Další doporučená četba pro studenty Dějin antické civilizace

Seznam v pdf

Následující seznam je zamýšlen především jako inspirace pro případné zájemce o další četbu nad rámec četby povinné. Díla v něm uvedená je tak možné vybírat dle libosti, nebo i zcela ignorovat. Dvouoboroví studenti navazujícího magisterského studia mohou vybírat i ze seznamu povinné četby určené pouze studentům jednooborového studia v sekci „Povinná četba“.

Zkratky:

AK … Antická knihovna
AK Mel. … Antická knihovna, Melantrich
AP … Antická próza, Odeon
BAC Font. … Bibliotheca antiqua Christiana, ed. rad Fontes, Náboženské vydavateľstvo PETRA, Prešov
BAC Patr. … Bibliotheca antiqua Christiana, ed. rad Patrimonium, Náboženské vydavateľstvo PETRA, Prešov
DP ÚŘLS … diplomová práce dostupná v knihovně ÚŘLS
KAT … Knihovna antické tradice, OIKOYMENH
KRKL … Knihovna rané křesťanské literatury, Vyšehrad
KRKT … Knihovna raně křesťanské tradice, OIKOYMENH
KST … Knihovna středověké tradice, OIKOYMENH
MMA … Memoria medii aevi, Argo
PŘ … Poslední Římané, Herrmann & synové
ThS … Theologické studie, Česká katolická charita
VZG … Výroční zpráva gymnázia v …
ŽDM … Živá díla minulosti, Odeon

Bakalářské studium

Díla, jejichž znalost je u státní zkoušky vítána:

 • Ailios Aristeidés Nářek nad Smyrnou [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Aischinés Řeč proti Ktésifóntovi [VZG Pelhřimov 1895/96].
 • Aischylos Oresteia.
 • Alexandr Veliký Dopis Aristotelovi [AP, Píši ti, příteli].
 • Andokidés Řeč o mystériích [Matěj Novotný, DP ÚŘLS].
 • Anonymus Valesii I–II [AK 38].
 • Appiános Zrod římského impéria [AK 55].
 • Aristofanés Acharňané, Mír, Oblaka, Ptáci, Vosy.
 • Aristotelés Dopis Alexandrovi [AP, Píši ti, příteli].
 • Augustinus Vyznání.
 • Aurelius Victor Kniha o císařích [AK 30].
 • Catullus básně dle vlastního výběru.
 • Caesar Pseudocaesariana [AK 16].
 • Cicero Proti Verrovi [ŽDM sv. 67].
 • Cicero Za básníka Archiu [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Cicero První řeč proti M. Antoniovi [in: První a druhá řeč filippická, Praha, Storch 1896].
 • Cicero Řeč za Sexta Roscia z Amerie [Praha, Storch 1893; Kramerius].
 • Cicero Za Q. Ligaria, Za krále Deiotara [in: Výbor řečí Ciceronových, sv. I, Praha, Storch 1885].
 • Cicero Listy přátelům [AK 61].
 • Cicero Výbor z listů [Praha, Kober 1937].
 • Cicero, Q. Tullius List o ucházení se o konsulát [VZG Hradec Králové 1896/97].
 • Claudianus básnické skladby [AK, prémie 1975, s. 58-96].
 • Cornelia List Gaiovi [AP, Píši ti, příteli].
 • Cornelius Nepos Životy slavných vojevůdců cizích národů [AK 36].
 • Curtius O činech Alexandra Velikého, krále makedonského [Praha, Wiesner 1899; Kramerius].
 • Démosthenés: z řeči O věnci [Poslední zápas Řeků o svobodu, Praha, Laichter 1940].
 • Démosthenés Za Formióna, Proti Konónovi [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Démosthenés O vlastním návratu [AP, píši ti, příteli].
 • Démosthenés Řeč o nepoctivém poselstvu [VZG České Budějovice 1895 a 1896].
 • Díogenés Laertios Životy názory a výroky proslulých filosofů.
 • Dión Chrýsostomos O Euboii neboli Lovec [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Euagrios Scholastikos Církevní dějiny [devátá patristická čítanka, ThS sv. 55].
 • Eurípidés Hekabé, Hérakleovci, Médeia, Prosebnice, Trójanky [AK 39, 54 a 57].
 • Festus Krátký přehled dějin římského národa [AK 77].
 • Filostratos Život Apollónia z Tyan [AP, O cizích osudech].
 • Florus Římské války [AK 82].
 • Frontinus Válečné lsti [AK 36].
 • Fronto Listy [AP, Píši ti, příteli].
 • Gellius Attické noci [výbor, Bratislava, Tatran 1987].
 • Gennadius z Massilie O význačných mužích [Hieronymus, Gennadius, Isidorus, Dějiny křesťanského písemnictví, PŘ].
 • Hannón Periplús [Václav Marek, in: ZJKF X (1968), č. 1, s. 11-26].
 • Héródiános Dějiny po Markovi [AK 30].
 • Hésiodos Zrození bohů.
 • Hieronymus O význačných mužích [Hieronymus, Gennadius, Isidorus, Dějiny křesťanského písemnictví, PŘ].
 • Historia Augusta [AK 47 a 49].
 • Chvála Pisona [AK 33].
 • Iamblichos Život Pýthagorův [Pýthagorás ze Samu, Praha, Trigon 1999].
 • Iordanes Římské dějiny, Gótské dějiny [MMA sv. 16].
 • Iosephus Flavius Život [AP, O vlastním osudu; AK 75].
 • Ísokratés List Filippovi [AP, Píši ti, příteli].
 • Ísokratés Areopagítikos [Alena Frolíková, in: ZJKF XV (1973), č. 2, s. 17-36].
 • Ísokratés: Panégyrikos, Archidámos, O míru, Euagorás [VZG Dvůr Králové 1896/97, 1898/99, 1899/1900, 1900/1901].
 • Iulianus Listy [AP, Píši ti, příteli].
 • Iustinus Výtah z dějin filippských Pompeia Troga [Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa 1904].
 • Iuvenalis satiry dle vlastního výběru [AK 13].
 • Libanios O vlastním osudu [AP, O vlastním osudu].
 • Libanios K studentům o přednášce, Proti Tísamenovi, K císaři o vězních, O zvaní na slavnosti [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Libanios Listy [AP, Píši ti, příteli].
 • Livius XXXI–XLV, periochy [AK 28, 34 a 40].
 • Lucretius O přírodě.
 • Lýsiás Za starého chromce, O úmyslném ublížení natěle [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Lýsiás Proti Eratosthenovi [Pavel Nývlt, DP ÚŘLS].
 • Lýsiás Proti Filónovi, Za Mantithea [Lukáš Nagy, DP ÚŘLS].
 • Lýsiás Obhajoba v případu vraždy Eratosthena <http://www.iliteratura.cz/Clanek/26595/lysias-obhajoba-v-pripadu-vrazdy-eratosthena>.
 • Lýsiás O posvátné olivě [VZG Hradec Králové 1884/85].
 • Lýsiás Proti Agoratovi [VZG Slaný 1897/98].
 • Marcus Aurelius Hovory k sobě [AK 1; AP, O vlastním osudu].
 • Martialis: epigramy dle vlastního výběru.
 • Nový zákon.
 • Orosius Dějiny proti pohanům V 1­–15 [Bořivoj Marek, DP ÚŘLS].
 • Ovidius Žalozpěvy, Listy z Pontu [AK 53].
 • Pausaniás Cesta po Řecku [AK 20 a 23].
 • Petronius Satyrikon [AK 9].
 • Platón Sedmý list [AP, O vlastních osudech].
 • Plautus hry dle vlastního výběru [AK 41].
 • Plútarchos Životopisy slavných Řeků a Římanů [ŽDM sv. 49 a 50 = AK 74 a 76].
 • Polyainos Dejiny diadochov [Marek Kramár, in: Bibliotheca Alexandrina I (2013), s. 86-104, II (2015), s. 121-139].
 • Polybios Dějiny VII–XL [AK 80 a 81].
 • Porfyrios Život Pýthagorův [Pýthagorás ze Samu, Praha, Trigon 1999].
 • Příběhy raně křesťanských mučedníků II [Vyšehrad 2011].
 • [Pseudo-]Cyprianus Z básně věnované senátorovi … [Sbohem, starý Říme, Čs. spisovatel 1983, s. 78-79].
 • Pseudo-Démosthenés Proti Neaiře [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Pseudo-Hérodotos Život Homérův [AP, O cizích osudech].
 • Pseudo-Hippokratés: O vzduchu, vodách a místech [Praha, Alberta 21993].
 • Pseudo-Seneca Octavia [Daniela Čadková, in: Divadelní revue, 2005, 3, s. 95-110].
 • Pseudo-Xenofón Athénské zřízení [Alena Frolíková, in: ZJKF XVIII (1976), č. 2-3, s. 89-98].
 • Pýtheás z Massalie: O Ókeanu [Jan Souček, in: Auriga LII (2010), s. 82-91].
 • Řecké epigramy nápisné k historickým okamžikům [AK 48, s. 17-35].
 • Seneca Popis Nilu [Marek Dospěl, in: Auriga XLIV (2002), s. 57-63].
 • Seneca Apocolocyntosis [AP, Dialog a satira; AK 9].
 • Seneca: další spisy dle vlastního výběru.
 • Slavné osobnosti města Říma [AK 77].
 • Sofoklés Antigoné, Oidipús na Kolónu [AK 29].
 • Sókratés Scholastikos Církevní dějiny [sedmá a osmá patristická čítanka, ThS sv. 43 a 52].
 • Speusippos List Filippovi [Alena Frolíková, in: ZJKF XXI (1979), č. 1-3, s. 17-27].
 • Strabón Zeměpis [AK 83].
 • Suetonius O význačných literátech [AK 24].
 • Synové slávy – oběti iluzí. Z pozdních římských panégyriků [AK 38].
 • Tacitus Dějiny, Život Iulia Agricoly [AK 31].
 • Terentius: hry dle vlastního výběru.
 • Themistios O lidumilnosti čili Kónstantios [Robert Pavlík, DP ÚŘLS].
 • Útěcha Livii [in: Jana Nechutová, Úděl a útěcha, Heršpice 1995].
 • Vergilius Zpěvy rolnické.
 • Vitruvius O architektuře [AK 42].
 • Xenofón Vzpomínky na Sókrata, Sókratova obhajoba, Hierón, Agésiláos [AK 15].
 • Život Alexandra Velikého [AP, Láska a válka].

Navazující magisterské studium

Díla, jejichž znalost je u státní zkoušky vítána

 • Alypios Úvod do hudby [Vitruvius, Pollux, Antické divadlo, Praha, Ústav pro učebné pomůcky 1944].
 • Ambrosius O bratru Satyrovi [Olomouc, Krystal 1948].
 • Anna Komnéné Alexias [Paměti byzantské princezny, Odeon 1996].
 • Apicius O umění kuchařském [in: AK, prémie 1978].
 • Arátos ze Solů Jevy na nebi [in: AK, prémie 1986].
 • Aristeidés Apologie [Orthodox Revue III (1999), s. 49-56].
 • Aristotelés Poetika, Rhétorika.
 • Arriános O lovu [O lovu v době antické, Brno, Čs. myslivecká jednota 1926].
 • Artemidóros Snář [AK 26].
 • Athanasios Život sv. Antonína.
 • Augustinus Katechetické spisy [Praha, Krystal OP 2005].
 • Augustinus Listy [Říman, člověk, světec, Vyšehrad 2000].
 • Basileios Listy I a II [BAC Patr. sv. 1 a 2].
 • Beda Venerabilis Církevní dějiny národa Anglů [MMA sv. 3].
 • Boëthius Útěcha z filosofie [in: Boëthius, Poslední Říman, Vyšehrad 1981].
 • Boëthius Úvod do hudby [in: Boëthius, Poslední Říman, Vyšehrad 1981].
 • Byzantské legendy [Vyšehrad 1980; Pavel Mervart 2007].
 • Cassiodorus Dopis Boëthiovi [in: Boëthius, Poslední Říman, Vyšehrad 1981].
 • Cassiodorus Obrázek z doby stěhování národů [VZG Jičín 1912/13].
 • Celsus O životospráve [F. Šimon, in: Auriga XLIII (2001), s. 80-86].
 • Cicero O přirozenosti bohů [Praha, Laichter 1948].
 • Cicero Předtuchy a výstrahy [Olomouc, Votobia 1996].
 • Columella O pěstování zahrad [AK 37].
 • Corpus Hermeticum [in: Radek Chlup, Corpus Hermeticum, Herrmann & synové 2008].
 • Cyprianus Útěcha Turasiovi, O smrtelnosti (ukázky) [in: Jana Nechutová, Úděl a útěcha, Heršpice 1995].
 • Darés z Frygie Pád Tróje [AK, prémie 1976].
 • Diktys z Kréty Deník trojské války [AK, prémie 1976; AP, Láska a válka].
 • Diodóros Siciliský Astronomie a astrologie Chaldejců [in: AK, prémie 1986].
 • Dión Chrýsostomos O významu filosofie pro praktický život [in: Čtení z antiky, Praha, Svoboda 1969].
 • Dionýsios z Halikarnássu O starých řečnících [KLP 2013].
 • Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov [BAC Font. sv. 1].
 • Ennodius Dopis Boëthiovi [in: Boëthius, Poslední Říman, Vyšehrad 1981].
 • Euhémeros Posvátný nápis [AK 62].
 • Filodémos z Gadar O správném hospodaření [AK, prémie 1982].
 • Filostratos O gymnastice [VZG Rokycany 1909/10 a 1910/11].
 • Gaius Učebnice práva ve čtyřech knihách [Plzeň, Aleš Čeněk 2007].
 • Galénos O významu vzdělání [in: Čtení z antiky, Praha, Svoboda 1969].
 • Galénos O dietě způsobující hubnutí [in: AK, prémie 1978].
 • Gregorius z Turonu Dějiny Franků [ŽDM sv. 103 = MMA sv. 1].
 • Héfaistión z Théb Tři knihy o astrologii (ukázky) [in: AK, prémie 1986].
 • Hieronymus Legendy o poustevnících [KRKT sv. 1].
 • Hieronymus Výbor z dopisů [KRKT sv. 6].
 • Hippokratés Vybrané spisy I [KAT sv. 9].
 • Hippokratés O svaté nemoci [Ján Orságh, DP ÚŘLS].
 • Iamblichos O mystériích egyptských [Praha, Sfinx 1922; Olomouc, Per agrum 1992].
 • Ildefonsus z Toleta Isidorus [Hieronymus, Gennadius, Isidorus, Dějiny křesťanského písemnictví, PŘ].
 • Isidorus z Hispaly Etymologie [KST sv. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20].
 • Isidorus z Hispaly O význačných mužích [Hieronymus, Gennadius, Isidorus, Dějiny křesťanského písemnictví, PŘ].
 • Ísokratés Zrcadlo vladařů (K Níkokleovi), Pravidla chování (K Démoníkovi) [in: Čtení z antiky, Praha, Svoboda 1969].
 • Iulianus Úvahy o vládě, výchově a společnosti [Růžena Dostálová, in: ZJKF X (1968), č. 2, s. 73-80, č. 3, s. 121-122].
 • Jidášovo evangelium [KLP 2006].
 • Justiniánske Inštitúcie [Trnava, Iura Edition 2000].
 • Klaudios Ptolemaios O astrologických předpovědích [in: AK, prémie 1986].
 • Lúkiános O syrské bohyni, Falaris první, Falaris druhý [AK 3].
 • Lúkiános O snu neboli Lúkiánův život, Tragický Zeus, Vlastenec neboli poučovaný, Nero neboli O prokopání Isthmu [AK 45].
 • Lúkiános Hermotímos neboli o filozofických školách [AP, Dialog a satira].
 • Marius Victorinus O nutnosti přijmout homoúsios [Pavel Milko, in: Orthodox revue I (1997), s. 79-83].
 • Nechepsó a Petosíris Úvod k učebnici astrologie [in: AK, prémie 1986].
 • Novozákonní apokryfy I–III [KRKL sv. 1, 2, 3].
 • Obrázky z řeckého života [AK 48].
 • Palaifatos O neuvěřitelných příbězích [KLP 2005].
 • Palladius Poučné příběhy pro komořího Lausa [Karolinum 2002].
 • Platón Ión.
 • Platón Zákony.
 • Plinius Listy I–IX [AK 58].
 • Plinius St. Člověk (Přírodopisu kniha VII) [Praha, Anthropologický ústav Karlovy university 1931].
 • Plinius St. O umění a umělcích [AK Mel. sv. 7].
 • Plinius St. Vybrané části z přírodopisu [VZG Rychnov n. Kn. 1897].
 • Plútarchos Hostina sedmi mudrců [Brno, Jan V. Pojer 1947].
 • Plútarchos O vyhnanství [in: Hovory o lidském štěstí, Odeon 1971].
 • Porfyrios Dopis Anebonu Egypťanu [in: Jamblich z Chalkidy, O mystériích egyptských, Praha, Sfinx 1922; Olomouc, Per agrum 1992].
 • Proklos O Platónových námitkách v Ústavě proti Homérovi a básnickému umění [in: Radek Chlup, Proklos, Herrmann & synové 2009].
 • Pseudo-Boëthius Školská výchova [in: Boëthius, Poslední Říman, Vyšehrad 1981].
 • Pseudo-Longínos O vznešenu [Praha, Společnost přátel antické kultury 1931].
 • Pseudo-Plútarchos O hudbě [Marcela Slavíková, DP ÚŘLS].
 • Quintilianus Základy rétoriky [ŽDM sv. 101].
 • Sulpicius Severus Život sv. Martina [PŘ].
 • Rukopisy od Mrtvého moře [KAT sv. 4].
 • Rukopisy z Nag Hammádí [KRKL sv. 4, 5, 6].
 • Spisy apoštolských otců.
 • Svět ezopských bajek [AK 35].
 • Texty ke studiu obecných dějin státu a práva, I. Starověk, Část 1. [Jaromír Kincl, SPN 1977].
 • Theodórétos z Kyrrhu Historia religiosa. Bohumilá historie mnichů syrských.
 • Účty za opravy divadla v Délu [Vitruvius, Pollux, Antické divadlo, Praha, Ústav pro učebné pomůcky 1944].
 • Venantius Fortunatus Útěcha Chilperichovi a Fredegundě, Epicedium abatyše Hathumody (ukázky) [in: Jana Nechutová, Úděl a útěcha, Heršpice 1995].
 • Xenofón O lovu [O lovu v době antické, Brno, Čs. myslivecká jednota 1926].
 • Život jurských otců [Praha, Benediktinské arciopatství 2004].
 • Fustel de Coulanges, Numa Denis, Antická obec, přel. J. Sokol, Praha 1998.
 • Gibbon, Edward, Úpadek a pád římské říše, přel. Adolf Felix, Praha 1983 (nebo Úpadok a zánik Rímskej ríše, přel. Viktor Krupa, Bratislava 1983).
 • Machiavelli, Niccolò, Úvahy o vládnutí a vojenství, přel. J. Hajný, Praha 2001.
 • Mommsen, Theodor, Diktátoři, přel. Pavel Eisner, Praha 1941.
 • Montesquieu, Charles, Disertácia o náboženskej politike Rimanov, přel. Štefan Janšák, Liptovský Mikuláš 1942.
 • Montesquieu, Charles, Sláva a úpadek říše římské, přel. Dana Melanová, Praha 2010 (nebo O veľkosti Rimanov a ich úpadku, přel. Štefan Janšák, Liptovský Mikuláš 1942).
 • Nietzsche, Friedrich, My, filologové, přel. Petr Kitzler a Pavel Kouba, Praha 2005.
 • Vico, Giovanni Battista, Základy nové vědy o společné přirozenosti národů, přel. M. Quotidianus, Praha 1991.
 • Winkelmann, Johann Joachim, Dějiny umění starověku. Stati, přel. J. Stromšík, Praha 1986.
Úvod > Užitečné > Ke stažení > Další doporučená četba pro studenty Dějin antické civilizace