SZZK – Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba diplomové práce
Část SZZ2 Latinský jazyk a literatura – skládá se ze čtyř tematických okruhů:

a)       latinský jazyk

Písemnou i ústní formou se ověřuje znalost normativní mluvnice i stylistických prostředků, a to na překladu neznámého textu (z latiny do češtiny i z češtiny do latiny) a na překladu i výkladu předepsané latinské četby. V ústní části student teoreticky vyloží některý z problémů z latinské lingvistiky, jejichž seznam je konkrétně definován v okruzích k SZZ2.

b)       římská literatura

Student prokáže velmi solidní znalosti dějin římské literatury v celém jejich rozsahu (včetně pozdní antiky), obeznámenost s rozsáhlým kánonem primárních textů na základě vlastní četby a schopnost uvažovat o nich v synchronním i diachronním kontextu, včetně recepce v pozdějších dějinách české a evropské kultury.

c)       didaktika latinského jazyka

Ústní zkouška zaměřená na klíčové otázky a specifika současného vyučování latinského jazyka na středních školách – bude se posuzovat zejména znalost tradičních i moderních metod výuky, přehled v učebních materiálech a schopnost je kriticky hodnotit.

d)       didaktika latinské literatury

Ústní zkouška zaměřená na literární výchovu a literární teorii jako součásti výuky latiny. Bude se posuzovat orientace v problematice výběru textů a dalších výukových materiálů a v možnostech mezioborového propojování latiny a dalších předmětů, zejm. literatury, jazyků a historie, a v otázce  didaktického využití originálních latinských literárních textů, a to především v pokročilých fázích výuky latiny, jak z hlediska jazykového, tak ve vztahu k výkladu literárního a kulturního odkazu římské antiky.

Část SZZ3 Pedagogika a psychologie pro učitele

 

Zkouška se zaměřuje na základy způsobilosti vykonávat profesi učitele. Jejím jádrem je odborná rozprava nad portfoliem výukových a metodických materiálů připravených studentem během navazujícího magisterského studia. Student prokáže schopnost poučené reflexe svého portfolia, jejího propojení s širším kontextem integrovaného pedagogického a psychologického vzdělání, a to se zaměřením na několik  okruhů: osobnost učitele a jeho profesi, vývoj, rozvíjení a podporu osobnosti žáka, učení a vyučování, edukační procesy a vztahy, pedagogickou a psychologickou diagnostiku a intervenci.

Latinský jazyk (písemná a ústní část).

Znalost normativní mluvnice i stylistických prostředků se ověřuje prakticky, písemnou i ústní formou, na překladu neznámého textu (z latiny do češtiny i z češtiny do latiny) a na překladu i výkladu předepsané četby.

Římská literatura.

Pro obor Učitelství latinského jazyka a literatury platí okruhy stanovené pro latinu neučitelskou. Důraz se však klade na období od počátků do konce 2. stol. n. l. a na recepci významných děl v evropské kultuře, zejména s ohledem na kulturu českou, event. kulturu druhého studovaného oboru.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > SZZK – Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy