SZZK ULJL – jazyk

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba diplomové práce

Část SZZ2

Latinský jazyk a literatura – skládá se ze čtyř tematických okruhů:

a)     latinský jazyk

Písemnou i ústní formou se ověřuje znalost normativní mluvnice i stylistických prostředků, a to na překladu neznámého textu (z latiny do češtiny i z češtiny do latiny) a na překladu i výkladu předepsané latinské četby. V ústní části student teoreticky vyloží některý z problémů z latinské lingvistiky, jejichž seznam je konkrétně definován v okruzích k SZZ2.

b)     římská literatura

Student prokáže velmi solidní znalosti dějin římské literatury v celém jejich rozsahu (včetně pozdní antiky), obeznámenost s rozsáhlým kánonem primárních textů na základě vlastní četby a schopnost uvažovat o nich v synchronním i diachronním kontextu, včetně recepce v pozdějších dějinách české a evropské kultury.

c)      didaktika latinského jazyka

Ústní zkouška zaměřená na klíčové otázky a specifika současného vyučování latinského jazyka na středních školách – bude se posuzovat zejména znalost tradičních i moderních metod výuky, přehled v učebních materiálech a schopnost je kriticky hodnotit.

d)     didaktika latinské literatury

Ústní zkouška zaměřená na literární výchovu a literární teorii jako součásti výuky latiny. Bude se posuzovat orientace v problematice výběru textů a dalších výukových materiálů a v možnostech mezioborového propojování latiny a dalších předmětů, zejm. literatury, jazyků a historie, a v otázce  didaktického využití originálních latinských literárních textů, a to především v pokročilých fázích výuky latiny, jak z hlediska jazykového, tak ve vztahu k výkladu literárního a kulturního odkazu římské antiky.

e)      orientačně bude příhlédnuto také k učitelskému portfoliu, které si student vytvářel v průběhu studia

Část SZZ3

Pedagogika a psychologie pro učitele

Zkouška se zaměřuje na základy způsobilosti vykonávat profesi učitele. Jejím jádrem je odborná rozprava nad portfoliem výukových a metodických materiálů připravených studentem během navazujícího magisterského studia. Student prokáže schopnost poučené reflexe svého portfolia, jejího propojení s širším kontextem integrovaného pedagogického a psychologického vzdělání, a to se zaměřením na několik  okruhů: osobnost učitele a jeho profesi, vývoj, rozvíjení a podporu osobnosti žáka, učení a vyučování, edukační procesy a vztahy, pedagogickou a psychologickou diagnostiku a intervenci.

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > SZZK ULJL – jazyk