Novořecký jazyk

Struktura písemné části
 1. esej na dané téma (v rozsahu 600 slov)
 2. shrnutí českého textu v řečtině (200 slov z 500)
 3. reprodukce vyslechnutého řeckého textu do češtiny (4-6 min.)
 4. překlad náročnějšího (uměleckého) textu z řečtiny do češtiny se slovníkem (400-600 slov)

 

Jazykověda
 1. Helénistická koiné (periodizace, historický kontext, prameny, nejdůležitější vývojové změny ve fonetice, morfologii a syntaxi)
 2. Římská koiné (periodizace, historický kontext, prameny, nejdůležitější vývojové změny ve fonetice, morfologii a syntaxi)
 3. Byzantská řečtina (periodizace, historický kontext, nejdůležitější vývojové změny ve fonetice, morfologii a syntaxi, vysoký, střední a nízký registr, prameny, autoři)
 4. Lidová a literární řečtina za turecké okupace
 5. Katharevusa (zastánci a jejich argumenty, vlivy katharevusy na dnešní jazyk)
 6. Dimotiki (zastánci a jejich argumenty, politizace jazykové otázky)
 7. Diglosie (její kořeny a následný vývoj), jazyková otázka (vysvětlení pojmu a formování národního jazyka), charakteristika novořecké koiné
 8. Kontakty novořečtiny s cizími jazyky (historický kontext, postavení řečtiny v rámci balkánského jazykového svazu, výpůjčky přejaté z cizích jazyků)
 9. Novořecké dialekty (původ, klasifikace, nejtypičtější rysy)
 10. Fonologie novořečtiny (fonematický inventář, prozodie, nejdůležitější fonologické jevy a procesy)