BZK – Starořecký jazyk a literatura

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba bakalářské práce
Část SZZ2 Starořecký jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Starořecký jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost překladu do češtiny (ze starořečtiny do češtiny je překládán neznámý, středně obtížný souvislý text antického autora), v ústní části pak schopnost překladu a výkladu předepsané četby a dále souvislého teoretického výkladu o vybraném problému řecké normativní mluvnice. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Starořecká literatura – student prokáže dobrou znalost řecké antické literatury v její žánrové šíři, a to od jejího vzniku až do pozdní antiky, založenou na studiu primární i sekundární literatury, a to jak v originále, tak v překladu, stejně jako na solidním seznámení se s metodickou problematikou dané oblasti studia.

c) Dějiny a kultura starověkého Řecka – student prokáže dobrou orientaci v hlavních dějinných tendencích i schopnost charakterizovat jednotlivé historické epochy z hlediska vývoje politického, sociálního, ekonomického i kulturního, a to vždy na základě základní znalosti pramenného materiálu, zejména historických děl.

Řecký jazyk

Písemná část: překlad neznámého textu do češtiny (s pomocí slovníku) a zodpovězení otázek z normativní mluvnice (morfologie a syntax), vztahujících se většinou k textu, určování a tvoření slovesných tvarů, převody vět na jiné konstrukce, do jiných časů, z aktiva do pasiva apod., okrajově také stupnice řeckých sloves.

Ústní část: Teoretické otázky z řecké morfologie a syntaxe (např. relativní věty, obsahové věty, augment, reduplikace, participium, infinitiv, funkce jednotlivých pádů, funkce modů, časů) a gramatický i věcný komentář úseku předepsané četby (Plato, Symposion, Euripides, Medea).

   1. Morfologie
    • Tvoření a používání augmentu
    • Tvoření a používání reduplikace
    • Popis slovesného systému v řečtině z hlediska morfologického
    • Popis jmenné flexe z hlediska morfologického
   2. Řecká attická syntax pádová
    • Sémantické funkce a interpretace genitivu
    • Sémantické funkce a interpretace dativu
    • Sémantické funkce a interpretace akuzativu
   3. Řecká attická syntax slovesná
    • Významy a interpretace jednotlivých časů (ind. préz., impf., aor., perf. a fut.)
    • Významy a interpretace jednotlivých modů (ind., konj., opt. a imper.)
    • Slovesná diateze a genera verbi (aktivum, medio-pasivum, pasivum)
    • Slovesný vid v řečtině a v češtině
   4. Řecká attická syntax souvětná
    • Charakteristika obsahových propozic (propozice ve formě vedlejších vět s hoti a hós, ve formě tzv. nepřímých otázek, infinitivních a participiálních konstrukcí)
    • Charakteristika infinitivních a participiálních konstrukcí (kromě obsahových propozic)
    • Charakteristika a srovnání vedlejších vět účelových, obavných a snahových
    • Charakteristika a srovnání vedlejších vět účelových a účinkových
    • Charakteristika vět příčinných a vyjadřování příčiny v řečtině
    • Charakteristika vět podmínkových a vyjadřování podmínky v řečtině
    • Vyjadřování přípustky v řečtině
    • Charakteristika vět časových
    • Charakteristika vět vztažných

Literatura:

   • Niederle, Mluvnice řeckého jazyka, Praha 1974 (nebo pozdější vydání).
   • Muchnová, Syntax klasické řečtiny, Praha 2004.
   • Rijksbaron, Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek, Amsterdam: Gieben, 2002.
   • Smyth, Greek Grammar, přehlédl G. M. Messing, Cambridge: Harvard University Press, 1976 (nebo jiné vydání) – vybrané pasáže.
   • Menge, Repetitorium der griechiechen Syntax, München 1961; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999.
   • Fürst, Cvičebnice jazyka řeckého, Praha 1939.
   • Poznámky z přednesené látky.

Antická kultura

Je vyžadována znalost řecké literatury v překladech (podle seznamu četby v rubrice studium – všechny četby spadající pod bakalářské studium) jakož i prostudování povinné literatury k řecké antické kultuře (viz seznamy uvedené níže). Otázky vycházejí z učiva probraného v povinných kurzech a objímají svým záběrem široké pole antické kultury. Jedna otázka je zaměřena na řeckou literaturu, filozofii, mytologii a náboženství, druhá na řecké dějiny. Seznam další doporučené literatury není obligatorní, slouží k podrobnějšímu uvedení do daných témat.

   1. Řecká literatura, filozofie, mytologie a náboženství
    • Homér, homérská otázka (formulová teorie M. Parryho, charakter ústní tradice, poetika obou eposů); epický kyklos
    • Hésiodos a řecká lyrika (vstup individua do literatury; řecká elegická a jambická tradice; monodická a sborová lyrika)
    • Řecká tragédie (původ tragédie; „divadlo-obřad“ a jeho role v řecké polis, organizace divadelních představení; satyrské drama; mýtus a tragédie; srovnání Aischyla, Sofokla, Eurípida)
    • Řecká komedie: Epicharmos, Aristofanés a jeho nástupci (počátky komedie; „politický“ charakter staré komedie a její role v athénské obci; střední a nová komedie – Menandros)
    • Řecké dějepisectví od Hekataia po Diodóra Sicilského a Iosepha Flavia (iónská „historiā“ a iónská filozofie, vztah historie a geografie; Hérodotos, Thúkydidés; historická biografie; vztah dějepisectví, kronikářství a antikvarianismu)
    • Řečnictví a rétorika; počátky disciplíny, sofisté, Sókratés, reakce Platónova, Aristotelés; rétorika jako aktuální politická moc a literární žánr; kánon attických řečníků; Démosthenés vs. Ísokratés.
    • Filozofické školy; presokratici, sofistika, Sókratés, literární žánry řecké filosofie, specifičnost řeckého filozofického tázání; role výchovy a vzdělání
    • Platón a Aristotelés (vliv Sókratův, vzájemný vztah obou filosofů; otázka chronologie díla; Platónovy aktivity politické; Akademie vs. Lykeion; základní rysy Platónovy, resp. Aristotelovy ontologie a gnoseologie; filosofický dialog jako svébytný žánr řecké literatury)
    • Literatura doby helénistické (nová kulturní centra: Alexandrie, Pergamon; helénistická věda, vznik nových žánrů, počátky románu)
    • Hnutí druhé sofistiky, rozkvět řeckého románu dobrodružného, Plútarchos; synkretismus pozdní řecké a orientální kultury, nástup křesťanství
    • Struktura řeckého panteonu a specifika řecké mýtické tradice
    • Řečtí héróové: hérojská mytologie, charakteristika kultu
    • Rituály, svátky, mystéria; role náboženství v životě polis
    • Vznik novozákonního kánonu; gnóze pohanská i křesťanská, Plótínos a novoplatonismus, křesťanská apologetika, řečtí církevní Otcové
   2. Řecké dějiny
    • Doba bronzová – zvl. mínojská a mykénská civilizace
    • Temná staletí řeckých dějin a počátek archaické doby – obraz řecké společnosti v homérských básních a u Hésioda
    • Archaické období – zvl. vznik polis a její vnitřní vývoj (krize vlády aristokracie, tyrannis), velká řecká kolonizace
    • Athény v archaické době – zvl. politické uspořádání aristokratických Athén, Solónovy reformy, Peisistratovci, Kleisthenovy reformy
    • Sparta v archaické době – zvl. politické uspořádání, skupiny obyvatelstva, zahraniční politika, výchova
    • Řecko-perské války a jejich důsledky, jejich obraz v Hérodotově díle
    • Athénská demokracie a délský námořní spolek – zvl. charakteristika demokratických institucí a principů, podmíněnost demokracie námořní mocí, kultura demokratických Athén
    • Peloponnéská válka a její důsledky, její obraz v Thúkýdidově díle
    • Vývoj řeckého světa ve 4. století př. Kr. – zvl. spartská a thébská hegemonie, 2. athénský námořní spolek, nástup Makedonie v době Filipa II.
    • Přehled vývoje řeckých států na Sicílii a v jižní Itálii od počátků po římskou nadvládu – zvl. dějiny Syrákús
    • Tažení Alexandra Velikého a jeho důsledky
    • Helénistický svět ve 3. až 1. století př. Kr. – zvl. charakteristika velkých helénistických říší, menší státní útvary (království, spolky, poleis), zahraniční politika, helénizace, kultura helénistické doby
    • Východní část římského impéria v období principátu
    • Východní část římského impéria v období dominátu

Povinná literatura k řecké literatuře, filozofii, mytologii a náboženství:

   • Tronskij, Dějiny antické literatury I (Řecká literatura), Praha 1955.
   • Kerényi, Mytologie Řeků I–II, Praha 1996-1998.
   • Eliade, Dějiny náboženského myšlení I-II, Praha 1995-6 (vybrané pasáže věnované řeckému náboženství).
   • Ricken, Antická filosofie, Olomouc 2002.
   • Hussey, Presokratici, Praha 1997.
   • Dobiáš, Dějepisectví starověké, Praha 1948 (kapitoly vztahující se k řecké historiografii).
   • Stehlíková, Řecké divadlo klasické doby, Praha 1991.
   • Kraus, Rétorika v evropské kultuře, Praha 1998 (kapitoly vztahující se k řeckému řečnictví).

Další doporučená literatura k řecké literatuře, filozofii, mytologii a náboženství:

   • Stehlíková, Antické divadlo, Praha 2005.
   • Canfora, Dějiny řecké literatury, Praha 2001.
   • Price, Religions of the Ancient Greeks, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
   • Burkert, Greek Religion, přel. J. Raffan, Cambridge 1985; něm. originál Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart 1977.
   • Hošek, Náboženství antického Řecka, Praha 2004.
   • Dodds, Pohané a křesťané ve věku úzkosti, Praha 1997.
   • Dostálová – Hošek, Antická mystéria, Praha 1977.
   • Graeser, Řecká filosofie klasického období, Praha 2000.
   • Festugière, Epikúros a jeho bohové, Praha 1996.
   • Rist, Stoická filosofie, Praha 1998.
   • Pokorný, Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha 1993.

Povinná literatura k řeckým dějinám:

   • Pečírka a kol., Dějiny pravěku a starověku, I–II, Praha 1989.
   • Burian – Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 1983.
   • Oliva, Zrození evropské civilizace, Praha 1995.
   • Oliva, Kolébka demokracie. Dějiny a kultura klasického Řecka, Praha 2000.
   • Cartledge, Alexandr Veliký, Praha 2007.
   • Oliva, Svět helénismu, Praha 2001.
   • Nováková – Pečírka (red.), Antika v dokumentech, I: Řecko, Praha 1959.

Další doporučená literatura k řeckým dějinám:

  • Bartoněk, Zlaté Mykény, Praha 1983.
  • Léveque, Zrození Řecka. Od králů k městským státům, Praha 1995.
  • Bouzek – Ondřejová, Periklovo Řecko, Praha 1989.
  • Oliva, Řecko mezi Makedonií a Římem, Praha 1995.
  • Pokorný, Řecké dědictví v Orientu. Helénismus v Egyptě a Sýrii, Praha 1993.
  • Schäfer, Dějiny Židů v antice, Praha 2003.
  • Hošek, Země bohů a lidí. Pohledy do řeckého dávnověku, Praha 1972.
  • Bleicken, Athénská demokracie, Praha 2002.
  • Vernant (vyd.), Řecký člověk a jeho svět, Praha 2005.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > BZK – Starořecký jazyk a literatura