Latinský jazyk

 1. Možné periodizace vývoje latinského jazyka
 2. Latina ve vztahu k indoevropskému prajazyku
 3. Latinská abeceda
 4. Hláskové změny mezi archaickou a klasickou latinou
 5. Hláskové a jiné změny v poklasické latině
 6. Předklasická morfologie a syntax
 7. Latina v genetické a typologické klasifikaci
 8. Klasická latina
 9. Vulgární latina
 10. Středověká a humanistická latina
 11. Specifika latiny v básnických textech
 12. Korpus latinských textů, způsob jejich dochování a z toho plynoucí důsledky pro zkoumání latinského jazyka
 13. Klasifikace vedlejších vět v latině
 14. Slovosled v latině
 15. Latina a kategorie vidu
 16. Srovnání latinského a řeckého slovesného systému
 17. Srovnání latinského a řeckého jmenného systému