doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

Funkce
 • zástupkyně ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav řeckých a latinských studií
Konzultační hodiny
 • Konzultační hodiny jsou vyvěšeny na webu Ústavu řeckých a latinských studií http://urls.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/
Členství
 • Oboroví garanti
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Ovocný trh 9 - Nová Astorie
Místnost č. 325

Odborné zájmy

starořecká lingvistika, zejm. otázky větné a textové sémanto-syntaxe s ohledem na pragmatiku a problematiku výstavby diskursu ve starořečtině; negace v klasické řečtině, konstituováni gramatiky v antice jako svébytné disciplíny

Vzdělání

 • 2011    jmenována docentkou (Univerzita Karlova v Praze) pro obor Řecká a latinská studia
 • 1990    CSc. (Univerzita Karlova v Praze, obor Jazykověda konkrétních jazykových skupin – Jazyk starořecký a latinský)
 • 1980    ukončení studia oboru starořečtina na FF UK v Praze
 • 1978    PhDr. (Univerzita Karlova v Praze)
 • 1970-1976      studium na FF UK v Praze, obory latina a francouzština

Zaměstnání a profesionální praxe

 • 2016–dosud    zástupkyně vedoucího ÚŘLS
 • 2010-2016      vedoucí ÚŘLS
 • 2006-2010      zástupkyně vedoucího ÚŘLS
 • 2005-2006      vedoucí ÚŘLS
 • 2003-2005      zástupkyně vedoucího ÚŘLS
 • 1979-2011      odborná asistentka Katedry věd o antickém starověku, nyní Ústavu řeckých a latinských studií FF UK
 • 1976-1979      asistentka Katedry věd o antickém starověku FF UK

Studium v zahraničí, zahraniční stipendia a stáže

 • 2013 Francie, Paříž – BNP a Sorbonna – studijní pobyt
 • 2011 Amsterdam Univ. – studijní pobyt
 • 2009 Rakousko, Wien – Summerschool, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Griechische Paläographie, Kodikologie und Textgeschischte
 • 2003 VB, Cambridge, Trinity College – studijní pobyt (1 měsíc)
 • 2001 Řecko, Athény, Univerzita – meziuniverzitní dohoda (1 týden)
 • 2001 Řecko, Athény, Univerzita – letní škola (6 týdnů)
 • 1995 Švýcarsko, Univerzita v Ženevě – studijní pobyt (5 měsíců)
 • 1991 Švýcarsko, Ženeva, Fondation Hardt – studijní pobyt (1 měsíc)

Granty a projekty

a) vědecké

 • 2017-2021 Progres 4 Jazyk v proměnách času, místa, kultury, vedoucí Petr Čermák (členka týmu)
 • 2016 standardní grant GAČR 14-10673S Diachronic Typology of Suppletion vedoucí řešitel: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D., (členka týmu)
 • 2005-2011 Výzkumný záměr MSM 0021620825 Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor.  hlavní řešitel: doc. Z. Starý. Název dílčího úkolu: Jazykové struktury a komunikace – klasické jazyky: nové metody a nové přístupy (vedoucí dílčího úkolu)
 • 1999-2004 Výzkumný záměr MSM 1121 00003 Jazyk – struktura, vývoj, komunikace (pod vedením doc. dr. Pavla Nováka a doc. dr. Zdeňka Starého). Dílčí projekt: Zkoumání antických jazyků: (a) sémantická, syntaktická a pragmatická analýza vybraných jevů v latině a v řečtině, (b) latinská lexikologie: slovotvorba a problémy s ní spojené (vedoucí dílčího úkolu)

b) výukové

 • 2016-2017 Rozvojový projekt FF_16_TO1_66 Lingvistický systém starořečtiny a novořečtiny (řešitelka)
 • 2009 FRVŠ č. 894/2009  Tvorba předmětu Dějiny novořecké literatury  (spoluřešitelka)
 • 2008 FRVŠ č. 448/2008/F5/a Inovace studijního předmětu Úvod do studia řečtiny (spoluřešitelka)
 • 2005 FRVŠ č. 378/2005 pokračování grantu z roku 2004 (spoluřešitelka).
 • 2006 FRVŠ č. 207/2006: pokračování grantu z let 2004 a 2005 (spoluřešitelka).
 • 2004 FRVŠ č. 391/2004 MŠM: Tvorba multimediálních kurzů pro rozvoj distančního vzdělávání na Univerzitě Karlově. Hlavní řešitel: prorektorka doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc. Dílčí úkol se týká učebnice novozákonní řečtiny na internetu: multimediální kurs řečtiny pod vedením Mgr. Jiřího Pavlíka (UK HTF) (spoluřešitelka).

Konference a přednášky

 • 2018 Tallin, 51st Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE), přednáška „Negative Concord in Ancient Greek“
 • 2016 Universita Bratislava (3.2016) přednáška „Aktuální otázky řecké antické lingvistiky se speciálním zřetelem k negaci.
 • 2015 Konference Ancient Greek Linguistics, Rome (23.-27.3.), referát „Homeric use of the particle oun“.
 • 2014 Seminars on Ancient Greek Literature and Culture, Delfy – European Cultural Centre (2.-13. 8. 2014), přednášky: „Discourse particles in Ancient Greek: A Pragmatic Approach“ a „Negation in Ancient Greek: A typological approach“.
 • 2009 Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät (27.11.), přednáška „Traditional grammatical description and pragmatics: the case of Greek temporal subclauses.“
 • 2009 Letní škola klasických studií XVII (Antická naučná literatura a její recepce): přednáška „Je ‘nejstarší’ evropská gramatika opravdu nejstarší? Dionýsios Thráx a autorství Techné grammatiké“.
 • 2009 Pražský lingvistický kroužek (6.4.): přednáška „Uplatnění pragmatických přístupů v klasické řečtině: spojka // partikule epei a hoti“.
 • 2008 Brno – mezinárodní konference Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics, referát
 • 2007 Nizozemí, Groningen – mezinárodní konference Discours Cohesion in Ancient Greek (koreferát)
 • 2007 Bratislava – mezinárodní konference Aspekty jazykovedy v klasickej filológii, referát
 • 2003 Španělsko, Madrid – mezinárodní konference Greek Syntax and Word Classes (18-21, June), referát
 • 2002 Francie, Grenoble – mezinárodní konference Homer online, referát

Odborné publikace

Knihy

 • Muchnová D., Entre conjonction, connecteur et particule: le cas de „epei“. Étude syntaxique, sémantique et pragmatique. Praha, Karolinum 2011. 206 pp. ISBN 978-80-246-1938-5.
 • Muchnová D., Syntax klasické řečtiny, vedlejší věty. Praha, Karolinum 2004. ISBN 80-246-0760-3.

Učební texty

 • Muchnová, Dagmar. Altgriechisch, Kurzgrammatik des Klassischen Griechisch. Prag: Holman & Hollfeld: C. Bange Verlag 2018. ISBN: 978-80-7426-046-9 a 978-3-8044-8887-8.
 • Muchnová Dagmar. Souhrn starořecké gramatiky. Praha: Holman, v tisku (vyd. rozšířené cca o 16 NS oproti vyd. z 2008).
 • Muchnová Dagmar. Úvod do studia starořečtiny, 2008. (skripta vyvěšená na internetu https://urls.ff.cuni.cz/; podíl cca 20 stran; spolu s J. Součkem a S. Fischerovou).
 • Muchnová Dagmar. Perfektum aktivní, Perfektum mediopasivní, Plusquamperfektum a oida, in: Multimediální kurs novozákonní řečtiny III, internetová adresa: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=107. 2006.
 • Muchnová Dagmar. Aorist pasivní silný, Aorist pasivní slabý, in: Multimediální kurs novozákonní řečtiny II, internetová adresa: http://dl.cuni.cz/cuni/course/view.php?id=67. 2005
 • Muchnová Dagmar. Řecká slovesa a prézens. Imperfektum a časově vidové kmeny, in: Multimediální kurs novozákonní řečtiny I, internetová adresa: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=20. 2004
 • Muchnová Dagmar. Souhrn starořecké gramatiky. Praha: Holman, 1. vyd. 2000, opr. vydání 2008. (cca 30 normostran).

Odborné články v recenzovaných časopisech a sbornících (WoS)

 • Muchnová, D. Negative Concord in Classical Greek. Case Study: Xenophon.  Graeco-Latina Brunensia 24 / 2019 / 2 , s. 161- 174.
 • Muchnová, D., Podmínkově přípustkové věty v klasické řečtině (Xenofón). Auriga LXI/2, 2019, s. 7-28.
 • Muchnová D., Internacionalismy s řeckými kořeny v české slovní zásobě. Auriga – ZJKF 59/2, 2017, s. 7-33.
 • Muchnová D., Negation in Ancient Greek: a typological approach. GLB 21, 2016-2, s. 183-200, DOI: 10.5817/GLB2016.
 • Muchnová D., Homeric use of the particle oun in subordinate clauses. In: Felicia Logozzo & Paolo Poccetti (eds.), Ancient Greek Linguistics: new approaches, insights, perspectives Berlin – Boston: De Gruyter  2017. ISBN 978-3-11-055175-4.
 • Muchnová D., Epei-clauses in Narrative Discourse in Ancient Greek. In: K. Loudová & M. Žáková (eds.), Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Brno, Masaryk University 2009, s. 229-240.
 • Muchnová Dagmar. À propos des interprétations pragmatiques de hoti causal chez Homère. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia 22, 2009, s. 85-102.
 • Muchnová Dagmar. Les emplois paratactiques de AUC Philologica – Graecolatina Pragensia 20, 2006, s. 121- 131.
 • Muchnová Dagmar. Entre conjonction et particule: le cas de epei en grec ancien. In: Crespo, E., de la Villa, J. & Revuleta, A.R. (eds.), Word Classes and Related Topics in Ancient Greek. Louvain-la-Neuve: Peeters 2006, s. 557-570.
 • Muchnová Dagmar. Epei homérique: sémantique, syntaxe, pragmatique. Gaia 7, 2003, s. 105-116.
 • Muchnová Dagmar. Podmínkové věty ve starořečtině a v češtině. Auriga 43, 2001, s. 5-22.
 • Muchnová Dagmar. Epei en tant que particule dans les phrases autonomes. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia 18, 2000, s. 119-136.

Kapitoly v odborných publikacích

 • Muchnová D., Manner. In: Georgios Giannakis and al. (eds.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics. Leiden, Brill 2014, s. 400-403. ISBN 90-04-22597-8.
 • Muchnová D.: Negation. In: Georgios Giannakis and al. (eds.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics. Leiden, Brill 2014, s. 484-491. ISBN 90-04-22597-8.
 • Muchnová D., Negation (morphology). In: Georgios Giannakis and al. (eds.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics. Leiden, Brill 2014, s. 491-492. ISBN 90-04-22597-8.
 • Muchnová D., Coordination (including asyndeton). In: Georgios Giannakis and al. (eds.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics. Leiden, Brill, 2014, s. 384-391. ISBN 90-04-22597-8.
 • Malina, Jaroslav, a kolektiv (2009): Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Brno: Akademické nakladatelství CERM. ISBN 978-80-7204-560-0. cca 20 normostran (kniha a CD ROM)

Ostatní odborné články

 • Muchnová D., Nikdo mě (ne)zabíjí, říká Polyfémos. Slovní hříčka s negací. In Marek B., Honč P. (eds.), Visuque et auditu iuxta venerabili adrogantiam effugerat (Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové). Praha, Jednota klasických filologů 2013, s. 49-58. ISBN 978-80-904945-2-7.
 • Muchnová D., Dionýsios Thráx a jeho autorství Techné grammatiké. In: M. Kulhánková & K. Loudová (eds.), Epea pteroenta, Růženě Dostálové k narozeninám. Brno: Host 2009, s. 250-261.
 • Muchnová D., New approaches to the interpretation of epei in Homer. Graecolatina et orientalia 21-22, 2009, 15-30.

Recenze a zprávy

 • The Structure of Greek Wh-clauses. rec. R. Faure, The Syntax and Semantics of Wh-Clauses in Classical Greek. Relatives, Interrogatives, Exclamatives. Leiden and Boston: Brill, 2021. Classical Review  2023, 73/2,  s. 379 – 381. https://doi.org/10.1017/S0009840X23001099.
 • rec. Evert van Emde Boas, Albert Rijksbaron, Luuk Huitink, Mathieu de Bakker, Cambridge Grammar of Classical Greek. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. AUC Philologica 2020, 2, s. 215-218.
 • rec. C. Denizot – O. Spevak, Pragmatic Approaches to Latin and Ancient Greek. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins 2017. Eirene LV/2019, 393-397
 • rec. J. Mikulová, Syntax latinských vedlejších vět. Brno, Masarykova Univerzita 2014. Auriga 58/1, 2016, 114-117.
 • rec. A. Bartoněk, Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů. Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, 2014, 56, s. 91-93. ISSN 1211-3379.
 • rec. C. Denizot, Donner des ordres en grec ancien : étude linguistique des formes de l´injonction. Listy filologické, 2013, 136, s. 519-523. ISSN 0024-4457.
 • rec. S. J. Bakker, The Noun Phrase in Ancient Greek. Eirene, 2013, 49, s. 217-221..
 • rec. M. Biraud, Les interjections du théâtre grec antique. Études sémantique et pragmatique. Listy filologické, 2011, 134, pp. 393-396. ISSN 0024-4457.
 • rec. S. Bakker – G. Wakker, Discourse cohesion in Ancient Greek. Listy filologické, 2011, 134, pp. 397-400. ISSN 0024-4457.
 • rec. A. Bartoněk, Dialekty klasické řečtiny. Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, 2011,. 53, pp. 156-160. ISSN 1211-3379.
 • rec. Megarikové, Zlomky. Uspořádala a přeložila Helena Kurzová. Auriga 51, 2009, s. 157-160.
 • rec. J. Hůrková, Antická jména. Jak je číst a skloňovat. Auriga 49, 2007, s. 124-127.
 • rec. A. Bartoněk, Handbuch des mykenischen Griechisch, Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter 2003. Auriga 46, 2004, s. 73-77.
 • rec. B. Jacquinod (éd.), Études sur l´aspect verbal chez Platon. Saint-Étienne, Publications de l´Université de Saint-Étienne 2000. Listy filologické 127, 2004, s. 140-144.
 • rec. O. Jurewicz, Gramatyka historiczna języka greckego, Warszawa, Wydawnictvo naukowe PWN 1999. Listy filologické 125, 2002, 151-153.
 • rec. G. Price a kol., Encyklopedie jazyků Evropy, Praha 2002. Listy filologické 127, 2004, s. 421-427 (spolu s B. Mouchovou).
 • rec. Hellenia. Eine Erlebnissreise in die griechische Antike. CD-ROM a metodická příručka. München, Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung 1999. Auriga 44, 2002, s. 92-95.
 • rec. Relationes Budvicenses 1, 2, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2001. Auriga 44, 2002, s. 140-142.
 • rec. J. I. Jeorgopulos, Archea elliniki syntaxi. Athina 1998. Auriga 43, 2001, s. 112-114.
 • rec. Sofoklés, Král Oidipús. Překlad pro divadelní inscenaci Petr Borkovec, pracovní překlad Matyáš Havrda. Brno, Větrné Mlýny & HaDivadlo 1999. Auriga 43, 2001, s. 124-127.
 • Muchnová D., Významné životní jubileum profesorky PhDr. Heleny Kurzové, DrSc. Auriga 49, 2007, s.70-73. Muchnová D., Mezinárodní konference APLAES v Nice. Auriga 48, 2006, s. 65-69.
 • Muchnová D., výročí narození prof. Karla Janáčka. Auriga 48, 2006, s. 57-58.
 • Muchnová D.. L´enseignement des langues anciennes dans huit des pays entrés dans la Communauté Europénne en 2004. In: A. Zucker, M.-C. Olivi (eds.), Actes du XXXVIIIe Congrès international de l´A.P.L.A.E.S (Association des Professeurs de Langues Anciennes de l´Enseignement supérieur), Nice: Université Nice 2005, s. 139-158. (spoluautorka 50%); Publikováno rovněž in: Rursus [En ligne], 1 | 2006, mis en ligne le 09 juillet 2006. URL : http://rursus.revues.org/index53.html.
 • Muchnová D., PhDr. Růžena Dostálová, CSC., octogenaria. Auriga 47, 2005, s. 85-87.
 • Muchnová D., Příručky a učebnice starořecké syntaxe v posledních patnácti letech. Auriga 46, 2004, s. 41-44.
 • Muchnová D., K životnímu jubileu profesorky Bohumily Mouchové. Auriga 45, 2003, s. 57-61.

Vydavatelská činnost

Acta Universitatis Carolinae (AUC – Philologica), řada Graecolatina Pragensia, editorka:

 • AUC Philologica 2, 2004 (GLP 20) s Václavem Markem
 • AUC Philologica 1, 2007 (GLP 22, [2009]) s Václavem Markem
 • AUC Philologica 1, 2010 (GLP 23) s Václavem Markem
 • AUC Philologica 3, 2012 (GLP 24) s Martinem Bažilem
 • AUC Philologica 2,2016 (GLP 26) s Martinem Bažilem a Jánem Bakytou

2009-2015 členka red. rady AUC Philologica

Auriga (Zprávy Jednoty klasických filologů)

 • 1997-2005 hlavní editorka
 • od 2005 členka redakce

Další aktivity

Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.