Mgr. Karel Pacovský, Ph.D.

  Konzultační hodiny
  • dle domluvy: karel.pacovsky@ff.cuni.cz
  Adresa

  Specializace

  latinská medievistika

  Odborné zájmy

  církevní dějiny, monastická literatura a řeholní život, latinské písemnictví českého středověku, česká reformace

  Vzdělání

  • 2018–2023 doktorské studium na FF UK: latinská medievistika a novolatinská studia
  • 2019–2023 bakalářské studium na ETF UK: evangelická teologie
  • 2018–2020 program CŽV: učitelství pro střední školy
  • 2016–2018 navazující magisterské studium na FF UK: latinská medievistika / překladatelství: čeština – němčina
  • 2013–2016 bakalářské studium na FF UK: historie / němčina pro mezikulturní komunikaci

  Zaměstnání a profesionální praxe

  • od 2023 odborný asistent Katedry jazyků a literatury FHS UK
  • od 2023 kurátor metadat projektu LINDAT/CLARIAH-CZ na ÚŘLS FF UK
  • od 2022 výuka na Gymnáziu Jiřího-Gutha Jarkovského v Praze
  • od 2020 pomocný vědecký pracovník Katedry systematické teologie ETF UK
  • 2020 výzkumný pracovník, Historický ústav AV ČR

  Studium v zahraničí, zahraniční stipendia a stáže

  • 3–5/2022 Central European University (Vídeň), AKTION Česká republika – Rakousko
  • 1–3/2018 Società internazionale per lo studio del Medioevo latino (Florencie), Erasmus+ Traineeship
  • 3–6/2016 Universität Wien (Vídeň), Erasmus+

  Granty a projekty

  • 2022–2024 Libri precum: Hodinky krále Václava IV. v kontextu laických modlitebních knih, GAČR č. 22-28502S, hlavní řešitelka: Milada Studničková (člen týmu)
  • 2022–2023 Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, hlavní řešitelka: Lenka Karfíková (člen týmu)
  • 2020–2022 Svatojiřský klášter v Praze očima pisatelů doby předhusitské: Analýza, edice a překlad vybraných latinských pramenů, GAUK č. 76120 (hlavní řešitel)

  Konferenční příspěvky a přednášky

  • 6/2023 Lipnice Bible (s Lucií Doležalovou, Martinem Ročkem a Kateřinou Volekovou), konference Medieval Studies in the Digital World, Universitetet i Bergen
  • 6/2023 Písař Kříž z Telče v Třeboni (s Lucií Doležalovou, Ondřejem Fúsikem, Kristýnou Loušovou a Světlanou Müllerovou), SOA Třeboň
  • 2/2023 Elzka: A Benedictine Nun in Early 15th-Century Prague as a Reader, Medieval Latin Colloquium Prague – Zurich, Universität Zürich
  • 1/2023 Klauzura v pražském klášteře sv. Jiří, zimní konference UNCE, FF UK
  • 9/2022 The Lipnice Bible (s Lucie Doležalovou), Herzog Albrecht V. von Österreich und die Auswirkungen der Hussitenkriege – neue Aspekte, Stift Klosterneuburg
  • 7/2022 A Confessor’s Attempts to Control the Daily Life of Benedictine Nuns in Prague in the Early 15th Century, International Medieval Congress 2022, University of Leeds
  • 2/2022 Duchovní zrcadlo Vojtěcha Raňkova z Ježova adresované pražským benediktinkám, 107. jour fixe, CMS Praha
  • 11/2021  Prague Benedictine Nuns and Their Social Networks, DAAD Workshop 3. Borders and Interactions: Monastic Regions, Cult Centers and Pilgrimages, CEU Wien
  • 9/2021 Lipnická bible z roku 1421 (s Lucií Doležalovou, Světlanou Müllerovou, Ondřejem Fúsikem a Miladou Homolkovou), Z klementinských pokladů, NK ČR
  • 12/2020 Elzka legit et relegit. A Benedictine Nun in Early Fifteenth-Century Prague as a Reader and a Librarian, Monastica historia V: Monastic Libraries in East Central and Eastern Europe between the Middle Ages and the Enlightenment, Broumov
  • 01/2020 Corona aurea ornata lapidibus et margaritis. Korunovační klenot českých královen, medievistické kolokvium Hlína a kamení, FF UK
  • 01/2019 Zahálka u svatojiřských benediktinek, medievistické kolokvium Oddech a zahálka, FF UK

  Výstavy a konference

  • 2–3/2023 výstava Ošklivé rukopisy Kříže z Telče (1434–1504), Galerie Klementinum, NK ČR, člen autorského týmu
  • 6/2022 výstava Do Borovan s tím! Středověký klášter a jeho knihy, Knihovna Augustina Dubenského, Borovany, koncepce (s Lucií Doležalovou) a člen autorského týmu
  • 9/2021 výstava Lipnická bible 1421–2021, Zrcadlová kaple Klementina, NK ČR, koncepce (s Lucií Doležalovou) a člen autorského týmu
  • 7–8/2021 výstava Lipnická bible 1421–2021, Státní hrad Lipnice nad Sázavou, koncepce (s Lucií Doležalovou) a člen autorského týmu
  • 1/2020 kolokvium Hlína a kamení, FF UK, spoluorganizátor (s Vojtěchem Bažantem, Klárou Petříkovou a Martinem Šormem)

  Publikace

  Monografie

  • PACOVSKÝ, Karel. Svatojiřský klášter v Praze očima pisatelů doby předhusitské. Praha: NLN, 2023.

  Kolektivní monografie

  • DOLEŽALOVÁ, Lucie – PACOVSKÝ, Karel (edd.). Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku. Okrouhlice: Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2021.

  Články v recenzovaných periodikách

  • Konflikt arcibiskupa Arnošta z Pardubic se svatojiřským klášterem v Praze, Historie – Otázky – Problémy 14/1, 2022, s. 56–71.
  • Úloha svatojiřských abatyší při korunovacích českých královen, Folia Historica Bohemica 31, 2017, s. 151–178.
  • Kult první svatojiřské abatyše ve středověku, Studia Mediaevalia Bohemica 8/1, 2016 s. 125–132.

  Kapitoly v knihách a konferenčních sbornících

  • Zahálka u svatojiřských benediktinek, in: Oddech a zahálka. Čas bez práce ve středověké Evropě, edd. Vojtěch Bažant – Lucie Korecká – Martin Šorm – Matouš Turek, Praha: NLN, 2022, s. 71–82.
  • Verše o mniších, in: Opuscula. Neznámá dílka z rukopisů Kříže z Telče, edd. Lucie Doležalová – Magda Králová, Dolní Břežany: Scriptorium, 2022, s. 216–225.
  • Štít víry do neklidné doby, in: Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku, edd. Lucie Doležalová – Karel Pacovský, Okrouhlice: Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2021, s. 18–31.
  • Sedm hlavních neřestí (s Ondřejem Trepešem), in: Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku, edd. Lucie Doležalová – Karel Pacovský, Okrouhlice: Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2021, s. 164–179.
  • Lipnická bible ve světle posledního bádání, in: Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku, edd. Lucie Doležalová – Karel Pacovský, Okrouhlice: Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2021, s. 296–299.
  • Elzka legit et relegit. A Benedictine Nun in Early Fifteenth-Century Prague as a Reader and a Librarian, in: Monastic Libraries in East Central and Eastern Europe between the Middle Ages and the Enlightenment, ed. Jakub Zouhar, Brno – St. Pölten: Moravská zemská knihovna v Brně – Diözesanarchiv St. Pölten, 2020, s. 135–158.
  • Staré ženy v pražském klášteře svatého Jiří, in: Staré baby. Ženy a čas ve středověké Evropě, edd. Vojtěch Bažant – Jiří Dynda – David Šimeček – Martin Šorm, Praha: NLN, 2020, s. 141–154.
  • Řehole svatého Benedikta s glosami a komentářem určená pro benediktinky kláštera svatého Jiří na Pražském hradě, in: Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, edd. Lucie Doležalová – Michal Dragoun – Jan Ctibor, Praha: Scriptorium, 2017, s. 13–24.
  • Panovník na prahu nové doby, Alfred Kohler a česká historiografie, in: Alfred KOHLER, Ferdinand I. (1503–1564): Kníže, král a císař, České Budějovice: Veduta, 2017, s. 259–283.

  Slovníková hesla

  • Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku. II. Biografický slovník, edd. Kateřina Bobková-Valentová – Jarmila Kašpárková, Praha – Olomouc, HIÚ AV ČR – UPOL, 2018:
   Hammerschmidt, Joannes Florianus, s. 319–322 (s Jiřím Mikulcem);
   Meisnerová, Maria Benedicta Leonora, s. 480;
   Raymundus a S. Elisabetha, s. 562–563;
   Roudnická z Březnice, Isidora Constantia, s. 581–582;
   Vraždová z Kunvaldu, Maria Electa, s. 708.

  Recenze a zprávy

  • Christoph Dartmann, Die Benediktiner. Von den Anfängen bis zum Ende des Mittelalters, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2018 / Mirko Breitenstein, Die Benediktiner. Geschichte, Lebensformen, Spiritualität, Verlag C. H. Beck, München 2019, in: Studia Mediaevalia Bohemica 12/1–2, 2022, s. 127–128.
  • Ota z Freisingu. Historie aneb O dvou obcích. Přeložili Pavel Černuška, Jana Malá a Jana Nechutová, předmluva Jana Nechutová a Martin Wihoda, red. Magdalena Moravová. Praha: Argo 2017, in: Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů 61/2, 2019, s. 134–136.
  • Josef Šrámek, Mezi normou, reformou a praxí. Proboštství benediktinských klášterů v Čechách a na Moravě ve středověku, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2016, in: Studia Mediaevalia Bohemica 9/2, 2017, s. 288–289.

  Překlady

  • Válečná rozprava o zemské obraně slavné Koruny české (z německého originálu Kriegs Discürs Vber der hochlöblichen Cron Böhmen Landt Defension), in: Cesty a život Jindřicha Hýzrla z Chodů II. Studie, edice a překlad, edd. Václav Bok – Lenka Vodrážková, Praha: Národní muzeum, 2021, s. 273–315.
  • KOHLER, Alfred, Ferdinand I. (1503–1564): Kníže, král a císař, České Budějovice: Veduta, 2017 (z německého originálu KOHLER, Alfred, Ferdinand I. (1503–1564): Fürst, König und Kaiser, München: C.H.Beck, 2003).

  Ocenění

  • 2022 Magnesia Litera: Litera za nakladatelský čin (spolueditor oceněné knihy Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku)

   

  Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > Mgr. Karel Pacovský, Ph.D.