SZZK – Dějiny antické civilizace

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba diplomové práce
Část SZZ2

Dějiny antické civilizace:

Zkouška se skládá ze dvou tematických okruhů:

a) Dějiny starověkého Řecka a Říma – student prokáže důkladnou znalost řeckých a římských dějin ve starověku počínaje civilizacemi doby bronzové a konče pozdní antikou, a to politicko-vojenských událostí, ale také hospodářských a sociálních poměrů. Zároveň bude s to zasadit vývoj antické civilizace do širšího kontextu dějin starověkého světa. Zvláštní důraz bude kladen na postižení charakteru jednotlivých epoch a jejich vzájemné srovnání. Kromě toho bude schopen postihnout specifika různých druhů pramenů pro poznání antických dějin, zejména děl antické historiografie.

b) Antická kultura – student prokáže solidní znalost jednotlivých vývojových fází antické kultury v jejích různých aspektech (literatura, mytologie, náboženství, výtvarné umění aj.), proměn kulturních paradigmat v souvislosti s historickým vývojem antického světa a vzájemného ovlivňování různých kulturních forem v rámci jednotlivých období. Dokáže rovněž posoudit uplatnění vlivu antické kultury v pozdějším formování evropské civilizace.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > SZZK – Dějiny antické civilizace