SZZK – Dějiny antické civilizace

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba diplomové práce
Část SZZ2 Dějiny antické civilizace:

Zkouška se skládá ze dvou tematických okruhů:

a) Dějiny starověkého Řecka a Říma – student prokáže důkladnou znalost řeckých a římských dějin ve starověku počínaje civilizacemi doby bronzové a konče pozdní antikou, a to politicko-vojenských událostí, ale také hospodářských a sociálních poměrů. Zároveň bude s to zasadit vývoj antické civilizace do širšího kontextu dějin starověkého světa. Zvláštní důraz bude kladen na postižení charakteru jednotlivých epoch a jejich vzájemné srovnání. Kromě toho bude schopen postihnout specifika různých druhů pramenů pro poznání antických dějin, zejména děl antické historiografie.

b) Antická kultura – student prokáže solidní znalost jednotlivých vývojových fází antické kultury v jejích různých aspektech (literatura, mytologie, náboženství, výtvarné umění aj.), proměn kulturních paradigmat v souvislosti s historickým vývojem antického světa a vzájemného ovlivňování různých kulturních forem v rámci jednotlivých období. Dokáže rovněž posoudit uplatnění vlivu antické kultury v pozdějším formování evropské civilizace.

Dějiny starověkého Řecka a Říma

Je ověřována komplexní obeznámenost se všemi podstatnými aspekty politického, hospodářského, sociálního i kulturního vývoje řecké a římské civilizace, počínaje dobou bronzovou a konče pozdní antikou. Zvláštní důraz je kladen na postižení charakteru jednotlivých epoch a jejich vzájemné srovnání a na zasazení vývoje antických civilizací a jejich kultury do širšího kontextu dějin starověkého světa i pozdější kultury evropské.

 • Mínojská Kréta a mykénské Řecko – civilizace doby bronzové v egejské oblasti (chronologie doby bronzové, charakter společnosti na základě archeologických a písemných pramenů, vztahy k sousedním oblastem)
 • Temná staletí řeckých dějin a počátek archaické doby – tzv. homérská společnost (homérské eposy jako pramen historického poznání, rozmístění řeckých dialektů, hmotná kultura, Hésiodos)
 • Vznik a vývoj řeckých poleis v archaické době (předpoklady vzniku, vnitřní vývoj od vlády aristokracie k politické participaci neurozených občanů, raná řecká tyrannis)
 • Velká řecká kolonizace (příčiny, hlavní směry a ohniska, chronologie, vztah k místnímu obyvatelstvu, organizace kolonizační akce, úloha Delf)
 • Vnitřní vývoj Athén v archaické a klasické době (aristokratické Athény, Solón, Peisistratovci, Kleisthenés, athénská demokracie – její vznik, instituce a principy)
 • Sparta v archaické a klasické době (jednotlivé skupiny spartského obyvatelstva, politické instituce, zahraniční politika)
 • Mateřské Řecko v klasickém období (řecko-perské války, athénský námořní spolek a peloponnéský spolek v 5. stol., peloponnéská válka, hegemonie 4. stol., vzestup Makedonie za Filipa II.)
 • Ostatní části řeckého světa v klasickém období (řecké státy na Sicílii a v jižní Itálii, zvl. Syrákúsy, bosporské království)
 • Alexandr Makedonský a vznik helénistického světa (příčiny a průběh tažení proti Persii, důsledky porážky perské říše, helénizace, boj o Alexandrovo dědictví a vznik helénistických států)
 • Vnitřní poměry a vzájemné vztahy helénistických států ve 3. stol. př. n. l. (charakteristika ptolemaiovské, seleukovské a antigonovské říše, menší helénistické státy, postavení poleis, zahraniční politika)
 • Ovládnutí helénistických států Římem (předpoklady římského úspěchu – diplomacie a vojenské akce, využívání rozporů v helénistickém světě, přehled hlavních politických a vojenských událostí)
 • Hospodářské a sociální poměry v řeckém světě (základní výrobní odvětví – zemědělství, řemesla, obchod, sociální rozvrstvení společnosti, otroctví)
 • Raně historické osídlení Itálie, kulturní vlivy egejské oblasti (chronologie doby, charakter společnosti na základě archeologických a písemných pramenů)
 • Etruskové (charakter jejich kultury, města, hospodářství a konkurence s Řeky)
 • Doba královská v Římě (společnost a její struktura, vliv Etrusků)
 • Vztah patriciů a plebejů v rané římské republice (snaha plebejů o vyrovnání, konsolidace republikánských institucí, nobilita)
 • Instituce římské republiky (lidová shromáždění, senát, magistratury)
 • Expanze Říma (kontrola Itálie a války s Kartágem)
 • Společenské změny v Římě a pokusy o jejich řešení (vznik velkostatků, rozšíření otroctví, úpadek drobného rolnictva; reformy bratrů Gracchů)
 • Krize římské republiky, její aspekty (polarizace a individualizace vnitřní politiky, omezení funkčnosti institucí; změny v římské armádě; otázka spojenců a otrocká hnutí)
 • Přechod od republiky k principátu (triumviráty, Caesar)
 • Augustův principát (reformy, společenská atmosféra, ideologie a kultura; podstata císařské moci)
 • Vláda iulsko-claudijské a flaviovské dynastie (etablování principátu a jeho důsledky ve veřejném a společenském životě)
 • Vrcholné období římské říše ve 2. stol. n. l. (administrativa, správa provincií, stav římských měst; Pax Romana)
 • Krize 3. stol. n. l. a vznik dominátu (vnitřní i vnější aspekty krize, pokus o jejich překonání Diocletianem a Constantinem)
 • Římský stát a křesťanství (šíření křesťanství v podmínkách římské říše, pronásledování a apologie, „constantinovský obrat“, christianizace ve 4. stol. n. l.)
 • Římské soukromé reálie (obytné domy, stravování, zaměstnání, denní život)
 • Římský kalendář, státní slavnosti (Ludi); triumf
 • Správa říše, provincie, obrana říše; římské silnice

Prameny antických dějin

Je ověřována schopnost postihnout specifika různých druhů pramenů pro poznání antických dějin.

 • Historiografie
 • Biografie a autobiografie
 • Ostatní literární prameny
 • Epigrafické prameny
 • Papyry
 • Numismatické prameny
 • Hmotné prameny

Antická kultura

Jsou ověřovány přehledné znalosti o žánrech a autorech řecké a římské literatury a tvorbě těchto autorů ve společenském kontextu doby. Zvláštní zřetel bude kladen i na postižení vlivu antické kultury v pozdějším formování evropské civilizace.

 • Epická poesie jako zrcadlo společenských poměrů konce temných staletí a počátku archaické doby v Řecku
 • Reflexe společenského vývoje archaické doby v řecké lyrické poesii
 • Attické drama jako reflexe politických a společenských poměrů athénské polis
 • Politické myšlení v dílech řeckých historiků klasické doby (zvl. Hérodotos, Thúkýdidés, Xenofón)
 • Reflexe společenské reality v dílech řeckých filosofů klasické doby (zvl. sofisté, Platón, Aristotelés)
 • Athénská politika a společenské poměry v politických a soudních řečech attických řečníků
 • Společenský kontext rozvoje hellénistické literatury, vědy a filosofie
 • Rozvoj řecké kultury v období římské nadvlády
 • Vztah římské literatury k řecké na pozadí vztahu Římanů k Řekům
 • „Domácí“ rysy římské literatury jako odraz římské mentality a společenského života
 • Rozvoj římské literatury v podmínkách římské republiky (zvl. Catullus, Lucretius, Nepos, Varro)
 • Cicero, Caesar, Sallustius – jejich literární činnost v kontextu jejich činnosti politické
 • Literáti doby augustovské a jejich postoj k novému režimu
 • Literáti raného principátu, možnosti jejich tvorby v podmínkách etablování nového režimu
 • Vznik křesťanství a rozvoj rané křesťanské literatury
 • Odraz christianizace římského imperia v literární činnosti autorů 4. a 5. stol. n. l.
 • Období pozdní antiky a jeho role v tradici římské literatury
 • Odkaz římského právního myšlení moderní Evropě
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > SZZK – Dějiny antické civilizace