Latinská medievistika

A. Písemná část

V písemné části student prokáže schopnost překladu středně obtížného středolatinského textu z latiny do češtiny. Překlad se slovníkem se bude skládat ze tří úryvků ze zadaného seznamu literatury

POVINNÁ LITERATURA V LATINĚ (bude zpřístupněno v pdf):

 • 1 evangelium (dle volby)
 • 1 legenda (dle volby)
 • 1 kapitola z Chronica Bohemorum (Kosmas)
 • Výběr z dramatických textů (E. Stehlíková, A co když je to divadlo)
 • Gesta Romanorum (kapitoly 11, 15, 134, 135, 141))
 • Martyrologická literatura (Umučení sv. Perpetuy a Felicity – výběr; Acta Acacii, Vita Cypriani –výběr)
 • Sulpicius Severus: Život sv. Martina (výběr)
 • Řehoř Veliký (Dialogy – výběr)
 • Jacobus de Voragine – Legenda aurea (výběr)
 • Aeneas Silvius Piccolomini – Historia Bohemica (výběr)
 • Hrabanus Maurus: Hymnus ad spiritum sanctum
 • Planctus cygni
 • Adam ze sv. Viktora: Sequentia in nativitate beate Mariae Virginis
 • František z Asissi: Altissime, omnipotens
 • Stabat mater dolorosa

 

B. Ústní část

V ústní části student prokáže znalosti dějin středolatinské literatury v kulturněhistorickém kontextu. Ústní část zahrnuje také pohovor nad studentovým vlastním seznamem primární i sekundární literatury, během něhož student prokáže schopnost výkladu textů a kritického náhledu na ně.

I. Dějiny literatury

 1. Základní charakteristika středolatinské literatury (základní rysy, odlišnosti od moderních literatur); žánr ve středověku, jeho hranice, vymezení (na příkladech)
 2. Středověká historiografie
 3. Raně křesťanské martyrologické texty a středověká hagiografie
 4. Středověké drama
 5. Středověká poezie
 6. Středověké kazatelství
 7. Odborná literatura ve středověku a středověká encyklopedistika
 8. Epistolografie
 9. Zábavná literatura, exemplum
 10. Visiones, proroctví, apokalyptika

II. Kulturněhistorický kontext

 1. Periodizace středověku
 2. Základní slovníky, příručky a online zdroje latinské medievistiky
 3. Topografie středověké Prahy
 4. Středověká rukopisná kultura
 5. Středověká latina – charakteristika, vývoj a ostatní jazyky středověké Evropy
 6. Slovní zásoba a morfologie středověké latiny
 7. Křesťanství ve středověku
 8. Středověká filozofie a teologie
 9. Milníky a kultura pozdní antiky
 10. Milníky a kultura raného středověku
 11. Milníky a kultura vrcholného středověku
 12. Milníky a kultura pozdního středověku

III. Seznam primární a sekundární literatury

Seznam bude obsahovat díla různých autorů, která se vztahují k různým žánrům a obdobím, vzniklým jak na území Evropy, tak se pojícím k bohemikálnímu prostředí. Bude obsahovat 10 položek primární literatury (nezahrnovat povinnou literaturu v latině, texty mohou být v českém překladu) a 10 položek literatury sekundární vztahující se v nejširším smyslu ke středověké kultuře, literatuře, umění apod., z nichž alespoň jeden titul bude v cizím jazyce.

Jako povinné v tomto seznamu budou následující položky:

 • 1 kniha z edice Memoria medii aevi (nakl. Argo)
 • 1 kniha z edice Středověké myšlení (nakl. Argo)
 • 1 kniha z Knihovny středověké tradice (nakl. Oikúmené)
 • 1 kniha z řady MEDIUM (nakl. FF UK)
 • Sestra Múza – vybrané pasáže dle vlastní volby, alespoň 50 stran
 • Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech (L. Doležalová a kol), alespoň 50 str.
 • J. Nechutová, Středověká latina. Praha: KLP, 2002.