Řecká filologie – návrhy témat bakalářských prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Charakteristika tzv. vět obavných ve starořečtině (teoretický základ, slovesné tvary ve VV, řídící slovesa, druh obavy, neprototypické věty).

Užívání členu s vlastními jmény (na materiálu z libovolného starořeckého autora).

Problematika starověké makedonštiny v dosavadním bádání.

Slovesná adjektiva a jejich funkce v klasické řečtině (na materiálu z libovolného starořeckého autora).

Hippokratés: historie a legenda (vznik a utváření figury legendárního lékaře).

Homérská přirovnání u Apollonia Rhodského.

Nejstarší doklady o „Athinganech“ v byzantských pramenech.

Obraz barbarů u Hérodota.

Pojmy eunomia a dysnomia v kontextu politického myšlení archaické doby.

Obraz zemědělství u Homéra a Hésioda.

Řecké zákonodárství archaické doby.

Slovesný vid v novořečtině a češtině – paralely a rozdíly.

Sémantické posuny původního starořeckého lexika v současné novořečtině.

Novořecká adverbia z morfologického a syntaktického hlediska.

Praha v literární tvorbě řeckých autorů (Alexis Parnis, Panagiotis Konidaris, Vivian Avraamidu).

Novořecká literatura v české překladové literatuře do r. 1989.

Václav Bolemír Nebeský – překladatel z novořečtiny.

Řecko očima českých cestovatelů.

Řecká emigrace v Československu.

Řecká národně-osvobozenecká revoluce a její ohlas v dobových českých periodikách.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Řecká filologie – návrhy témat bakalářských prací