v Průvodci pro poutníky do Santiaga de Compostela“, in: J. Galeta – O. Jakubec  – R. Nokkala Miltová – T. Valeš (edd.), Od dějin umění k uměleckému dílu. Cesty k porozumění vizuální kultuře, Books and Pipes, MU Brno, Brno 2021, str. 537-543.

„Stařeny a relikvie“, in: V. Bažant – J. Dynda – D. Šimeček – M. Šorm, Staré baby. Ženy a čas ve středověké Evropě, Praha 2020, str. 155-163.

„Risus monasticus. Od předbenediktinských mnišských řeholí k Bernardu z Clairvaux“, in: V. Bažant – M. Šorm, Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověku, Praha 2019, str. 121-136.

„Kostel Panny Marie v nejstarších písemných pramenech“, in: I. Štefan – M. Wihoda (vyd.), Kostel Panny Marie na Pražském Hradě. Dialog nad počátky křesťanství v Čechách, Praha 2018, str. 56-64.

„Teologický traktát – Matěj z Janova: Regulae Veteris et Novi Testamenti – De Antichristo (Pravidla Starého a Nového zákona – O Antikristu)“, in: L. Doležalová – M. Dragoun – J. Ctibor, Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, Praha 2017, str. 123-134.

„K růži náleží trny, protože k mučedníkům patří mučidla. Raně křesťanské martyrologické texty jako populární literatura?“, in: S. Fischerová – J. Starý (vyd.), Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku, Praha 2016, str. 127–159.

„Pařížský univerzitní traktát v rukopisu Národní knihovny III D 16. Okolnosti vzniku textu a jeho druhý život v českém prostředí“, in: M. Dragoun – L. Doležalová – A. Ebersonová (vyd.), Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, Praha 2015, str. 277–285.

Ultima verba. K jazyku raně křesťanských mučednických textů“, in: V. Hušek – P. Kitzler – J. Plátová (vyd.), Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. Sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a Patristické společnosti České republiky (Olomouc 7. – 8. listopadu 2008), Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2008, str. 71–81.

Číselná symbolika ve středověké architektuře“, in: L. Karfíková – Z. Šír (vyd.), Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci, Brno: CDK 2003, str. 99–107.

Odborné články v ostatních periodicích a sbornících

 

„Anatomie raně křesťanských martyrologických textů“, in: Slovo a smysl, 20, 2013, str. 79–87.

Ut sapiens architectus fundamentum posui“, in: Bolletino dell’Istituto storico ceco di Roma, 6, 2008, str. 13–28.

Furtum sacrum? K politické roli relikvií ve středověku“, in: H. Krmíčková – A. Pumprová – D. Růžičková – L. Švanda (vyd.), Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, Brno: Matice moravská 2006, str. 383–392.

Rukopis 114 Svatojakubské knihovny“, in: Brno v minulosti a dnes (Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna) 14, 2000, str. 73–78.

Suger: De rebus in administratione sua gestis I.“, in: SPFFBU N 3–4, 1998–99, str. 101–113.

Suger: De rebus in administratione gestis II.“, in: SPFFBU N 5, 2000, str. 43–52.

Opat Suger ze Saint-Denis tvůrce „gotického stylu“?“, in: Dialog Evropa XXI, 8, 1997, str. 30–34.

Recenze a zprávy

 

 • „G. L. Potesta, Poslední mesiáš. Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku“, in: Dějiny a současnost 2, 2018, s. 49.
 • Workshop „Knihovna a literární činnost roudnických augustiniánů ve 14. a 15. století“, in: Auriga ZJKF 56/2, 2014, s. 69–70.
 • „P. Kitzler, Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací“, in: www.iliteratura.cz.
 • „W. Stroh, Latein ist tot, es lebe Latein! Kleine Geschichte einer grossen Sprache“, Berlin 2007, in: Eirene 47, 2011, s. 207–208.
 • „F. Maier, Warum Latein? Zehn gute Gründe“, Reclam Stuttgart 2008, in: Eirene 47, 2011, s. 208–209.
 • „Gli studi di storia, letteratura e agiografia cristiana antica nella Repubblica Ceca“, in: Sanctorum (rivista dell’associazione per lo studio della santità dei culti e dell’agiografia), 2010, 7, str. 223–226.
 • „Die poetische Ekphrasis von Kunstwerken (Eine literarische Tradition der Großdichtung in Antike, Mittelalter und früher Neuzeit)“, (vyd.) Ch. Ratkowitsch, Wien 2006, in: Listy filologické, 133, 2010, str. 205–207.
 • Pulchritudo et Sapientia. Ad honorem Pavel Spunar“, (vyd.) Z. Silagiová – H. Šedinová – P. Kitzler, Praha 2008, in: Listy filologické, 133, 2010, 208–210.
 • „Studium patristiky v Čechách a na Moravě“, in: Církevní dějiny (Osobnosti, události, struktury, mentality), 3, 2009, str. 108–110.
 • „Patristická konference v Olomouci“, in: Církevní dějiny (Osobnosti, události, struktury, mentality), 3, 2009, str. 106–107.
 • „Patristická konference v Olomouci“, in: Listy filologické, 132, 2009, str. 166–169 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • „Tomáš z Cantimpré, De monstris marinis (De natura rerum VI) – Mořská monstra (O přírodě VI)“, lat. edice, překlad, úvod a komentář H. Šedinová, Praha 2008, in: Listy filologické, 132, 2009, str. 439–442 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • Donum Magistrae. Ad honorem Dana Martínková“, (vyd.) Z. Silagiová – H. Šedinová – P. Kitzler, Praha 2007, in: Listy filologické, 132, 2009, str. 436–439 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • „U. Eco, Poznámky na krabičkách od sirek“, Praha 2008, in: Proglas, 19, 2008, str. 48 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • „H. Šedinová, Drahokamy Svatováclavské kaple“, Praha 2005, in: Umění, 55, 2007, str. 73–75 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • „F. Šmahel, Cesta Karla IV. do Francie“, Praha 2006, in: Proglas, 18, 2007, str. 48 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • „U. Eco, Dějiny krásy“, Praha 2005, in: Teologie a společnost, 4, č. 3, 2006, str. 42–43.
 • „Antonio Pigafetta z Vicenzy – Zpráva o první cestě kolem světa“, Praha 2004, in: Dějiny a současnost, 5, 2006, str. 46–47 (elektronicky na www.iliteratura.cz)
 • „Susanne Linscheid-Burdich: Suger von Saint-Denis. Untersuchungen zu seinen Schriften Ordinatio – De consecratione – De administratione,“ Beiträge zur Altertumskunde, sv. 200, München – Leipzig 2004, in: Listy filologické, 3–4, 2005, str. 425–428 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • „Mnoho lidí, málo gest? (Nad knihou J.-C. Schmitta, Svět středověkých gest)“, Praha 2004, in: Teologie a společnost, 3, č. 6, 2005, str. 44–46 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • „Matěj z Janova ve své a naší době“. Sborník z vědeckého sympozia konaného na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 29.30.11. 2000, (vyd.) J. B. Lášek – K. Skalický, Brno 2002, in: Časopis Matice moravské, 122, 2003, str. 258260.
 • Invitantur scolares (formulářové listy Jindřicha z Isernie pozvání pražským žákům ke studiu na vyšehradské škole)“, Brno 2000, in: Časopis matice moravské, 120, 2001, str. 245.
 • „Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty: Řešitelský podíl MU a konference v Olomouci“, in: Univerzitní noviny (List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana), 3, 2001, str. 32–33 (spolu s J. Nechutovou).
 • „Jan Hus ve Vatikánu (Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího tisíciletí)“, vyd. J. Pánek – M. Polívka, Praha 2000, in: Časopis matice moravské, 119, 2000, str. 499.
 • „Hugo ze Svatého Viktora – De tribus diebus“, překlad, úvod a poznámky L. Karfíková, Praha 1997, in: SPFF MU, 19981999, N 3-4, str. 123.
 • Flores scholarium – sborník z konference ve Šlapanicích u Brna 22.23.3. 1999“, vyd. J. Nechutová – D. Baránková, Brno 1999, in: Časopis matice moravské, 118, 1999, str. 527–529.
 • „Výstava: Kunst und Kultur der Karolingerzeit Paderborn 1999“, in: Časopis matice moravské, 118, 1999, str. 625–626.
 • „Z. Hledíková – J. Zachová, Život Arnošta z Pardubic podle Valentina Krautwalda“, Pardubice 1997, in: Časopis matice moravské, 118, 1999, str. 473.
 • „Aeneae Silvii Historia Bohemica: Enea Silvio Historie česká, přip. a přel. D. Martínková, A. Hadravová, J. Matl, úvodní studie F. Šmahel, Fontes rerum Regni Bohemiae FRRB I., Praha 1998, in: Časopis Matice moravské, 118, 1999, str. 176–179.
 • „G. Duby: Vznešené paní z 12. stol. I. (Heloise, Aliénor, Isolda a další)“, Brno 1992, in: Dialog Evropa XXI, 9, 1998, str. 44.
 • „J. Le Goff, Die Geschichte Europas“, Frankfurt am Main 1997, in: Dialog Evropa XXI, 8, 1997, str. 43.

Články a recenze dále na www.iliteratura.cz (ISSN 1214-309X)

Ostatní překlady

 • „U. Eco, Dějiny ošklivosti“, Praha Argo 2007, ISBN 978-80-7203-893-0, str. 455 (úvod, kapitoly 1, 2, antologie textů, překlad z latiny, němčiny a italštiny) spolu s J. Vackem, J. Pelánem, G. Chalupskou, K. Vinšovou, Z. Obstovou, A. Pelánovou.
 • „Totální Monteverdi“, překlad Monteverdiho madrigalů z italštiny pro ČT Brno (vysíláno na ČT 2, 1. 12. 2007).
 • CD „Karel Josef Einwald, Vocalis Decalogus“, Societas Incognitorum (E. Tomaštík), překlad latinských textů.

Recenze publikací, posudky

 •  J. Plátová, Latinská syntax pro posluchače bohosloveckých fakult, Olomouc 2002, 110 str. ISBN 80-244-0601-2
 • Oponentní posudky na projekt COST (LD13043) Slovník středověké latiny v českých zemích – Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum 2013; 2014
 • Odborné posudky pro Obec překladatelů; odborné publikace (nakl. Filosofia; UP Olomouc aj.)

Ocenění odbornou veřejností

2018 Cena rektora UP Olomouc za odbornou  publikaci Bernard z Clairvaux, Apologia ad Guillelmum abbatem (Apologie pro opata Viléma), úvodní studie, překlad a výkladové poznámky, Praha Oikoymenh 2018

2007: Cena Libellus Primus za nejlepší knižní prvotinu mladého vědce z oboru humanitních a sociálních věd za knihu Suger, Spisy o Saint-Denis, Praha 2006

2006/2007: Stipendium vzdělávací nadace Jana Husa

 

Volené členství

2008 International Assocciation of Patristic Studies (AIEP/IAPS) a Patristická společnost (Czech Patristic Society)

2018 CMS Fellows

 

Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.