doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.

Konzultační hodiny
Členství
 • Oboroví garanti
 • Rada garantů Historické vědy (N; N7105; 2 roky; FF; cs; P,K)
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Celetná 20
Místnost č. 146

Specializace

latinská medievistika

Odborné zájmy

monastická literatura, hagiografie, středověké umění (zejména architektura)

Vzdělání

2004–2009: magisterské studium dějin umění, FF MU Brno

1997–2002: doktorské studium českých dějin středověku FF MU Brno, (dizertační práce Quinta rota in quadriga. Kritika mendikantských řádů v českém a francouzském prostředí)

1991–1996: magisterské studium historie a latinského jazyka a literatury, FF MU Brno

Zaměstnání a profesionální praxe

2011–dosud: odborná asistentka, Ústav řeckých a latinských studií – latinská medievistika

2007–dosud: externí výuka v Centru pro dějiny obrazu a vizuální kultury při Semináři dějin umění FF MU, Brno

2005–dosud: Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP Olomouc (vědecký pracovník)

2000–2005: Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, společné pracoviště Ústavu klasických studií FF MU Brno, CMTF UP v Olomouci a Kabinetu pro klasická studia AV ČR (vědecký pracovník)

2002–2003: výuka na Ústavu klasických studií FF MU Brno

1999–2002: výuka na katedře historie FF MU Brno

Studium v zahraničí, zahraniční stipendia a stáže

 

2018 měsíční stipendium  Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur (Akademisches Deutsch – Ludwig-Maxmilians Universität Muenchen)

2016/2017 semestrální stipendijní pobyt na univerzitě v Kostnici (Ostpartnerschaft Konstanz -Prag, DAAD)

2015 AKTION – měsíční badatelský stipendijní pobyt ve Vídni

2014 badatelský stipendijní pobyt na Historickém ústavu v Římě

2014 AKTION – měsíční badatelský stipendijní pobyt ve Vídni

5/2014 Universität Wien, Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein: společný workshop s UK v rámci programu AKTION (hl. řešitel doc. Lucie Doležalová), téma přednášky Verduner Altar

2011 (6.-12.6.) Scuola di Studi Agiografici, Rieti (Itálie)

2009, 2008, 2007, 2003: badatelské měsíční pobyty na Historickém ústavu v Římě

2004: stipendijní pobyt v Sieně (jeden semestr)

2000: stipendijní pobyt Rakouského institutu pro střední, jižní a jihovýchodní Evropu na univerzitě ve Vídni (měsíc)

1999: stipendijní pobyt na univerzitě ve Vídni, Institut für Klassische Philologie (jeden semestr)

1996: stipendijní pobyt na univerzitě v Bonnu (dva měsíce)

Granty a projekty

a. Vědecké

2021-2023 Standardní grant GA ČR č. 21-11494S: Monastická rétorika v Apologii Bernarda z Clairvaux a evropská monastická tradice 12. století, hl. řešitelka

2019-2021 Standardní grant GA ČR č. 19-12859S: Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí, hl. řešitelka L. Panušková (ÚDU AV ČR), členka týmu

2017- Progres Q07: Centrum pro studium středověku, hl. řešitel prof. Jan Čermák, členka týmu

2015-2016 Česko-švýcarský fond Partnerství, Spolupráce Univerzity Karlovy v Praze s Klášterní knihovnou v St. Gallen v oblasti středověké literatury a paleografie, hl. řešitelka

2015-2016 Standardní grant GA ČR č. 15-11036S: Proměnlivé identity v hudební kultuře střední Evropy, spolupracovnice

2014 členka týmu UNCE 204002, Fakulta humanitních studií UK Praha

2012-dosud: Historie a interpretace Bible (projekt GAČR č. P401/12/G168), společný grantový úkol Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Kabinetu pro klasická studia Filozofického ústavu Akademie věd ČR a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2012-2016: členka týmu PRVOUK09: Literatura a umění v mezikulturních souvislostech, podprogram Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury

2011-dosud: spolupráce s Centrem pro dějiny obrazu a vizuální kultury při Semináři dějin umění FF MU, Brno (Projekt „Inovace studijního programu dějin umění o zaměření na vizuální kulturu”)

2007: vnitřní grant P 1/07 CMTF UP Olomouc „Liturgické aspekty kladení základních kamenů svěcení církevních staveb ve středověku“

2003: projekt Rakouského ústavu pro východní a jihovýchodní Evropu „Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung in der lateinischen Literatur des Mittelalters“ ve spolupráci s prof. Dr. Ch. Ratkowitsch, Institut für Klassische Philologie, Wien

b. Výukové

2013-2016 Grant Vzdělávací nadace J. Husa, Inovace ve výuce magisterského studia latinské medievistiky

2013-2014 Vnitřní rozvojový program FF UK, Inovace výuky latinské medievistiky, Ústav řeckých a latinských studií FF UK

Konference a přednášky

 

2018b Manipulation des Gedächtnisses bei den ersten Zisterzienser, Leeds International Medieval Congress (Special Thematic Strand – Memory)

2018a Památka UNESCO: Klášter Sankt Gallen a jeho historie (Městská knihovna v Praze).

2017 Die Beurteilung der Sinne durch Bernhard von Clairvaux, Medialatinitas – International Medieval latin Congress, Universität Wien

2016 Literární produkce Karla IV., Letní škola klasických studií – Písemnictví, vzdělanost a umění doby Karla IV., Třešť

2015 Karel IV. a jeho literární dílo, Den latiny FF UK Praha

2014a Klášterní život ve středověku, Den latiny FF UK Praha

2014b An Amusing Reading in the 12th-Century Monasteries?, Konference Popular Literature in the Ancient and Medieval World (v rámci projektu Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury)

2014c Verduner Altar, Vídeň (v rámci programu AKTION studentská vědecká konference Praha-Vídeň)

2013a: Brak a mučednické texty?, workshop Brak v literatuře, vědě a populární kultuře, FF UK Praha

2013b: Poutě ve středověku (Jeruzalém, Santiago, Řím), Den latiny FF UK Praha

2013c: Ekfrasis v renesanční kultuře, Konference Centra pro renesanční texty, FF UP, Olomouc

2012a: Gibt es eine Fachsprache für die Beschreibung mittelalterlicher Architektur, Konference Fachsprache(n) im mittelalterlichen Latein, Internationale Tagung 12.-15.9. Mittelalterliches Wörterbuch, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München

2012b: Brak v raně křesťanských mučednických textech?, workshop Brak v literatuře, vědě a populární kultuře: Koncepty, pojmy, přístupy – vstupní konstitutivní vymezení, FF UK, Praha

2012c: Slasti otce vlasti, Den latiny FF UK Praha

2012d: Opat Suger ze Saint-Denis (1081-1151). Mezi reformou liturgie a „gotickou“ architekturou, přednáška v Centru renesančních textů, Olomouc

2011: Opat Suger a jeho literární dílo, přednáška v Jednotě klasických filologů (Praha)

2008: Ultima verba. K jazyku raně křesťanských mučednických textů, Konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP a Patristické společnosti České republiky; Olomouc

2006: Opat Suger, tvůrce gotické architektury?, Letní škola klasických studií Kabinetu pro klasická studia AV ČR: Klášterní vzdělanost a její význam pro evropskou a českou kulturu, Brno

2002: Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci, kololokvium pořádané Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Praha, Vila Lana

2001: Opat Suger ze Saint-Denis a jeho spisy, Symposium Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Olomouc

1999: Opat Suger ze Saint Denis, Centrum medievistických studií, I. Setkání doktorandů a mladých badatelů, Praha

Publikace

Knihy

 

 • Svatojakubská cesta. Průvodce pro poutníky do Compostely z 12. století (překlad J. Zachová, úvodní studie a poznámky I. Adámková), 1. vyd. Praha: Argo (Itineraria), 2020, 168 str. ISBN 978-80-257-3382-0.
 • Bernard z Clairvaux, Apologia ad Guillelmum abbatem (Apologie pro opata Viléma), úvodní studie, překlad a výkladové poznámky, Praha Oikoymenh 2018 (Knihovna středověké tradice), 177 str. ISBN978-80-7298-246-2.
 • Rodulfus Glaber, Dějiny světa v čase milénia (překlad J. Zachová, úvodní studie a poznámky I. Adámková). 1. vyd. Praha: Argo (Memoria medii aevi), 2013, 214 str. ISBN 978-80-257-0977-1.
 • Příběhy raně křesťanských mučedníků II. Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury (překlad a komentáře textů spolu P. Kitzlerem a P. Dudzikem; úvodní studie J. Šubrt). 1. vyd. Praha: Vyšehrad 2011, 395 str. ISBN 978-80-7429-187-6.
 • Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury (překlad a komentáře textů spolu P. Kitzlerem a P. Dudzikem; úvodní studie J. Šubrt). 1. vyd. Praha: Vyšehrad 2009, 395 str. ISBN 978–80–7021–989–8.
 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX. Etymologie XIX–XX, (překlad a komentář spolu s Kateřinou Vršeckou, Barborou Kocánovou a Hanou Florianovou), 1. vyd. Praha: Oikoymenh 2009 (Knihovna středověké tradice XIX), 386 str. ISBN 978–80–7298–408–4.
 • Suger ze St.-Denis, Spisy o Saint-Denis (De administratione, De consecratione, Ordinatio), úvodní studie, překlad, poznámky, 1. vyd. Praha: Oikoymenh 2006 (Knihovna středověké tradice XV), 423 str. ISBN 80–7298–155–2.

Odborné články v recenzovaných časopisech

 •   „Prologues in Theophilus Presbyter´s De Diversis artibus and his Notion of the Sense of Sight“, in: Convivium, VIII/1, 2021   Objects Beyond the Senses. Studies in Honour of Herbert L. Kessler (v tisku)
 • „Die Kategorie der Sinne bei Bernhard von Clairvaux“, in: Wiener Studien (v tisku).
 • „Marta či Marie – mezi životem aktivním a kontemplativním. Pojetí práce u Bernarda z Clairvaux“, in: Studia theologica,19/4, 2017, str. 87 –101.
 • „Kritik der Essgewohnheiten bei den Cluniazensern in der Apologie Bernhards von Clairvaux“, in: Revue Bénédictine, 1, 2017, str. 133–147.
 • „Antická ekfrasis a renesanční umění: ke vztahu mezi textem a obrazem“, in: Historica Olomucensia, Supplementum I., 2014, str. 11–23.
 • „Gibt es eine Fachsprache für die Beschreibung mittelalterlicher Architektur?“, in: Bulletin du Cange. Archivum latinitatis medii aevi, 71, 2013, str. 257–266.
 • „Výklady Isidora ze Sevilly o lodích a stavbách (Etymologiae XIX,1–19) a jejich inspirační zdroje“, in: Listy filologické, 133, 2010, str. 315–334.
 • „Il viaggio di San Felice da Cartagine in Italia e il suo ritorno. Dalla passio sancti del primo cristianesimo all’agiografia medioevale“, in: Listy filologické, 132, 2009, str. 245–262.
 • „Qualche considerazione sulla posa delle pietre nelle fondamenta degli edifici sacrali nel medioevo“, in: Listy filologické, 131, 2008, str. 29–44.
 • „Suger ze Saint-Denis znovu? Od Panofského k dnešku“, in: Český časopis historický, 104, 2006, str. 350–363.
 • „Nový příspěvek k estetickému sporu středověku? Nad překladem Petra Šourka (Skutky opata Sugera, Bernard z Clairvaux opatu Sugerovi nač je v chrámu zlato? Vilémův životopis opata Sugera, Erwin Panofsky: Suger, opat ze Saint-Denis)“, in: Listy filologické, 127, 2004, str. 120–131 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • Lux nova et pretiosa. The luminous qualities of precious stones and light in the Cathedral of Saint-Denis“, in: Focus Pragensis (Yearbook for the Philosophy and Phenomenology of Religion) 1, 2001, str. 106–149 (spolu s H. Šedinovou).

Kapitoly v monografiích a články v konferenčních sbornících

„Stařeny a relikvie“, in: V. Bažant – J. Dynda – D. Šimeček – M. Šorm, Staré baby. Ženy a čas ve středověké Evropě, Praha 2020, s. 155-163.

„Roses go with thorns, just as martyrs go with torture. Early Christian Passion Texts as Popular Literature?“ (v tisku).

„Risus monasticus. Od předbenediktinských mnišských řeholí k Bernardu z Clairvaux“, in: V. Bažant – M. Šorm, Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověku, Praha 2019, s. 121-136.

„Kostel Panny Marie v nejstarších písemných pramenech“, in: I. Štefan – M. Wihoda (vyd.), Kostel Panny Marie na Pražském Hradě. Dialog nad počátky křesťanství v Čechách, Praha 2018, s. 56-64.

„Teologický traktát – Matěj z Janova: Regulae Veteris et Novi Testamenti – De Antichristo (Pravidla Starého a Nového zákona – O Antikristu)“, in: L. Doležalová – M. Dragoun – J. Ctibor, Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, Praha 2017, str. 123-134.

„K růži náleží trny, protože k mučedníkům patří mučidla. Raně křesťanské martyrologické texty jako populární literatura?“, in: S. Fischerová – J. Starý (vyd.), Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku, Praha 2016, str. 127–159.

„Pařížský univerzitní traktát v rukopisu Národní knihovny III D 16. Okolnosti vzniku textu a jeho druhý život v českém prostředí“, in: M. Dragoun – L. Doležalová – A. Ebersonová (vyd.), Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, Praha 2015, str. 277–285.

Ultima verba. K jazyku raně křesťanských mučednických textů“, in: V. Hušek – P. Kitzler – J. Plátová (vyd.), Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. Sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a Patristické společnosti České republiky (Olomouc 7. – 8. listopadu 2008), Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2008, str. 71–81.

Číselná symbolika ve středověké architektuře“, in: L. Karfíková – Z. Šír (vyd.), Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci, Brno: CDK 2003, str. 99–107.

Odborné články v ostatních periodicích a sbornících

 

„Anatomie raně křesťanských martyrologických textů“, in: Slovo a smysl, 20, 2013, str. 79–87.

Ut sapiens architectus fundamentum posui“, in: Bolletino dell’Istituto storico ceco di Roma, 6, 2008, str. 13–28.

Furtum sacrum? K politické roli relikvií ve středověku“, in: H. Krmíčková – A. Pumprová – D. Růžičková – L. Švanda (vyd.), Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, Brno: Matice moravská 2006, str. 383–392.

Rukopis 114 Svatojakubské knihovny“, in: Brno v minulosti a dnes (Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna) 14, 2000, str. 73–78.

Suger: De rebus in administratione sua gestis I.“, in: SPFFBU N 3–4, 1998–99, str. 101–113.

Suger: De rebus in administratione gestis II.“, in: SPFFBU N 5, 2000, str. 43–52.

Opat Suger ze Saint-Denis tvůrce „gotického stylu“?“, in: Dialog Evropa XXI, 8, 1997, str. 30–34.

Recenze a zprávy

 

 • „G. L. Potesta, Poslední mesiáš. Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku“, in: Dějiny a současnost 2, 2018, s. 49.
 • Workshop „Knihovna a literární činnost roudnických augustiniánů ve 14. a 15. století“, in: Auriga ZJKF 56/2, 2014, s. 69–70.
 • „P. Kitzler, Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací“, in: www.iliteratura.cz.
 • „W. Stroh, Latein ist tot, es lebe Latein! Kleine Geschichte einer grossen Sprache“, Berlin 2007, in: Eirene 47, 2011, s. 207–208.
 • „F. Maier, Warum Latein? Zehn gute Gründe“, Reclam Stuttgart 2008, in: Eirene 47, 2011, s. 208–209.
 • „Gli studi di storia, letteratura e agiografia cristiana antica nella Repubblica Ceca“, in: Sanctorum (rivista dell’associazione per lo studio della santità dei culti e dell’agiografia), 2010, 7, str. 223–226.
 • „Die poetische Ekphrasis von Kunstwerken (Eine literarische Tradition der Großdichtung in Antike, Mittelalter und früher Neuzeit)“, (vyd.) Ch. Ratkowitsch, Wien 2006, in: Listy filologické, 133, 2010, str. 205–207.
 • Pulchritudo et Sapientia. Ad honorem Pavel Spunar“, (vyd.) Z. Silagiová – H. Šedinová – P. Kitzler, Praha 2008, in: Listy filologické, 133, 2010, 208–210.
 • „Studium patristiky v Čechách a na Moravě“, in: Církevní dějiny (Osobnosti, události, struktury, mentality), 3, 2009, str. 108–110.
 • „Patristická konference v Olomouci“, in: Církevní dějiny (Osobnosti, události, struktury, mentality), 3, 2009, str. 106–107.
 • „Patristická konference v Olomouci“, in: Listy filologické, 132, 2009, str. 166–169 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • „Tomáš z Cantimpré, De monstris marinis (De natura rerum VI) – Mořská monstra (O přírodě VI)“, lat. edice, překlad, úvod a komentář H. Šedinová, Praha 2008, in: Listy filologické, 132, 2009, str. 439–442 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • Donum Magistrae. Ad honorem Dana Martínková“, (vyd.) Z. Silagiová – H. Šedinová – P. Kitzler, Praha 2007, in: Listy filologické, 132, 2009, str. 436–439 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • „U. Eco, Poznámky na krabičkách od sirek“, Praha 2008, in: Proglas, 19, 2008, str. 48 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • „H. Šedinová, Drahokamy Svatováclavské kaple“, Praha 2005, in: Umění, 55, 2007, str. 73–75 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • „F. Šmahel, Cesta Karla IV. do Francie“, Praha 2006, in: Proglas, 18, 2007, str. 48 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • „U. Eco, Dějiny krásy“, Praha 2005, in: Teologie a společnost, 4, č. 3, 2006, str. 42–43.
 • „Antonio Pigafetta z Vicenzy – Zpráva o první cestě kolem světa“, Praha 2004, in: Dějiny a současnost, 5, 2006, str. 46–47 (elektronicky na www.iliteratura.cz)
 • „Susanne Linscheid-Burdich: Suger von Saint-Denis. Untersuchungen zu seinen Schriften Ordinatio – De consecratione – De administratione,“ Beiträge zur Altertumskunde, sv. 200, München – Leipzig 2004, in: Listy filologické, 3–4, 2005, str. 425–428 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • „Mnoho lidí, málo gest? (Nad knihou J.-C. Schmitta, Svět středověkých gest)“, Praha 2004, in: Teologie a společnost, 3, č. 6, 2005, str. 44–46 (elektronicky na www.iliteratura.cz).
 • „Matěj z Janova ve své a naší době“. Sborník z vědeckého sympozia konaného na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 29.30.11. 2000, (vyd.) J. B. Lášek – K. Skalický, Brno 2002, in: Časopis Matice moravské, 122, 2003, str. 258260.
 • Invitantur scolares (formulářové listy Jindřicha z Isernie pozvání pražským žákům ke studiu na vyšehradské škole)“, Brno 2000, in: Časopis matice moravské, 120, 2001, str. 245.
 • „Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty: Řešitelský podíl MU a konference v Olomouci“, in: Univerzitní noviny (List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana), 3, 2001, str. 32–33 (spolu s J. Nechutovou).
 • „Jan Hus ve Vatikánu (Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího tisíciletí)“, vyd. J. Pánek – M. Polívka, Praha 2000, in: Časopis matice moravské, 119, 2000, str. 499.
 • „Hugo ze Svatého Viktora – De tribus diebus“, překlad, úvod a poznámky L. Karfíková, Praha 1997, in: SPFF MU, 19981999, N 3-4, str. 123.
 • Flores scholarium – sborník z konference ve Šlapanicích u Brna 22.23.3. 1999“, vyd. J. Nechutová – D. Baránková, Brno 1999, in: Časopis matice moravské, 118, 1999, str. 527–529.
 • „Výstava: Kunst und Kultur der Karolingerzeit Paderborn 1999“, in: Časopis matice moravské, 118, 1999, str. 625–626.
 • „Z. Hledíková – J. Zachová, Život Arnošta z Pardubic podle Valentina Krautwalda“, Pardubice 1997, in: Časopis matice moravské, 118, 1999, str. 473.
 • „Aeneae Silvii Historia Bohemica: Enea Silvio Historie česká, přip. a přel. D. Martínková, A. Hadravová, J. Matl, úvodní studie F. Šmahel, Fontes rerum Regni Bohemiae FRRB I., Praha 1998, in: Časopis Matice moravské, 118, 1999, str. 176–179.
 • „G. Duby: Vznešené paní z 12. stol. I. (Heloise, Aliénor, Isolda a další)“, Brno 1992, in: Dialog Evropa XXI, 9, 1998, str. 44.
 • „J. Le Goff, Die Geschichte Europas“, Frankfurt am Main 1997, in: Dialog Evropa XXI, 8, 1997, str. 43.

Články a recenze dále na www.iliteratura.cz (ISSN 1214-309X)

Ostatní překlady

 • „U. Eco, Dějiny ošklivosti“, Praha Argo 2007, ISBN 978-80-7203-893-0, str. 455 (úvod, kapitoly 1, 2, antologie textů, překlad z latiny, němčiny a italštiny) spolu s J. Vackem, J. Pelánem, G. Chalupskou, K. Vinšovou, Z. Obstovou, A. Pelánovou.
 • „Totální Monteverdi“, překlad Monteverdiho madrigalů z italštiny pro ČT Brno (vysíláno na ČT 2, 1. 12. 2007).
 • CD „Karel Josef Einwald, Vocalis Decalogus“, Societas Incognitorum (E. Tomaštík), překlad latinských textů.

Recenze publikací, posudky

 •  J. Plátová, Latinská syntax pro posluchače bohosloveckých fakult, Olomouc 2002, 110 str. ISBN 80-244-0601-2
 • Oponentní posudky na projekt COST (LD13043) Slovník středověké latiny v českých zemích – Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum 2013; 2014
 • Odborné posudky pro Obec překladatelů; odborné publikace (nakl. Filosofia; UP Olomouc aj.)

Ocenění odbornou veřejností

2018 Cena rektora UP Olomouc za odbornou  publikaci Bernard z Clairvaux, Apologia ad Guillelmum abbatem (Apologie pro opata Viléma), úvodní studie, překlad a výkladové poznámky, Praha Oikoymenh 2018

2007: Cena Libellus Primus za nejlepší knižní prvotinu mladého vědce z oboru humanitních a sociálních věd za knihu Suger, Spisy o Saint-Denis, Praha 2006

2006/2007: Stipendium vzdělávací nadace Jana Husa

 

Volené členství

2008 International Assocciation of Patristic Studies (AIEP/IAPS) a Patristická společnost (Czech Patristic Society)

2018 CMS Fellows

 

Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.