Latinský jazyk a literatura – návrhy témat diplomových prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Latinská deminutiva (formální i sémantický rozbor).

Latinská desubstantivní adjektiva.

Česká imperfektiva tantum a jejich latinské ekvivalenty.

Textová funkce ireálných souvětí podmínkových.

Latinské vedlejší věty účinkové potenciální a ireálné.

Lucretiovo pojetí řeči a jazyka.

Endelechiova báseň De mortibus boum v kontextu římské bukolické tradice.

Německý a český překlad Horatiovy Poetiky od Karla Simeona Macháčka v kontextu dobového překladatelství.

Pomponiovo cento Versus ad gratiam Domini: křesťanská katecheze v bukolickém hávu.

„Pedagogické“ pasáže v Ciceronově řeči Pro Sestio.

Exil a historičtí exulanti v Ciceronově díle.

Překlad a komentář vybraných Ciceronových dopisů.

Úvod, překlad a komentář LII. knihy dějin Cassia Diona – řečí Agrippovy a Maecenatovy proti a pro monarchii.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Latinský jazyk a literatura – návrhy témat diplomových prací