SZZK – Řecká filologie

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba diplomové práce
Část SZZ2

Starořecký jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Starořecký jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost překladu (ze starořečtiny do češtiny je překládán s pomocí slovníku obtížný souvislý text antického autora) a interpretace gramatických a textově lingvistických jevů; v ústní části pak schopnost překladu a výkladu předepsané četby v originále a dále souvislého teoretického výkladu o vybraném problému ze synchronní nebo diachronní starořecké lingvistiky. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Řecká antická literatura a náboženství – student prokáže hlubokou znalost řecké antické literatury v celé její žánrové šíři, a to v úzkém propojení se sférou náboženství a mytologie, jež charakterizuje řeckou kulturu jako celek; jeho znalosti jsou založeny na seznámení se s metodickou problematikou daných oblastí i na rozsáhlém studiu primární a sekundární literatury, a to jak v originále, tak i v překladu.

c) Starořecké dějiny a reálie – student prokáže solidní znalost řeckých dějin počínaje civilizacemi doby bronzové a konče helénistickým obdobím, a to z hlediska vývoje politického, sociálního, ekonomického i kulturního. Zároveň bude s to zasadit vývoj řecké antické civilizace do širšího kontextu dějin starověkého světa. Kromě toho bude schopen postihnout specifika různých druhů pramenů pro poznání řeckých dějin, zejména děl antické historiografie.

Část SZZ3 Novořecký jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Novořecký jazyk (písemná a ústní část) – student prokáže schopnost důstojného písemného a ústního projevu v novořečtině (písemná zkouška sestává z překladu do řečtiny, z řečtiny a z eseje na zadané téma), přehlednou znalost vývoje řeckého jazyka a schopnost odborné rozpravy v novořečtině nad esejí a vybraným jazykovědným problémem. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Byzantská a novořecká literatura – student prokáže znalost problematiky byzantské a novořecké literatury a filosofie v rozsahu magisterského studia a sečtělost v byzantské a novořecké literatuře v originálech a překladech v rozsahu povinné četby.

c) Byzantské a novořecké dějiny a reálie – student prokáže přehlednou znalost řeckých dějin a reálií.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > SZZK – Řecká filologie