SZZK – Latinský jazyk a literatura

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba diplomové práce
Část SZZ2 Latinský jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Latinský jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost obousměrného překladu (z latiny do češtiny je bez slovníku překládán jeden neznámý, souvislý text antického autora a jeden souvislý text vycházející z povinné četby, z češtiny do latiny je překládán souvislý text s pomocí slovníku), v ústní části pak schopnost překladu a výkladu předepsané četby a dále souvislého teoretického výkladu o vybraném problému z oblasti synchronní nebo diachronní latinské lingvistiky. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Římská literatura – student prokáže velmi solidní znalosti dějin římské literatury v celém jejich rozsahu (včetně pozdní antiky), obeznámenost s rozsáhlým kánonem primárních textů na základě vlastní četby a schopnost uvažovat o nich v synchronním i diachronním kontextu, včetně recepce v pozdějších dějinách české a evropské kultury.

c) Teorie a metodologie zvoleného zaměření – student prokáže hluboké znalosti a interpretační dovednosti v oblasti svého zaměření (literární věda nebo lingvistika).

Latinský jazyk

 • Latina v kontextu indoevropských jazyků.
 • Jazyková situace na území dnešní Itálie v 1. tisíciletí př. Kr.
 • Vývoj vokalického systému latiny (praindoevropský vokalický systém; ablaut a laryngální teorie; vokály a diftongy v archaické, klasické a pozdní latině).
 • Vývoj konsonantického systému latiny (praindoevropský konsonantický systém; změny v konsonantickém systému v archaické, klasické a pozdní latině).
 • Latinská jmenná flexe (historie flexe substantiv 1.–5. deklinace).
 • Latinská adjektiva (typy adjektiv a jejich tvoření; historie flexe adjektiv).
 • Latinská zájmena (klasifikace; charakteristika zájmenné flexe).
 • Srovnání praindoevropských a latinských slovesných kategorií.
 • Systém latinských slovesných časů.
 • Latinské neurčité slovesné tvary.
 • Šíření písma na území staré Itálie; vývoj latinské abecedy.
 • Nejstarší latinské nápisy (do r. 450).
 • Nejvýznamnější nápisné památky archaické doby (Elogia Scipionů, Senatus consultum de Bacchanalibus).
 • Charakteristika jazyka Plautových komedií.
 • Formování spisovného jazyka; charakteristika jazyka jednotlivých literárních žánrů.
 • Tzv. vulgární latina a její charakteristika.
 • Přechod k románským jazykům.

Římská literatura

 • Co je to literatura a co je to římská literatura (vzdělání a literatura; literární publikum; „literárnost“ římské literatury; žánry). Řecká kultura jako vzor a inspirace. Filozofie a rétorika. Kultura, kulturnost, čtenáři a knihy. Latinitas, rusticitas, urbanitas.
 • Počátky římské literatury (předliterární slovesné útvary, jejich účast a podíl na vývojovém procesu; leges, fasti, annales, commentarii; pojetí carmen; saturnský verš)
 • Ciceronské období. Kulturní rozkvět. Postavení literárního tvůrce a vzdělance – otium/negotium. Rozvoj básnických i prozaických žánrů. Epika – didaktický epos, Lucretius. Preneoterikové a neoterikové. Cicero, Caesar, Nepos, Sallustius; Varro.
 • Augustovo období. Charakteristika období a jeho fází; ideologie a literatura; přední osobnosti literatury; vztah k řeckým vzorům – napodobování či inspirace; pestrost žánrů.
 • Literatura raného principátu. Nový sloh jako reakce na změnu poměrů a hledání nového výrazu. Řečnictví – praxe a teorie (Seneca St., Quintilianus, deklamace). Divadlo. Bajka. Román.
 • Proměna společnosti a proměna literatury v období pozdního císařství. Osudy pohanské a křesťanské literatury. Hlavní žánry. Literární činnost církevních otců (Tertullianus, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus).
 • Řečnictví a dějepisectví archaického období; vztah k řecké kultuře; Cato Starší, literární dílo, Catonovy snahy o prosazení domácí kultury a „filhelénství“.
 • Filozofie v Římě a v římské literatuře, využití a inovace žánrových forem: Lucretius, Cicero, Seneca, Apuleius, Augustinus, Boëthius.
 • Divadlo v archaickém období – římská scéna a její divák; dramatické formy; od Plauta k Terentiovi; C. Statius; tragédie a její náměty; Livius Andronicus, Q. Ennius, Cn. Naevius, M. Pacuvius, L. Accius).
 • Satira – počátky satirického projevu u Ennia; Lucilius – možnosti satirického zobrazení, tematické okruhy jeho satir. Satira jako prostor pro osobní vyjádření.
 • Zakladatelské osobnosti římské epiky (Livius Andronicus a jeho Odusia, Gnaeus Naevius, Q. Ennius; mýtus, legenda, historie; kulturní vzory; proměna Říma, římské morální hodnoty; postavení básníka; saturnský verš a časoměrný hexametr).
 • M. Tullius Cicero – hledání morálních a ideologických principů politického programu pro záchranu republiky; soudní a politické řeči; rétorické spisy (diskuse o stylu); filozofický eklektismus; humanitas a vir bonus jako modely jednání, jejich význam pro rozvoj kultury; Ciceronova korespondence.
 • Konfrontace s vlastní tradicí a úcta k minulosti. M. Terentius Varro Reatinus – hlavní oblasti jeho bádání; Menippské satiry – kritika upadající morálky a počátek nového typy satirické literatury; prozimetrum; konfrontace s řeckou kulturou.
 • Historiografie na konci republiky: Cornelius Nepos; commentarii, historická monografie – C. Iulius Caesar, C. Sallustius Crispus; Caesarovy Zápisky – způsob a styl podání událostí; Corpus Caesarianum; Sallustiovo Bellum Catilinae a Bellum Iugurthinum.
 • Římská lyrika – neoterikové a předchůdci; revolta, nonkonformismus, neoterická „revoluce“, otium/negotium v pojetí nových básníků; „právo“ být básníkem; nové básnické formy, nugae a carmina docta; C. Valerius Catullus, Catullův lyrický hrdina.
 • Lucretius a Epikúros; racionalita a estetické působení; Lucretiovo básnické „zkoumání“ přírody, vztah k náboženství; autor a čtenář; jazyk a styl díla.
 • P. Vergilius Maro – básnické počátky a vztah k neoterické poezii; Theokritova idyla a Bucolica; Vergiliova pastýřská idyla jako průnik reálného a imaginárního světa; Georgica – naučný epos v římské literární tradici, ideologický základ a rámec Georgik; Aeneida jako „národní“ epos; Vergilius-klasik a další osudy jeho díla. Appendix Vergiliana.
 • Q. Horatius Flaccus – polemické Epódy, kritizující a hledající Satiry; klasická, Carmina a filozofující sbírka Listů. Horatiova poetika a topika (primus ego, aurea mediocritas, carpe diem atd.); občanská poezie, Horatius, Maecenas, Augustus; Ad Pisones – Horatius teoretik a kritik
 • Poezie elegických básníků; subjektivní milostná elegie, její svět a hodnoty; Cornelius Gallus; Albius Tibullus; Corpus Tibullianum; Sextus Propertius – milostná elegie), občanská poezie – aitia IV. knihy.
 • Publius Ovidius Naso – šíře tvorby a novátorství; Ovidiova raná tvorba: Heroides – setkání elegie s mýtem; vrcholné období: Metamorphoseon libri XV – carmen perpetuum; Fasti jako báseň a jako dokument; poslední období – vyhnanství: Tristia a Epistulae ex Ponto.
 • Historiografie: Titus Livius – Ab Urbe condita, poznání minulosti jako pochopení hodnot přítomnosti; Liviova historiografická metoda a styl; další vývoj historiografie: Pompeius Trogus, Velleius Paterculus, Valerius Maximus.
 • Římský román. Petronius, Satyricon – stav dochování, datování; řecký román, fabula milesia, a menippská satira; jazyk románu. Apuleius – řečník, filozof, prozaik. Metamorfózy – Asinus aureus – žánrové a obsahové zdroje. Význam hrdinovy curiositas. Pohádka o Amorovi a Psýché jako interpretační východisko.
 • L. Annaeus Seneca – filozof, politik, literát, dramatik. Otázky stoické etiky ve filozofických pojednáních a útěšných spisech. De clementia – svědomí a moc. Epistulae ad Lucilium – filozofie pro všední den. De beneficiis – vztahy mezi lidmi. Soubor tragédií. Praetexta Octavia. Menippská satira – Apocolocynthosis.
 • Římské básnictví tzv. stříbrného období: Lucanus a nový styl; Pharsalia – epos nebo dějiny? Lucanus a Vergilius. Flaviovská epika – Statius, Thebais a Achilleis; Silius Italicus, Punica – vlastenecký epos. Valerius Flaccus, Argonautica. Valeriova koncepce dějin a Vespasianova ideologie. Lyrika stříbrného období: Statius – Silvae (typy příležitostné a popisné poezie). Martialis – klasik satirického epigramu.
 • Prozaikové raného císařství. Plinius, Epistulae. Literární a úřední dopisy. Soubor listů jako kulturní zrcadlo doby. Tacitovo dílo – jeden z vrcholů římské historiografie. Suetonius a římská biografie: vzory, předchůdci. Nové pojetí literární biografie.
 • Filologie pozdní antiky: gramatikové – Nonius Marcellus; komentátoři významných autorů: Aelius Donatus, Servius. Macrobius, Saturnalia – obrana nebo poselství zanikající pohanské kultury?. Martianus Capella, De nuptiis Mercurii et Philologiae / Philologia – kulturní a historický význam.
 • Básnické žánry pozdní antiky. Tradice a inovace forem i obsahů: Ausonius – učitel a básník, Mosella, Bissula. Claudius Claudianus a Rutilius Namatianus – poslední básníci římského pohanského světa. Biblický epos, Prudentius – hymny; didaktická báseň Psychomachia.
 • Učenci a myslitelé konce antiky: Boëthius, De consolatione philosophiae; Cassiodorus, Institutiones; Isidorus ze Sevilly – Cassiodorův pokračovatel. Origines sive Etymologiae. Kulturní a historický význam těchto děl.
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > SZZK – Latinský jazyk a literatura