Latinská medievistika a novolatinská studia

Latinská medievistika a novolatinská studia

 

Nový doktorský studijní program realizovaný společně

Ústavem řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
a Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i.

Termín pro podání přihlášek je 30. dubna 2021, přijímací zkouška se koná 14.-16. června 2021.

 

Profil doktorského studia

Studium se zaměřuje na dějiny latinské slovesnosti a evropské kultury vyjadřující se latinským jazykem v časovém rozpětí od zániku antické civilizace přes transformaci antického kulturního dědictví v období středověku, renesance a baroka až po její přerod v součást vědeckého bádání a kulturního života moderních evropských národů. K latinsky psaným textům přistupuje z hlediska jazykovědného, paleograficko-kodikologického, literárně- a kulturněhistorického, a to s důrazem na vývoj v českých zemích. Interdisciplinárně koncipovaný program se dotýká také intelektuálních dějin, dějin náboženství, dějin knihy a dalších oborů. Studovány jsou i teoretické a praktické otázky vydávání latinských textů vzniklých v daných obdobích. Studium se věnuje rovněž oblasti digital humanities. Studium lze absolvovat v českém nebo anglickém jazyce.

Bližší informace ráda podá garantka programu Lucie Doležalová lucie.dolezalova@ff.cuni.cz

 

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací řízení do doktorského studia probíhá podle vnitřních předpisů Filozofické fakulty UK. Podmínky pro přijetí tvoří zejména:

 • absolvování magisterského studia v oblasti latinské medievistiky nebo jiného humanitního oboru s tím, že uchazeč prokáže znalost latinského jazyka a dějin latinské slovesnosti
 • předpoklady pro vědeckou práci, odborná vyhraněnost a dobrá orientace v odborné literatuře; vhodná je znalost dvou světových jazyků
 • předložení projektu disertační práce spolu se strukturovaným životopisem, seznamem odborné četby a přehledem dosavadních odborných aktivit podle pokynů FF UK dostupných na https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/doktorske-obory/.

 

Stipendia

Stipendium interních doktorandů v současné době činí 13 000 Kč/měsíc. Kromě toho je možné získat další prostředky za vědeckou činnost, účastnit se řešení grantů (aktuální je nyní projekt digitálních edic středolatinských textů, za spoluúčast na něm lze získat 4 000/měsíc, bližší informace Lucie Doležalová lucie.dolezalova@ff.cuni.cz).

 

Doktorandské stáže ve FLÚ AV ČR

Zájemci o studium latinské medievistiky a novolatinských studií pod vedením pracovníků FLÚ se mohou ucházet o placenou stáž ve Filosofickém ústavu AV ČR. Stáže jsou udělovány na jeden akademický rok s možností prodloužení. Stážisté se aktivně zapojí do badatelské činnosti vybraného útvaru a do dalších aktivit ústavu. Předpokládá se volba disertačního tématu navázaného na projekty aktuálně řešené ve FLÚ:

 • pro oblast latinské medievistiky (školitelé z CMS): rozbor pramenů reflektujících náboženskou, kulturní a intelektuální diverzitu pozdně středověké střední Evropy, z ní pramenící konflikty, jakož i pokusy o jejich řešení
 • pro oblast novolatinských studií (školitelé z OKID): rozbor různých médií komunikace a textových praxí raně novověké „republiky učenců“, včetně korespondence a různých žánrů tištěné produkce, s důrazem na vztah latinské a vernakulární produkce

V případě zájmu o doktorandskou stáž ve FLÚ kontaktujte v dostatečném předstihu před termínem pro podání přihlášek koordinátora společného doktorského studijního programu za FLÚ Pavla Soukupa (soukup@flu.cas.cz). K přihlášce do doktorského studia přiložte motivační dopis specifikující představu o budoucím působení ve FLÚ a souvislost disertačního projektu s badatelskou problematikou řešenou v daném útvaru. Vybraní uchazeči budou v den přijímací zkoušky na doktorské studium pozváni ke krátkému pohovoru ve Filosofickém ústavu.

 

Všem zájemcům o doktorské studium doporučujeme obrátit se v dostatečném předstihu před termínem pro podání přihlášek na potencionálního školitele.

 

Školitelé na FF UK:

Iva Adámková

https://urls.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/iva-adamkova/

Nabízím vedení prací zaměřených na středověkou latinskou literaturu (např. analýza textu, jeho kontextualizace, překlad). Věnuji se zejména monastické literatuře, hagiografii, textům souvisejícím se středověkým uměním. Kontakt: iva.adamkova@ff.cuni.cz

 

Lucie Doležalová

https://cuni.academia.edu/LucieDolezalova

Ráda povedu práce z oblasti středověké latinské literatury a práce s rukopisy. Typická disertace může spočívat v edici a analýze dosud nevydaného textu, nebo rukopisná transmise a recepce konkrétního díla. Zajímají mě obskurní texty, ale i paměť, mnemotechnické pomůcky, dějiny knihoven a digital humanities. V případě zájmu mě kontaktujte. Kontakt: lucie.dolezalova@ff.cuni.cz

 

Školitelka z Filozofické fakulty Ostravské univerzity:

Anna Pumprová

https://ff.osu.cz/kla/anna-pumprova/61846/

Zabývám se zpřístupňováním a analýzou středověkých latinských textů, především pak bohemikální literatury 12.–14. století. Zvláštní zalíbení nacházím v klášterním písemnictví, ať již jde o díla z oblasti historiografie, homiletiky, biblické exegeze (komentáře k Písni písní) nebo duchovní lyriky.

Jako možné téma dizertační práce nabízím např. zpracování kritické edice, literárněhistorické studie a popřípadě překladu některého ze spisů opomíjených literárních tvůrců zbraslavského kláštera (převora Dětřicha, Jošta ze Zbraslavi, Matouše ze Zbraslavi), vybraného díla Jana z Jenštejna nebo kazatelské sbírky Roberta Olomouckého. V případě zájmu mi napište: anna.pumprova@osu.cz.

 

Školitelé z Filosofického ústavu AV ČR:

Kabinet pro klasická studia

 

Petr Kitzler                                                                                                   

http://www.ics.cas.cz/pracovnici/13/petr-kitzler

Těžištěm mého zájmu je pozdně antická raně křesťanská latinsky psaná literatura (včetně překladů do češtiny), hagiografie a myšlení rané církve. Témata prací se tak mohou týkat kterékoli z těchto oblastí, např.:

(1) řecko-římský kulturní a myšlenkový kontext latinsky psané raně křestanské literatury (např. vlivy antické rétoriky či dobových filosofických proudů) a jeho literární a myšlenková reflexe a stylizace;

(2) latinská apologetika, zejm. Tertullianus z Kartága;

(3) latinsky psaná hagiografická literatura (vitae, acta a passiones martyrum), její žánrová rozrůzněnost, vývoj a postupná adaptace a reinterpretace vlivem měnícího se kuturně-myšlenkového substrátu;

(4) latina raně křesťanských textů a proměna její sémantiky s ohledem na novou náboženskou a kulturní realitu;

(5) překlad některého latinsky psaného raně křesťanského spisu, opatřený podrobným komentářem a úvodní studií.

 

Barbora Kocánová                                                                                   

http://www.ics.cas.cz/pracovnici/28/barbora-kocanova

Vedení disertačních prací z oblasti středolatinské filologie a naučné literatury, zahrnující např. témata:

 • ze středolatinské lexikografie a terminologie (práce se mohou věnovat např. analýze některé lexikografické památky, včetně jejího edičního zpřístupnění, nebo charakteristice a zkoumání proměn některé zajímavé terminologické skupiny),
 • z naučné literatury latinského středověku (rozbor a zpřístupnění některého z bohemikálních pramenů, práce zaměřené na středověké dějiny některé z přírodních věd či na prameny univerzitní provenience, např. na texty vzešlé z pražských kvodlibetů),
 • týkající se recepce Aristotela ve středověku.

 

Pavel Nývlt

http://www.ics.cas.cz/pracovnici/30/pavel-nyvlt

Disertační práce, které bych mohl vést, by se měly věnovat bohemikální latinské literatuře, především dějepisectví nebo slovníkářství, případně středolatinské slovní zásobě. Návrhy témat:

 • Srovnání práce s časem a prostorem a konstrukce osoby vypravěče ve vybraných bohemikálních kronikách.
 • Význam Velešínova slovníku pro textovou kritiku Klaretova Glosáře.
 • Specifika slovní zásoby vybraných bohemikálních latinských textů (se zaměřením např. na: neologismy, okasionalismy, synonymika, použití vybraných neplnovýznamových slov).

 

Martin Svatoš

http://www.ics.cas.cz/pracovnici/38/martin-svatos

 

Marta Vaculínová                                                                                     

http://www.ics.cas.cz/pracovnici/41/marta-vaculinova

Vedení disertačních prací v oboru novolatinských studií se zaměřením na latinskou poezii, korespondence, dějiny vzdělanosti a související historické prameny. V úvahu připadají následující okruhy:

1)   novolatinská poezie v českých zemích ve středoevropském kontextu, její funkce a žánry, s možným přesahem do dějin umění (verše jako doprovod uměleckých děl) a dějin hudby (básně jako podklad pro nápěvy a naopak).

2)   humanistická epistolografie, listy prozaické i básnické, korespondence jako odraz mapy učeneckých kontaktů v rámci res publica litteraria.

3)   památníky neboli štambuchy, jejich zpracování po stránce použitých textů, jazyků, citátů, vztah použitého obrazu a textu; památníky jako pramen k dějinám studentských peregrinací.

4)   knihovny humanistů jako zdroj poznání intelektuálního zázemí literárně činných osob i sběratelů, vztah četby a vlastního díla, raně novověké rukopisy a poznání jejich role v dějinách literatury.

 

Centrum medievistických studií

 

Pavlína Cermanová (CMS)                                                                  

http://cms.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/odborni-pracovnici/pavlina-cermanova.html

Vedení disertačních prací z oblasti intelektuálních dějin středověku s důrazem na intelektuální a komunikační kanály mezi vzdělanostními centry ve střední Evropě. Práce se rovněž mohou týkat středověkého apokalyptického myšlení, jeho zdrojů, šíření a impaktu na dění ve společnosti. Témata prací se mohou mimo jiné zasahovat do těchto oblastí:

 • Apokalyptická a profetická literatura ve středověku, a to v latinské i vernakulární podobě.
 • Témata navázaná na zdroje, projevy a identifikační strategie středověkého náboženského radikalismu.
 • Rukopisné šíření spisů přírodní filosofie a jejich další recepce. Na základě toho pak rekonstrukce intelektuálních komunikačních sítí a kanálů šíření textů.
 • Středověká alchymie: její rukopisné záznamy, alchymistické konstrukty.

 

Dušan Coufal

http://cms.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/odborni-pracovnici/dusan-coufal.html

Ochotně se ujmu doktorských projektů z oblasti pozdně středověkých intelektuálních a církevních dějin, zvláště s přesahem do dobového politického a společenského dění. Přitom jsou mi blízké práce zaměřené na studium latinských rukopisů, případně jejich vydání tiskem. Nabízím tyto tematické okruhy:

1)   teologická produkce středoevropských univerzit, zvláště pražské (traktáty, exegetické komentáře, dobrozdání)

2)   dějiny a písemnictví reformních koncilů 15. století (zvláště basilejského)

3)   biografie a společenské působení univerzitních mistrů

4)   husitské a protihusitské myšlení

5)   spory kolem teologického a politického myšlení Jana Viklefa v Čechách

 

Pavel Soukup

http://cms.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/vedeni/pavel-soukup-6.html

Rád povedu disertační práce z oblasti intelektuálních a kulturních dějin pozdního středověku se zaměřením na střední Evropu. Blízká je mi problematika herezí (obzvláště husitství), kontroverzní teologie a kazatelství. Za vhodné typy disertačních projektů považuji mimo jiné:

1)   analýzu rukopisných kazatelských sbírek se zaměřením na jejich strukturu, původ jednotlivých kusů a vztah textu k ústnímu přednesu – např. záhada Husových „sermones de primo anno„; tzv. postila Husových zástupců z roku 1413; kazatelské sbírky z období formování utrakvistické církve

2)   výzkum transmise a transformace latinských textů v jejich ideovém a sociálním kontextu – např. vernakulární recepce Viklefových latinských spisů (srovnání středoanglických a staročeských adaptací); putování osob a textů mezi středověkými univerzitami na příkladu Prahy a Lipska; používání a produkce kazatelských pomůcek v českých zemích (artes praedicandi, distinkce, modelová kázání)

3)   průřezové zpracování vybraných otázek z pozdně středověkých diskusí – např. argumenty proti svobodě slova v polemikách s herezí; česká eklesiologie v období legálního dvojvěří; rozbor a edice vybraného traktátu z oblasti protihusitské polemiky

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

 

Marcela Slavíková

http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/stali-pracovnici/mgr-marcela-slavikova-ph-d

Ráda povedu disertační práce zaměřené na bohemikální literaturu raného novověku, např.:

1)   Latinská humanistická poezie spojená s působností pražské univerzity do roku 1622 včetně poezie psané klasickou řečtinou v kontextu soudobé latinské produkce

2)   Raně novověké bohemikální edice antických a humanistických textů, např. školní edice vydané pro potřeby lipské univerzity na přelomu 15. a 16. století

3)   Latinská korespondence J. A. Komenského z pohledu editora; příprava kritické edice humanistického latinského textu na základě práce s rukopisy a starými tisky

 

Lucie Storchová                                                                                        

http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/stali-pracovnici/phdr-lucie-storchova-ph-d

Vedení disertačních prací na poli dějin humanistické literatury v českých zemích a střední Evropě a intelektuálních dějin v 16. a raném 17. století. Práce se mohou týkat např. těchto oblastí:

 • Literatura jako součást kulturní výměny mezi střední Evropou a dalšími regiony (včetně neevropských)
 • Humanistická literatura jako součást učenecké sebeprezentace a komunikace v 16. století (poezie, korespondence ad.)
 • Cestopisná literatura a reprezentace jinakosti ve sledovaném období
 • Novolatinská a vernakulární historiografie v 16. století
 • Novolatinská a vernakulární literatura prizmatem gender studies a queer studies

 

Vladimír Urbánek

http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/stali-pracovnici/phdr-vladimir-urbanek-ph-d

Vedení disertačních prací z oblasti intelektuálních dějin raného novověku se zaměřením na bohemikální témata v širším evropském kontextu. Tematika může zahrnovat

 • Výzkum korespondenčních sítí raně novověké republiky učenců – např. tematická analýza korespondence Komenského a jeho okruhu; konjunktura a proměny významů pojmů typu pansophia (s využitím metod digital humanities); exil jako téma učenecké korespondence
 • Proroctví jako literární žánr a médium komunikace v 17. století – např. proroctví, zjevení a vidění jako literární žánr a jejich čtenářský ohlas; vztah vernakulárních a latinských verzí proroctví vydávaných Komenským; textová transmise proroctví od vernakulárního rukopisu přes latinskou tištěnou verzi po rekontextualizaci ve sbírkách proroctví
 • Působení raně novověkého neostoicismu ve středoevropském prostředí – např. komparace Lipsiova spisu De constantia s jeho dobovými překlady (včetně Komenského české parafráze v Truchlivém)

 

Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Pavel Blažek

http://ancientmedieval.flu.cas.cz/cz/lide/transed/10-lide/180-pavel-blazek2

Rád povedu disertační práce z oblasti pozdně středověké filosofie a teologie a obecně z oblasti intelektuálních dějin pozdního středověku. Práce se mohou týkat např. následujících oblastí.

1)   Středověký aristotelismus a pozdně středověká recepce Aristotela; z konkrétních témat např. využívání Aristotela ve středověké sakramentální teologii; recepce a adaptace Aristotelových teorií o genezi obce, o ctnostech a o přátelství ve středověkých komentářích k Politice a k Níkomachově Etice; aristotelismus ve středověkých politických diskurzech (např. v De regimine principum Aegidia Romana); transmise a adaptace různých středověkých pseudo-aristotelských spisů

2)   Rodina, manželství a rodinné vztahy ve středověké filosofické, teologické a právní literatuře; z konkrétních témat např. vztah muž-žena a vztah rodiče-děti ve středověkých komentářích k Politice, k Níkomachově Etice a k pseudo-aristotelské Politice; pojetí dětství a mládí ve středověkých komentářích k Rétorice; ideály křesťanské výchovy ve středověkých naučných spisech týkajících se výchovy dětí (Vincenc z Beauvais, Gerson etc.); uzavírání manželství, nerozlučnost manželství, manželská sexualita a manželství Marie a Josefa ve středověkých komentářích k Sentencím Petra Lombardského

3)   kritické edice dosud nevydaných středověkých filosofických a teologických textů

Úvod > Přijímací řízení > Doktorské studium > Latinská medievistika a novolatinská studia