Klasická filologie – návrhy témat bakalářských prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Charakteristika tzv. vět obavných ve starořečtině (teoretický základ, slovesné tvary ve VV, řídící slovesa, druh obavy, neprototypické věty).

Užívání členu s vlastními jmény (na materiálu z libovolného starořeckého autora).

Problematika starověké makedonštiny v dosavadním bádání.

Slovesná adjektiva a jejich funkce v klasické řečtině (na materiálu z libovolného starořeckého autora).

Hippokratés: historie a legenda (vznik a utváření figury legendárního lékaře).

Homérská přirovnání u Apollonia Rhodského.

Nejstarší doklady o „Athinganech“ v byzantských pramenech.

Obraz barbarů u Hérodota.

Pojmy eunomia a dysnomia v kontextu politického myšlení archaické doby.

Obraz zemědělství u Homéra a Hésioda.

Řecké zákonodárství archaické doby.

Latinská abstrakta qualitatis.

Negace v lidové latině.

Pojetí vybraných gramatických kategorií u latinských gramatiků.

Funkce vokativu v Ciceronových Orationes Philippicae.

Funkce absolutních komparativů a superlativů.

Překlad a komentář vybraných Ciceronových dopisů.

Horsfallovy komentáře k Aeneidě.

Překlady Rudolfa Mertlíka z římské poezie ve vztahu ke starším překladům.

Klára Pražáková jako překladatelka římské komedi

Překladatelské dílo Ivana Bureše.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Klasická filologie – návrhy témat bakalářských prací