BZK – Latinský jazyk a literatura

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba bakalářské práce
Část SZZ2 Latinský jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Latinský jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost obousměrného překladu (z latiny do češtiny je překládán neznámý, středně obtížný souvislý text antického autora, z češtiny do latiny jsou překládány samostatné věty), v ústní části pak schopnost překladu a výkladu předepsané četby a dále souvislého teoretického výkladu o vybraném problému latinské normativní mluvnice. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Římská literatura – student prokáže důkladnou znalost dějin římské literatury od jejího vzniku do konce 2. stol. n. l., přehlednou znalost dalšího literárního vývoje a dobrou orientaci v dějinách řecké literatury.

c) Římské dějiny a reálie – student prokáže dobrou orientaci v hlavních dějinných tendencích, schopnost charakterizovat obsah jednotlivých epoch a znalost nejvýznamnějších veřejných i soukromých reálií.

Latinský jazyk

 • Systém latinských deklinací, základní jmenné kategorie v latině.
 • Systém latinských konjugací, základní slovesné kategorie v latině.
 • Funkce a užití latinských pádů.
 • Systém slovesných časů v latině a jejich užívání.
 • Použití konjunktivu v samostatných a závislých větách.
 • Otázky přímé a nepřímé.
 • Způsoby vyjadřování příkazu, zákazu a nutnosti v latině.
 • Latinská participia a participiální vazby; supinum.
 • Gerundium, gerundivum a jejich užití.
 • Latinské infinitivy a infinitivní vazby.
 • Obsahové propozice oznamovací a způsoby jejich vyjadřování.
 • Obsahové propozice žádací a způsoby jejich vyjadřování.
 • Vyjadřování účelu v latině.
 • Podmínkové věty v latině.
 • Vyjadřování přípustky v latině.
 • Příčinné a důvodové věty v latině.
 • Účinkové věty v latině.
 • Časové věty v latině.
 • Vztažné věty v latině; vztažné připojení hlavní věty k předcházejícímu kontextu.
 • Nepřímá řeč, attractio modi.

Římská literatura

 • Vznik a počátky římské literatury; předpoklady; ústní slovesnost a její význam, žánry a typy; význam řecké literatury pro rozvoj literatury římské.
 • Hlavní etapy vývoje římské literatury a jejich charakteristika.
 • První díla a autoři římské literatury; prozaické, dramatické a básnické žánry.
 • Rozvoj dramatické tvorby v 2. stol. př. n. l.
 • Význam vzdělání a vzdělanosti pro další rozvoj literatury, řecká kultura jako vzor a inspirace; filozofie a rétorika.
 • Římská satira (od Ennia k Juvenalovi).
 • Řecká a římská epika (narativní i didaktická).
 • Společnost, individuum a počátky lyriky (vir bonus, vir doctus a poeta doctus).
 • Neoterikové a řecká poezie; Catullus a jeho lyrický hrdina.
 • Filozofie a římská literatura na konci republiky (zvl. Cicero a Lucretius).
 • Rétorika a literatura v Římě.
 • Kultura, kulturnost, čtenáři a knihy. Latinitas, rusticitas, urbanitas. Ciceronovy názory na vzdělání.
 • Augustovská ideologie a literatura. Dobový ideál a literární hrdina.
 • Vrcholná díla římského básnictví (Vergilius, Horatius).
 • Témata římských elegiků a životní postoj. Nebezpečí dokonalosti (Ovidius).
 • Historie a historiografie; memoria; žánry římské historiografie. Hlavní představitelé.
 • Literatura na přelomu epoch. Klasikové – a co dál.
 • Charakteristika literatury raného principátu. Nový sloh jako reakce na změnu poměrů a hledání nového výrazu. Klasicismus a archaismus.
 • Římský román.
 • Biografie a autobiografie.
 • IV. století n. l.; poslední renesance, Symmachus a jeho skupina.
 • Počátky křesťanské literatury; od Tertulliana k Augustinovi.
 • Co dala římská literatura literatuře evropské.

Římské dějiny a reálie

 • Počátky římské republiky, patricijové a plebejové.
 • Instituce římské republiky.
 • Období punských válek.
 • Vztahy Říma k helénistickému Východu.
 • Hnutí bratří Gracchů.
 • Krize Římské republiky.
 • První a druhý triumvirát.
 • Augustus a vznik principátu.
 • Adoptivní císaři ve 2. stol. n. l.
 • Diocletianus a vznik dominátu.
 • Konstantin Veliký a jeho náboženské reformy.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > BZK – Latinský jazyk a literatura