SZZK – Jazyk a kultura starověkého Říma

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba diplomové práce
Část SZZ2

Latinský jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Latinský jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost obousměrného překladu (z latiny do češtiny je bez slovníku překládán jeden neznámý, souvislý text antického autora a jeden souvislý text vycházející z povinné četby, z češtiny do latiny je překládán souvislý text s pomocí slovníku), v ústní části pak schopnost překladu a výkladu předepsané četby a dále souvislého teoretického výkladu o vybraném problému z oblasti synchronní nebo diachronní latinské lingvistiky. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Římská literatura – student prokáže velmi solidní znalosti dějin římské literatury v celém jejich rozsahu (včetně pozdní antiky), obeznámenost s rozsáhlým kánonem primárních textů na základě vlastní četby a schopnost uvažovat o nich v synchronním i diachronním kontextu, včetně recepce v pozdějších dějinách české a evropské kultury.

c) Teorie a metodologie zvoleného zaměření – student prokáže hluboké znalosti a interpretační dovednosti v oblasti svého zaměření (literární věda nebo lingvistika).

Část SZZ3

Dějiny antické civilizace

Zkouška se skládá ze dvou tematických okruhů:

a) Dějiny starověkého Řecka a Říma – student prokáže důkladnou znalost řeckých a římských dějin ve starověku počínaje civilizacemi doby bronzové a konče pozdní antikou, a to politicko-vojenských událostí, ale také hospodářských a sociálních poměrů. Zároveň bude s to zasadit vývoj antické civilizace do širšího kontextu dějin starověkého světa. Zvláštní důraz bude kladen na postižení charakteru jednotlivých epoch a jejich vzájemné srovnání. Kromě toho bude schopen postihnout specifika různých druhů pramenů pro poznání antických dějin, zejména děl antické historiografie.

b) Antická kultura – student prokáže solidní znalost jednotlivých vývojových fází antické kultury v jejích různých aspektech (literatura, mytologie, náboženství, výtvarné umění aj.), proměn kulturních paradigmat v souvislosti s historickým vývojem antického světa a vzájemného ovlivňování různých kulturních forem v rámci jednotlivých období. Dokáže rovněž posoudit uplatnění vlivu antické kultury v pozdějším formování evropské civilizace.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > SZZK – Jazyk a kultura starověkého Říma