Latinský jazyk a kultura antiky a středověku – návrhy témat diplomových prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Latinská deminutiva (formální i sémantický rozbor).

Latinská desubstantivní adjektiva.

Česká imperfektiva tantum a jejich latinské ekvivalenty.

Textová funkce ireálných souvětí podmínkových.

Latinské vedlejší věty účinkové potenciální a ireálné.

Lucretiovo pojetí řeči a jazyka.

Endelechiova báseň De mortibus boum v kontextu římské bukolické tradice.

Německý a český překlad Horatiovy Poetiky od Karla Simeona Macháčka v kontextu dobového překladatelství.

Pomponiovo cento Versus ad gratiam Domini: křesťanská katecheze v bukolickém hávu.

Nově objevený komentář k evangeliím Fortunatiana z Aquileie ze 4. století (překlad a komentář vybrané části).

„Pedagogické“ pasáže v Ciceronově řeči Pro Sestio.

Exil a historičtí exulanti v Ciceronově díle.

Překlad a komentář vybraných Ciceronových dopisů.

Úvod, překlad a komentář LII. knihy dějin Cassia Diona – řečí Agrippovy a Maecenatovy proti a pro monarchii.

Metrický a stylistický rozbor vojtěšské legendy Versus de passione sancti Adalberti.

Překlad a komentář václavské legendy Oriente iam sole.

Polovětné propozice v textu prvních Kosmových pokračovatelů.

Gervasius z Canterbury, Tractatus de combustione et reparatione Cantuarensis ecclesiae (překlad textu, komentář).

Guibert z Nogentu, De pignoribus sanctorum (O relikviích svatých).

Iohannes Porta de Annoniaco – Cesta Karla IV. do Říma r. 1355 (překlad textu, komentář).

Ovidius v českých středověkých rukopisech.

Mistři pražské university na konci 14. století – díla dochovaná v knihovně v Elblągu.

Vnitřní exil českých katolíků v 15. století.

Svatý Nikdo (Sermo de Sancto Nemine) v českých zemích a středověká parodie.

Scutum fidei v českých zemích.

Převypravování Bible v českých zemích.

Doctrinale puerorum Alexandra de Villa Dei a středověká mnemotechnika.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Latinský jazyk a kultura antiky a středověku – návrhy témat diplomových prací