PhDr. Bořivoj Marek, Ph.D.

PhDr. Bořivoj Marek, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • Viz webové stránky katedry
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Celetná 20
Místnost č. 146

Specializace

didaktika latinského jazyka a literatury

Odborné zájmy

literární text ve výuce latiny, metody výuky latiny a latinské literatury, živá latina

Vzdělání

 • 2013-2021 postgraduální studium na FF UK, obor klasická filologie, disertační práce Literární text ve výuce latiny, školitelka: doc. Eva Kuťáková; dis. práce uznána i jako práce rigorózní (PhDr.)
 • 2012 kurz CŽV 1246 Škola jako místo setkávání aneb jak školní prostředí podporuje rozvoj žáků, garant kurzu: Dr. Lenka Krejčová
 • 2002-2011 magisterské studium na FF UK (latina – řečtina), diplomová práce Překlad a výklad páté knihy (1.-15. kap.) Orosiových „Historiarum adversum paganos libri VII“, vedoucí práce: prof. Bohumila Mouchová

Zaměstnání a profesionální praxe

 • od října 2017 odborný asistent – didaktik klasických jazyků na ÚŘLS FF UK
 • od 2011 výuka latiny a řečtiny na Akademickém gymnáziu v Praze
 • od 2009 externí spolupráce s Katedrou společenských věd FSv ČVUT
 • 2012-2017 výuka latiny a řečtiny v jazykové škole Mgr. Dany Čepkové
 • 2009-2010 externí spolupráce se Slovanským ústavem AV ČR
 • 2007-2008 knihovník v knihovně ÚŘLS FF UK

Studium v zahraničí, stipendia a stáže

 • 2004-2005 dvousemestrální pobyt v Accademia Vivarium Novum, Montella, Itálie
 • 2004 týdenní pobyt na JACT Latin Summer School, Wells, Velká Británie

Podíl na grantech a projektech

výukové
 • 2020-2022 účast na projektu OPVVV: Podpora pregraduálního vzdělávání učitelů na UK; Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093
 • 2015 projekt vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky FF_15_TO1_021: Inovace předmětu Stylistická a překladová cvičení (obor: Latinský jazyk a literatura) (řešitel), hlavní řešitelka: doc. Lucie Pultrová
 • 2015 projekt vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky: Inovace seznamu povinné četby v latinském jazyce pro 1. ročník bakalářského studia Latinského jazyka a literatury. (řešitel), hlavní řešitel: Mgr. Michal Ctibor
 • 2010 podíl na tvorbě výstupů z grantu (film a příručky) FRVŠ na inovaci výuky: Výroba multimediální pomůcky pro výuku latiny, hlavní řešitelka: Mgr. Martina Vaníková
další
 • leden 2024 – srpen 2024 OP JAK CoRe, VZ4: „Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti“, registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_008/0004595, junior (0,2); hlavní řešitelka: prof. Lucie Doležalová
 • 2020-2023 Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE/HUM/016), člen řešitelského týmu (junioři); hlavní řešitelka: prof. Lenka Karfíková
 • 2018-2021 účast na projektu (metodik vzdělávacích programů) Informace pro rozvoj demokratické společnosti (MŠMT OPVVV; Výzva 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP), reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008181; hlavní řešitel: doc. Václav Liška (FSv ČVUT)

Konference, přednášky a semináře

a) mezinárodní
 • 2023 Návrh modelu literární výchovy v hodinách latiny (Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IV, Košice)
 • 2015 Comenius´ Schola Ludus, Then and Now (Colloque international «Fabula agitur» – Pratiques théâtrales et artistiques, oralité et apprentissage des langues et cultures de l´Antiquité. Histoire, esthétique, didactique, Grenoble)
 • 2014 Teaching Ancient Greek Language and Culture at Grammar Schools in the Czech Republic (Seminars on Ancient Greek Literature and Culture, Delfy)
 • 2010 Matrona quaedam Ephesi… a De fabulis Lupinis (konference Monumenta viaeque – In honorem et memoriam Iohannis Ørberg, Řím)
 • 2008 Evangelium secundum Lucam (loci electi) a Latinitas viva et vita eius (konference Litterarum vis, Szeged a Budapešť)
b) tuzemské
 • 2024 Korespondence Plinia Mladšího jako doklad o porozumění a zpětné vazbě v komunikaci na konci 1. stol. po Kr. (Kolokvium „Proměny a budoucnost sociální komunikace“, FSv ČVUT, Praha).
 • 2023 Malé formy v literární výchově v hodinách latiny (14. Mezinárodní kolokvium „Quidquid discis, tibi discis“, FPF SLU, Opava).
 • 2023 Kánon evropské literatury a jeho role ve výuce (v rámci předmětu pořádaného ÚČLK FF UK – Didaktika literatury – ABO500731).
 • 2023 Rozvíjející činnosti v literární výchově v předmětu latinský jazyk (seminář DVPP „Současná výuka latiny – náměty a inspirace“, FF a 3. LF UK, Praha).
 • 2023 Parthenopé / Neapolis (přednáška pro U3V, cyklus „Slavná místa antického světa II“, FF UK, Praha).
 • 2022 Výběr textu pro literární výchovu v hodinách latiny (Rozkošatělý strom antiky v evropskou půdu zasazený, FPF SLU, Opava).
 • 2022 Živá latina“ v přípravě středoškolských učitelů latiny (Trendy ve vzdělávání v jazykových centrech na univerzitách v EU, FF UPOL, Olomouc).
 • 2022 LVPA´s Didactic Theatre and Film (Workshop „Historické divadelní techniky“, v rámci „17th Triennial Colloquium of the SITM“, FF UK, Praha). – s M. Vaníkovou
 • 2022 Cicero učitel. (Roma aurea MMXXII – Colloquium Ciceronianum, FF UK, Praha).
 • 2022 Média“ v antice. (Přednáška pro studenty středních škol v Muzeu Policie ČR, Praha).
 • 2022 Proč se na střední škole zabývat římskou literaturou? (Přednáška pro Jednotu klasických filologů, FF UK, Praha)
 • 2021 Výklad starověkých dějin a reálií v učebnicích H. H. Ørberga (Peregrinare – scribere – docere. Setkání k poctě Janě Kepartové, PedF UK, Praha)
 • 2021 Od abecedy k deklamaci: jak to chodilo v římské škole (Třetí setkání učitelů latiny a dějepisu 2021, ÚKS FF MUNI, Brno)
 • 2020 Římská literatura v literární výchově (Oborové didaktiky a pregraduální příprava učitelů na FF UK, Praha)
 • 2020 Význam římské literatury pro všeobecné vzdělání (Letní konference UNCE, FF UK, Praha)
 • 2019 Přírodní katastrofy a podivné úkazy v dějinách Říma (Den latiny VIII na FF UK, Praha)
 • 2019 Paulus Orosius a přírodní katastrofy v dějinách Říma (XXVII. Letní škola klasických studií: Evropská civilizace a příroda, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, Kutná Hora)
 • 2019 Antická každodennost – Od abecedy k deklamaci: jak to chodilo v římské škole (přednáška pro U3V, FF UK, Praha)
 • 2018 Několik postřehů k literární stránce Zlaté buly Karla IV. (1356) (Jiří z Poděbrad: volba a korunovace českého krále, Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha)
 • 2017 Latinsky s Ovidiem (Den latiny VI na FF UK, Praha)
 • 2017 Vliv klasického vzdělání na rozvoj osobnosti (seminář Asociace učitelů klasických jazyků – ALFA, Praha)
 • 2016 Paulus Orosius a přírodní katastrofy v dějinách Říma (kolokvium Roma ahenea MMXVII: Itálie a Galie, pohané a křesťané v 5. stol. n. l., Praha)
 • 2015 Intellexi illum versipellem esse! – Petroniovo vypravování o vlkodlakovi (Den latiny IV na FF UK, Praha)
 • 2015 Vhodnost Ørbergových výukových materiálů k inscenaci (Metodický seminář k učebnici Familia Romana – „Latinský jazyk nově“, Tábor)
 • 2014 Živá latina na gymnáziu (workshop OPPA, Arcibiskupské gymnázium, Praha)
 • 2014 Matrona quaedam Ephesi… (antická novela) a Quid istuc obsecro est? aneb What the hell is this? (srovnání anglické a latinské hovorové frazeologie) (Den latiny III na FF UK, Praha)
 • 2014 Možnosti využití živé latiny pro čtenářskou gramotnost v latině (workshop čtenářské gramotnosti OPPA, Arcibiskupské gymnázium, Praha)
 • 2014 Výuka latiny a řečtiny na Akademickém gymnáziu. Užití dramatických vsuvek ve výuce (spolu s J. Morávkem) (JKF, Praha)
 • 2014 Schola ludus neboli zpráva o využití (autorského) latinského divadla při výuce latiny (konference Vivat latina reserata! na FPF SU, Opava)
 • 2013 At ego tibi sermone isto Milesio varias fabulas conseram… (tvorba latinsky psaného příběhu) a At ut scias nunc dehinc Latine iam loquar (frazeologie římské komedie) (Den latiny II na FF UK, Praha)
 • 2013 Basilejská kompaktáta a Jiří z Poděbrad (rozbor překladu kompaktátních listin) (kolokvium Jiří z Poděbrad – pragmatik a/či vizionář, Senát PČR, Praha)
 • 2012 „Loquerisne Latine?“ aneb i to je možné a snad i žádoucí – stručný úvod do mluvené latiny (Den latiny I na FF UK, Praha)
 • 2007 Další aktivity spojené s živou latinou na ÚŘLS FF UK (konference Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků, Olomouc)
 • 2006 Stella, villa aestiva a Ferdinando Tirolensi constructa (Seminarium Latinum Pragense IV, Praha)
c) pořádání
 • 2024 (duben) seminář DVPP určený zejména SŠ vyučujícím přírodovědných předmětů „Přírodní vědy a antika“, ÚŘLS FF UK, Praha. Spolu s M. Vaníkovou. (přednášející z MFF UK, FSS MUNI a PřF UK).
 • 2023 (únor) seminář DVPP „Současná výuka latiny – náměty a inspirace“, ÚŘLS FF UK, Praha. Spolu s P. Hončem (3. LF UK) a M. Vaníkovou (FF a 3. LF UK). (přednášející z FF UK a 3. LF UK).

Publikace

Sborníky

 • MAREK, B. – HONČ, P. (edd.), 2013. Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat. Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové. Praha: Jednota klasických filologů, ISBN: 978-80-904945-2-7, 263 s.

Kolektivní monografie

 • MAREK, B., 2024. ´Dantův Statius – „rozum osvětlený vírou“ aneb básník Statius v Dantově „Purgatoriu“ (přehled hypotéz a didaktický závěr)’. In: V. Liška et alii. Očistec. Praha: Svatobor, s. 87-104.
 • MAREK, B., 2022. ‘Římská literatura v literární výchově’. In: M. Janišová – M. Strouhal, (edd.). Učitelské vzdělávání a oborové didaktiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: Karolinum, s. 156-167.

Odborné články v recenzovaných časopisech

 • MAREK, B., 2024. ‘Malé formy v literární výchově v hodinách latiny’. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 17/2024 (v recenzním řízení).
 • MAREK, B., 2023/2024. ‘Cicero jako tvůrce didaktického textu’. Cizí jazyky 1/67, 2023/2024, s. 3-20.
 • MAREK, B., 2023. ‘Prerequisites for Mastering the Reading of a Latin Text’. Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego, Zeszyt 13 (2023?); v recenzním řízení.
 • MAREK, B., 2023. ´“Média“ v antice a hledání pravdy’. Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých, 1/2023, s. 32-48.
 • MAREK, B., 2023. ‘Výběr textu pro literární výchovu v hodinách latiny’. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 16/2023, s. 147-152.
 • MAREK, B., 2021. ‘Latinská četba na gymnáziích od roku 1948 do současnosti’. Auriga (ZJKF) LXIII/2; 55-84.
 • MAREK, B., 2020. ‘Latinská četba na gymnáziích od konce 19. století do roku 1948’. Auriga (ZJKF) LXII/1; 91-116.
 • MAREK, B., 2019. ‘Vliv klasického vzdělání na rozvoj osobnosti – část 4’. Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých 1/2019; 24-34.
 • MAREK, B., 2017. ‘Vliv klasického vzdělání na rozvoj osobnosti – část 3’. Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých 3-4/2017; 2-8.
 • MAREK, B., 2017. ‘Hermeneumata (Pseudodositheana) and Their Didactic Use’. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia XXVII – 2/2017; 127-152.
 • MAREK, B., 2016. ‘Vliv klasického vzdělání na rozvoj osobnosti – část 2’. Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých 4/2016; 2-11.
 • MAREK, B., 2016. ‘Vliv klasického vzdělání na rozvoj osobnosti – část 1’. Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých 3/2016; 5-13.
 • MAREK, B., 2013. ‘George of Poděbrady and the Compacts of Basle – a Contribution to the Colloquium „George of Poděbrady – a Pragmatist and/or a Seer“’. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe Vol. 4/2013, No. 2; 155-158.

Články v konferenčních sbornících

 • MAREK, B., 2024. ´Korespondence Plinia Mladšího jako doklad o porozumění a zpětné vazbě v komunikaci na konci 1. stol. po Kr´. In: Sborník z konference „Proměny a budoucnost sociální komunikace“ (17. 1. 2024), Katedra společenských věd FSv ČVUT (v recenzním řízení).
 • MAREK, B., 2024. ´Návrh modelu literární výchovy v předmětu latinský jazyk’. In: Brodňanská, E. – Balegová, J. (edd.). Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IVZborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 • MAREK, B., 2019. ‘Obraz slavného rytíře Jana Žehrovského z Kolovrat v Deníku o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa’. In: P. Čornej – V. Liška (edd.), Jiří z Kunštátu a na Poděbradech, 1420. Zlín: Academia Economia s. r. o., 91-109.
 • MAREK, B., 2014. ‘Využití latinského divadla při výuce latiny’. In: K. Vymětalová (ed.), Vivat Latina reserata! Opava: Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě, 66-70.
 • MAREK, B., 2013. ‘Basilejská kompaktáta a Jiří z Poděbrad’. In: V. Liška (ed.), Jiří z Poděbrad – pragmatik a/či vizionář. Praha: ČVUT, 27-46.
 • MAREK, B., 2014. ‘Kateřina z Poděbrad a Janus Pannonius’. In: Jiří z Poděbrad a jeho rodina (kolektiv autorů). Praha: ČVUT, 23-37.

Články a kapitoly v ostatních periodikách, sbornících a publikacích

 • MAREK, B., 2020. ´Humanita (humanitas) a humanismus’. In: Kolektiv autorů. Kompetence 01. Praha: ČVUT, 51-72.
 • MAREK, B., 2019. ‘Kritické myšlení ve vzdělávacím procesu: inspirace Sókratem a Kantem’. In: J. Gazda – V. Liška – B. Marek. Kritické myšlení. Dovednost (nejen) pro 21. století. Praha: P3K, 9-29.
 • MAREK, B., 2018. ‘Zlatá bula Karla IV. + dodatek č. 1’. In: V. Liška (ed.). Jiří z Poděbrad, král český. Praha: Olympia, 59-72.
 • MAREK, B., 2013. ‘Prooemium – Vita et opera Bohumilae Mouchová’. In: B. Marek – P. Honč (edd.). Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat. Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové. Praha: Jednota klasických filologů, 9-12.
 • MAREK, B., 2009. ‘Stella – villa aestiva a Ferdinando Tirolensi constructa’. Vox Latina 45/175; 10-15.

Recenze a zprávy

 • MAREK, B., 2024. ´Malé, milé, prospěšné (14. mezinárodní kolokvium v Opavě, 7.-8. 12. 2023).’ Auriga (ZJKF) LXV(?), v edičním řízení.
 • MAREK, B. – PRCHLÍK, I., 2021. ´Narozeninové kolokvium, s nímž se vyplatilo počkat.’ Marginalia historica 1/2021; 119-121.
 • MAREK, B. – ZDICHYNEC, J., 2020. ‘Triumphus Ioannae seu prosa gratulatoria ad honorem Ioannae Keparti.’ Marginalia historica 2/2020; 23-27.
 • MAREK, B., 2016. ‘Pohřební řeči nad rakví’. In: V. Liška (ed.), Karel IV. – Pohřeb. Praha: Academia enonomia, 14. (stručný úvod k latinské i české verzi řečí pronesených na pohřbu Karla IV.)
 • MAREK, B., 2014. ‘Historiam scribere (et legere) – zpráva o symposiu k jubileu prof. Bohumily Mouchové.’ Auriga (ZJKF) LVI/2; 66-68.
 • MAREK, B., 2013. ‘Didaktické využití překladu basilejských kompaktát’. Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých 2/2013; 34-35.
 • MAREK, B., 2012. ‘Schola ludus neboli zpráva o využití (autorského) latinského divadla při výuce latiny.’ In: L. Krejčová – V. Mertin (edd.), Škola jako místo setkávání – sborník příspěvků z konference. Praha: UK FF, CD-ROM.
 • MAREK, B., 2009. ‘Litterarum vis.’ Auriga (ZJKF) LI; 103-105.
 • MAREK, B., 2008. ‘Další aktivity spojené s živou latinou na ÚŘLS FF UK.’ In: B. Pokorná (ed.), Netradiční přístupy k výuce cizích jazyků. Olomouc: Univerzita Palackého, 33-34.
 • MAREK, B., 2006. ‘De Seminario Pragensi.’ Vox Latina 42/166; 592-594.
 • MAREK, B., 2006. ‘Academia Vivarium novum.’ Auriga (ZJKF) XLVIII; 61-64.
 • rf. ØRBERG, H. H. – ČEPELÁK, J. A., 2012. Latinsko-český kapesní slovník. Dobřichovice: Kava-Pech. – pro nakladatelství Kava-Pech.

Překlady

a) do češtiny
 • Paulus OROSIUS Dějiny proti pohanům, 2018, ed. B. Mouchová, Praha: Argo (překlad 5. knihy + poznámky), 219-274.
 • Basilejská kompaktáta (soubor listin publikovaný Fr. Palackým v Archivu českém). 2013. V rámci příspěvku: ‘Basilejská kompaktáta a Jiří z Poděbrad’. In: V. Liška (ed.), Jiří z Poděbrad – pragmatik a/či vizionář. Praha: ČVUT, 27-46. Týž překlad vyšel i jako separát v: Liška, V. (ed.), 2013. Kompaktáta. Zlín: Academia Economia s. r. o., 44 s.
 • Překlady pro Pražské jaro (Tůmova motteta)
b) do latiny
 • Předmluva v publikaci: Dodatky k prvnímu dílu Slovníku jazyka staroslověnského (2008-2010, GA0/GA) – Projekt GA405/08/1582.
 • Úvod, předmluva a popis edice v publikaci: Konzal, V. (ed.), 2007. Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Praha: Slovanský ústav AV ČR – Euroslavica.
 • Překlad několika pasáží z Čapkovy Bílé nemoci do latiny pro inscenaci divadla ABC Bílá nemoc (režie: Michal Dočekal, 2023).

Studijní materiály

 • MAREK, B. – VANÍKOVÁ, M. – ZEZULKOVÁ, E., 2024. Pergamena vultus Caroli IV., sociální síť Karla IV. – didaktický materiál pro zadání celostátního kola Certamen Latinum.
 • MAREK, B. – VANÍKOVÁ, M. – POHL, M., 2023. Ius aureum, římské „noviny“ – didaktický materiál pro zadání celostátního kola Certamen Latinum. On-line.
 • MAREK, B., 2022. ‘Colloquia z korpusu Hermeneumata Pseudodositheana a jejich využití ve výuce latiny na gymnáziích’. Auriga (ZJKF) LXIV/2, 61-78.
 • MAREK, B. – LIŠKA, V., 2021. Studie a komentáže (v rámci projektu IRDS). Praha: ČVUT, 65 s.
 • MAREK, B., 2020. ‘Politické myšlení ve starověku’. In: J. Hrbková a kolektiv, Společenské vědy pro techniky: ekonomie, právo, politologie. Praha: Grada, 184-194.
 • MAREK, B., 2019. Pracovní sešit v rámci projektu Informace pro rozvoj demokratické společnosti: „Malé formy (sentence, citáty, přísloví, rčení apod.) jako didaktický nástroj“. ČVUT, 31 s. + manuál pro učitele.
 • MAREK, B., 2018. Pracovní sešit v rámci projektu Informace pro rozvoj demokratické společnosti: „Rétorika u klasiků“. ČVUT, 35 s.
 • MAREK, B., 2016. M. T. Cicero: Somnium Scipionis – komentář, předmluva a slovníček. (nepublikovaná skripta).
 • MAREK, B., 2016. Petronius: Ex Satyricon libris de matrona quadam Ephesi… – komentář, předmluva a slovníček. (nepublikovaná skripta).
 • MAREK, B., 2016. Valerius Maximus: Factorum et dictorum memorabilium libri IX (výbor) – komentář, předmluva a slovníček. (nepublikovaná skripta).
 • MAREK, B. – HONČ, P. (edd.), 2010. Senofonte: Ciropedia – per il liceo classico. Roma: Accademia Vivarium Novum. ISBN: 8895611160, 63 s. – komentář v duchu přímé metody výuky řečtiny
 • MAREK, B. – VANÍKOVÁ, M. ET ALII, 2012. Rosaciola/Liber discipvli. Praha: Scriptorium, ISBN 978-80-87271-63-6, 65 s. – doprovodná publikace k didaktickému filmu
 • MAREK, B. – VANÍKOVÁ, M. ET ALII, 2012. Rosaciola/Liber magistri. Praha: Scriptorium, ISBN 978-80-87271-64-3, 62 s. – doprovodná publikace k didaktickému filmu + Rosaciola – latinský didaktický film na DVD.

Divadlo a film

 • tvorba scénářů k latinským divadelním představením: Parva Rubra Cuculla; De casula ex crustulis exstructa; Rosaciola; Aureola; Romula a Rasnal phersur zal. Na základě div. představení Parva Rubra Cuculla, Casula ex crustulis exstructa, Rosaciola a Romula vznikly či vznikají (ve spolupráci s doc. MgA. Tomášem Petráňem, Ph.D. a Mgr. Martinou Vaníkovou, Ph.D.) stejnojmenné didaktické filmy na DVD (cf. www.lvpanostra.net)
 • odborný poradce pro latinu při natáčení německého filmu se středověkou tématikou Die Pilgerin
 • tvorba improvizovaných latinských verzí pohádek a mytologických příběhů se studenty SŠ v rámci Dne latiny 2021/2022 a 2022 (s M. Vaníkovou): https://www.youtube.com/@klasickykanal6717
 • podíl na tvorbě multimediálního vědomostního kvízu pro studenty SŠ v rámci Dne latiny 2023.

Spolupráce s odbornými periodiky na úrovni peer review

 • Linguistica Pragensia ISSN 0862-8432 (print), 1805-9635 (online)
 • Auriga – ZJKF ISSN 1211-3379
 • JKF – edice Bilingva – recenzní práce

Další aktivity

• člen Jednoty klasických filologů (http://jkf.ff.cuni.cz)
• člen výboru Asociace učitelů klasických jazyků (ALFA) (https://www.facebook.com/ALFA.asociace)
• místopředseda spolku LVPA z. s. (Ludi variantur, plausus augetur) – tvorba latinského divadla a filmu (www.lvpanostra.net)
• hlavní organizátor soutěže v latině pro středoškoláky Certamen Latinum (spolu s M. Vaníkovou)
• člen Centra učitelství FF UK
spolupráce s Katedrou ekologie PřF UK – konzultace v oblasti odborného názvosloví

Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > PhDr. Bořivoj Marek, Ph.D.