doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

Funkce
 • ředitelka (vedoucí) - Ústav řeckých a latinských studií
Konzultační hodiny
 • viz stránky urls.ff.cuni.cz
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Celetná 20
Místnost č. 146

Odborné zájmy

latinská lingvistika, zejména morfologie a fonologie v diachronní perspektivě

Vzdělání

 • 1999-2003 postgraduální studium na UK FF Praha, obor klasická filologie/latinská lingvistika, disertační práce Otázky latinského vokalismu. Problematičnost tzv. latinské přehlásky
 • 1992-1999 magisterské studium na UK FF Praha (český jazyk a literatura – 1996; latina – 1998, diplomová práce Předliterární latinský přízvuk; starořečtina – 1999 )

Zaměstnání a profesionální praxe

 • od 1. 2. 2012 docentka v ÚŘLS UK FF
 • 2002-2011 odborná asistentka v ÚŘLS UK FF
 • 2002-2009 externí spolupráce s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (Univerzita Palackého Olomouc)
 • 2001-2002 redaktorka Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (Univerzita Palackého Olomouc)
 • 1999-2002 výuka na UK FF (v rámci postgraduálního studia)

Studium v zahraničí, zahraniční stipendia a stáže

 • 2004 krátkodobý stipendijní pobyt v Trinity College, Cambridge
 • 2000 studijní pobyt na univerzitě ve Vídni (u prof. Heinera Eichnera, Institut für Sprachwissenschaft / Indogermanistik)

Granty a projekty

a) vědecké

 • 2023 CoRe – Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (projekt OP JAK)
 • 2018-2023 Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE), hlavní řešitelka prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (členka týmu – seniorka)
 • 2017-2021 Jazyk v proměnách času, místa, kultury (PROGRES Q10), hlavní řešitel doc. Petr Čermák, Ph.D. (členka rady programu)
 • 2017-2019 Standardní grant GAČR 17-11247S, téma: Stupňování adjektiv v latině (řešitelka)
 • 2014-2016 Standardní grant GAČR 14-10673S, téma: Diachronic Typology of Suppletion, vedoucí řešitel: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (členka týmu)
 • 2012-2014 Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE), hlavní řešitel doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (členka týmu)
 • 2005-2011 Výzkumný záměr Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor (hlavní řešitel doc. Z. Starý; MSM 0021620825), název dílčího úkolu: Jazykové struktury a komunikace – klasické jazyky: nové metody a nové přístupy, hlavní řešitelka dílčího úkolu: dr. Dagmar Muchnová (členka týmu)
 • 2007-2010 Juniorský grantový projekt GAAV KJB901010703; téma: Tvoření deverbativních jmen v latině (řešitelka)
 • 2005-2009 Výzkumný záměr Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, identifikační kód 6198959202, Univerzita Palackého v Olomouci, vykonavatel Cyrilometodějská teologická fakulta, řešitel prof. PhDr. Pavel Floss (členka týmu)
 • 2003-2006 Postdoktorský grant GAČR 405/03/D073, téma: Analýza způsobu tvoření latinských slov a hláskových změn, které proces tvoření slov v latině provázejí (řešitelka)
 • 2003-2004 Výzkumný záměr: Jazyk – struktura, vývoj, komunikace, MSM 1121 00003 (pod vedením doc. dr. Pavla Nováka a doc. dr. Zdeňka Starého). Dílčí projekt (pod vedením dr. Dagmar Muchnové, CSc.): Zkoumání antických jazyků: (a) sémantická, syntaktická a pragmatická analýza vybraných jevů v latině a v řečtině, (b) latinská lexikologie: slovotvorba a problémy s ní spojené (členka týmu)

b) výukové

 • 2014 Inovace předmětu Stylistická a překladová cvičení (obor: Latinský jazyk a literatura) (řešitelka)
 • 2007 Rozvojový projekt MŠMT č. 152 Profesionalizace přípravy učitelů na UK (hlavní řešitelka doc. PaeDr. Radka Wildová, CSc.), podprojekt Vypracování koncepce navazujícího magisterského učitelského studia oboru latina a příprava materiálu k akreditaci (spoluřešitelka)
 • 2004 Grant FRVŠ č. 3211: Inovace magisterského studia latiny – nový předmět – archaická latina (čena týmu; hl. řešitelka: PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D., MU Brno)

Konference a přednášky

 • 2022 Periphrastic comparison: a feature of colloquial Latin? (Latin vulgaire – latin tardif XIV, Ghent University)
 • 2022 Comparison of Latin verbal adjectives (21st International Colloquium on Latin Linguistics, Santiago de Compostela)
 • 2021 Stupňování latinských adjektiv (Jednota klasických filologů, listopad 2021)
 • 2019 Correlation between the gradability of Latin adjectives and the ability to form qualitative abstract nouns (Second International Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology, Prague)
 • 2019 Comparison of Compound Adjectives in Latin (20th International Colloquium on Latin Linguistics, Las Palmas)
 • 2019 Úskalí práce se souborem dochovaných latinských textů (Ústav Českého národního korpusu, 21. 5. 2019)
 • 2018 Comparison and Negation in Latin (18th International Morphology Meeting, Budapest)
 • 2018 Stupňování latinských adjektiv (Pražský lingvistický kroužek, březen 2018)
 • 2017 The Question of Proto-Indo-European Inheritance in Latin Word Formation (First International Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology, Milano)
 • 2017 Periphrastic Comparison in Latin (19th International Colloquium on Latin Linguistics, München)
 • 2016 Comparison of Adjectives in Latin (Laetae segetes V, International PhD Student Conference, Brno – invited speaker)
 • 2015 Suppletion within the Latin perfect system (konference “Diachrony and Suppletion”, Prague)
 • 2015 The Latin bonus – melior – optimus (18th International Colloquium on Latin Linguistics, Toulouse)
 • 2014 K českému překladu Gramatiky latiny Dirka Panhuise (konference „Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století“, Olomouc)
 • 2014 K českému překladu Gramatiky latiny Dirka Panhuise (Jednota klasických filologů, Brno)
 • 2013 The problematic instances of elimination of PIE laryngeals in Latin (17th International Colloquium on Latin Linguistics, Řím)
 • 2013 Připravovaný český překlad latinské gramatiky Dirka Panhuise (Jednota klasických filologů, Praha)
 • 2011 16th International Colloquium on Latin Linguistics, Uppsala (referát: The origins of the Latin participial system)
 • 2010 Mezinárodní konference „The Sound of Indo-European 2“, Opava (referát: From the Proto-Indo-European to th Classical Latin accent)
 • 2009 Brněnské indoevropeistické kolokvium, FF MU Brno (referát: Od praindoevropského ke klasickému latinskému akcentu)
 • 2009 15th International Colloquium on Latin Linguistics, Innsbruck (referát: Constitution of the Classical Latin accent)
 • 2008 „Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics“, FF MU Brno (referát: The Latin nomina actionis)
 • 2007 14. Internationales Kolloquium für lateinische Linguistik, Universität Erfurt, Německo (referát: On the method of description of Latin word-formation).
 • 2007 „Aspekty jazykovedy v klasickej filológii“, Bratislava (referát: Vokalismus latinských vnitřních slabik)
 • 2006 „Mediterraneum: Bridging the Classical and Digital Device“ (U.Li.S.S.E Project, Closing Conference), Malta (referát: Apologetics of the diachronic aspect in teaching Latin)
 • 2005 13th International Colloquium on Latin Linguistics, Facultés universitaires; Saint-Louis, Brusel, Belgie (referát: New Approach to Vowel Weakening in Latin)
 • 2003 „Klasická filologie na prahu 3. tisíciletí“, Olomouc (referát: Latinská přehláska a otázka přízvuku v předliterární latině

Publikace

Vědecké monografie

 • PULTROVÁ Lucie. The Category of Comparison in Latin. 1. vyd. Leiden – Boston: Brill, 2022. ISBN 978-90-04-52346-3. 340 s.
 • PULTROVÁ Lucie. The Latin Deverbative Nouns and Adjectives. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1944-6. 180 s.
 • PULTROVÁ Lucie. The Vocalism of Latin Medial Syllables. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1144-9. 154 s.

Komentované překlady primárních textů

 • MARCUS TERENTIUS VARRO. De lingua Latina V-VII. Úvodní studie, překlad a komentář PULTROVÁ Lucie. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze, 2015. ISBN 978-80-7308-640-4, 394 s.
 • ISIDOR ZE SEVILLY. Etymologie X. (Etymologiae X). Překlad a komentář PULTROVÁ Lucie. 1. vyd. Praha: Oikúmené, 2010. ISBN 978-80-7298-410-7, s. 132-307.

Učební texty

 • PULTROVÁ Lucie – URBANOVÁ Daniela – MALÁ Marie – ŠUBRT Jiří. Archaická latina. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1165-1. 187 s. (podíl 30 %).

Odborné články v recenzovaných časopisech

 • PULTROVÁ Lucie. On the Latin aspectual system: a case study of the verb amāre. Graeco-latina Brunensia. 2024 (v tisku).
 • PULTROVÁ Lucie. Kategorie stupňování v latině. Auriga. 2021, 63/2, s. 25-53.
 • PULTROVÁ Lucie. Ancient Latin grammarians on suppletion. Journal of Latin linguistics. 2021, 20/1, s. 109-134.
 • PULTROVÁ Lucie. Comparison and Negation in Latin. Glotta. 2020, 96, s. 178-212.
 • PULTROVÁ Lucie. Comparison of Compound Adjectives in Latin. Eiréné. 2019, 55, s. 67-116.
 • PULTROVÁ Lucie. Kategorie stupňování u pozdnělatinských gramatiků. Auriga. 2019, 61/2, s. 43-64.
 • PULTROVÁ Lucie. Periphrastic comparison in Latin. Journal of Latin linguistics. 2018, 17/1, s. 93-110.
 • PULTROVÁ Lucie. Remarks on Varro’s word-order. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia. 2017, 27, s. 81-94.
 • PULTROVÁ Lucie. The Latin bonus – melior – optimus. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia. 2016, 26, s. 59-68.
 • PULTROVÁ Lucie. The Development of the Intervocalic Laryngeal in Latin. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia. 2015, 25, s. 51-59.
 • PULTROVÁ Lucie. The alleged “lengthened” grades in the roots of some Latin nouns. Lingue antiche e moderne. 2013, 2, s. 35-54.
 • PULTROVÁ Lucie. On the Accentuation of the Latin Words with Enclitics. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia. 2012, 24, s. 65-75.
 • PULTROVÁ Lucie. From the Proto-Indo-European to the Classical Latin accent. Listy filologické. 2011, 134, 3-4, s. 219-243.
 • PULTROVÁ Lucie. The Latin Deverbative Adjectives with the Suffixes -bilis, -ilis and -tilis. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia. 2007 (2009), 22, s. 113-124.
 • PULTROVÁ Lucie. The Latin nomina agentis in -tor. Listy filologické. 2007, 130, 3-4, s. 251-264.
 • PULTROVÁ Lucie. The Latin Adjectives with the Suffix -idus. Graeco-Latina Brunensia. 2007, N 12, s. 87-95.
 • PULTROVÁ Lucie. The Formation of the Latin Perfect Passive Participles. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia. 2006 (2007), 21, s. 101-139.
 • PULTROVÁ Lucie. Laryngální teorie a vývoj laryngál v latině a řečtině. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů. 2007, 49, s. 19-34.
 • PULTROVÁ Lucie. The Latin Adjectives of Action. Listy filologické. 2006, 129, 3-4, s. 271-286.
 • PULTROVÁ Lucie. The Indo-European Verbal Adjectives and their Reflexes in Latin. Listy filologické. 2006, 129, 1-2, s. 51-70.
 • PULTROVÁ Lucie. The Ways and Aims of Latin Word-formation. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia. 2004 (2006), 20, s. 143-151.
 • PULTROVÁ Lucie. Tzv. latinská přehláska. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů. 2005, 47, s. 5-20.
 • PULTROVÁ Lucie. Předliterární latinský přízvuk. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů. 2000, 42, s. 5-17.

Kapitoly v monografiích a články v konferenčních sbornících

 • PULTROVÁ, Lucie. Evidence of periphrastic gradation in Late Latin. In Proceedings of Latin vulgaire – latin tardif XIV, Ghent. Brepols (v tisku).
 • PULTROVÁ, Lucie. Suppletion in the Latin perfect system. In KIM Ronald I. (ed.). Diachronic Perspectives on Suppletion (SHVS 13). Hamburg: Baar Verlag 2019. ISBN 978-3-935536-81-3, s. 13-26.
 • PULTROVÁ, Lucie. Correlation between the gradability of Latin adjectives and the ability to form qualitative abstract nouns. In ŽABOKRTSKÝ Zdeněk – ŠEVČÍKOVÁ Magda – LITTA Eleonora – PASSAROTTI Marco (eds.). Proceedings of the Second International Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology (DeriMo). Prague: Charles University, Faculty of Mathematics and Physics 2019, s. 25–34.
 • PULTROVÁ, Lucie. The Question of Proto-Indo-European Inheritance in Latin Word Formation. In LITTA Eleonora, PASSAROTTI Marco (eds.). Proceedings of the Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology (DeriMo). Milano: EDUCatt 2017, s. 83-92.
 • PULTROVÁ Lucie. Odkud se berou slova. In Marcus Terentius Varro, De lingua Latina V-VII (úvodní studie), 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze, 2015. ISBN 978-80-7308-640-4, s. 9-34.
 • PULTROVÁ Lucie. The Origins of the Latin Participial System. In HAVERLING Gerd V. M. (ed.). Recent trends in Latin linguistics. The acts of the 16th Colloquium on Latin Linguistics – Studia Latina Upsaliensia: Acta Universitatis Upsaliensis. 2015, s. 73-81.
 • PULTROVÁ Lucie. Constitution of the Classical Latin accent. In ANREITER Peter, KIENPOINTNER Manfred (eds.). Latin Linguistics Today (Proceedings from the 15th International Colloquium on Latin Linguistics, Innsbruck, April 4-9 2009). 1. vyd. Innsbruck: Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 2010, ISBN 978-3-85124-723-7, s. 71-82.
 • PULTROVÁ Lucie. Od praindoevropského ke klasickému latinskému akcentu. In DOČKALOVÁ Lenka (ed.). Indoevropská fonologie a morfologie. Sborník z Brněnského indoevropeistického kolokvia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5301-4, s. 55-70.
 • PULTROVÁ Lucie. The Latin nomina actionis. In LOUDOVÁ Kateřina, ŹÁKOVÁ Marie (ed.). Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics (Proceedings of the Colloquium on the Ancient Indo-European Languages an the Early Stages of the Modern Romance, Germanic and Slavonic Languages, 28 September – 1 October 2008 Brno). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4944-4, s. 241-251.

Odborné články v ostatních periodicích a sbornících

 • PULTROVÁ Lucie. Od nářečí k jazyku elit. Latina před Ovidiem a po němDějiny a současnost. 2018, 1, s. 13-15
 • PULTROVÁ Lucie. On the phonetic nature of the Latin R. Eruditio antiqua. 2013, 5, s. 21-29.
 • PULTROVÁ Lucie. K etymologii latinského adjektiva feber. In MAREK Bořivoj – HONČ Petr (eds.). Visuque et auditu iuxta venerabili adrogantiam effugerat (Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové). Praha: Jednota klasických filologů, 2013. ISBN 978-80-904945-2-7, s. 77-80.
 • PULTROVÁ Lucie. Deverbative s-stem neuters in Latin. Graecolatina et Orientalia (Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava). 2009, 31-32, s. 84-101.

Překlady

 • PANHUIS Dirk. Gramatika latiny. Přeložila PULTROVÁ Lucie. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2335-3. 284 s.
 • SCHAREIKA Helmut. Stručná gramatika latiny: moderní, přehledná, srozumitelná (Grammatik kurz und bündig LATEIN. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH, 2005). Přeložila a redakčně upravila PULTROVÁ Lucie. Praha: Klett nakladatelství s.r.o., 2007. ISBN 978-80-86906-83-6. 134 s.

Recenze a zprávy

 • rf. Renato Oniga, Latin. A linguistic introduction. Oxford: OUP 2014. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia. 2016, 26, s. 139-141.
 • rf. Daniela Urbanová, Latinské proklínací tabulky na území římského impéria. Brno: Host, Masarykova univerzita 2014. Listy filologické. 2015, CXXXVIII, 1-2, s. 185-186.
 • PULTROVÁ Lucie. Slovo překladatelky k české verzi Gramatiky latiny Dirka Panhuise. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů. 2014, 56/1, s. 76-80.
 • rf. Christian Touratier, Lateinische Grammatik. Linguistische Einführung in die lateinische Sprache. Übersetzt und bearbeitet von Bianca Liebermann. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2013. Listy filologické. 2014, CXXXVII, 3-4, s. 359-363.
 • rf. Renato Oniga – Rossella Iovino – Giuliana Giusti (eds.), Formal Linguistics and the Teaching of Latin. Theoretical and Applied Perspectives in Comparative Grammar. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing 2011. Listy filologické. 2012, 135, 1-2, s. 193-195.
 • rf. Wolfgang David Cirilo de Melo, The Early Latin Verb System. Archaic Forms in Plautus, Terence, and Beyond. Oxford University Press 2008. Graecolatina Pragensia. 2010 (2011), 23, s. 149-152.
 • rf. Michael Weiss, Outline of the Historical and Comparative Grammar of Latin. Ann Arbor: Beech Stave Press 2009. Graecolatina Pragensia. 2010 (2011),  23, s. 153-155.
 • rf. Daniela Urbanová – Václav Blažek, Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma. Brno: Host 2008. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů. 2010, 52, s. 121-124.
 • PULTROVÁ Lucie. Zpráva o 13. mezinárodní konferenci o latinské lingvistice. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů. 2006, 48, s. 70-71.
 • PULTROVÁ Lucie. Klasická filologie na prahu 3. tisíciletí. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů. 2004, 46, s. 57-58.
 • rf. Gerhard Meiser, Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache, Darmstadt 1998. Listy filologické. 2001, 124, 3-4, s. 23-27.

Odborné redakce

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVII – Etymologie XVII. Překlad, úvod a poznámky B. Kocánová – Z. Silagiová. Praha: Oikúmené, 2019.
 • Iohannes Aquensis, De monstruosis hominibus – Lidská monstra. Ed. a přel. Hana Šedinová, Praha: Oikúmené 2014.
  Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX-XX – Etymologie XIX-XX. Přel. I. Adámková – K. Vršecká – B. Kocánová – H. Florianová. Praha: Oikúmené, 2009.
 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI – Etymologie XI. Přel. B. Kocánová – H. Šedinová – L. Blechová-Čelebić. Praha: Oikúmené, 2009.
 • Tomáš z Cantimpré, De monstris marinis – Mořská monstra. Přel. H. Šedinová. Praha: Oikúmené, 2008.
 • Quadragesimale admontské. Přel. D. Martínková – Z. Silagiová – H. Šedinová – H. Florianová. Praha: Oikúmené, 2007.
 • Suger, Spisy o Saint-Denis. Přel. I. Adámková. Praha: Oikúmené, 2006.
 • Hana Šedinová, Drahokamy Svatováclavské kaple. Praha: Rezek, 2005.
 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae VI-VII – Etymologie VI-VII. Přel. D. Korte. Praha: Oikúmené, 2004.
 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XII – Etymologie XII. Přel. J. Fuksová. Praha: Oikúmené, 2004.
 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae IV – Etymologie IV. Přel. K. Hušková – H. Florianová. Praha: Oikúmené, 2004.
 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae V – Etymologie V. Přel. L. Blechová-Čelebić. Praha: Oikúmené, 2003.
 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVIII – Etymologie XVIII. Přel. D. Korte. Praha: Oikúmené, 2002.
 • Filón Alexandrijský, O stvoření světa, O gigantech, O neměnnosti boží. Přel. M. Šedina. Praha: Oikúmené, 2001.
 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIII-XV – Etymologie XIII-XV. Přel. D. Korte. Praha: Oikúmené, 2001.
Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.