Další doporučená četba pro studenty Dějin antické civilizace

Seznam v pdf

Následující seznam je zamýšlen především jako inspirace pro případné zájemce o další četbu nad rámec četby povinné. Díla v něm uvedená je tak možné vybírat dle libosti, nebo i zcela ignorovat. Dvouoboroví studenti navazujícího magisterského studia mohou vybírat i ze seznamu povinné četby určené pouze studentům jednooborového studia v sekci „Povinná četba“.

Zkratky:

AK … Antická knihovna
AK Mel. … Antická knihovna, Melantrich
AP … Antická próza, Odeon
BAC Font. … Bibliotheca antiqua Christiana, ed. rad Fontes, Náboženské vydavateľstvo PETRA, Prešov
BAC Patr. … Bibliotheca antiqua Christiana, ed. rad Patrimonium, Náboženské vydavateľstvo PETRA, Prešov
Bilingua … Edice Bilingua, Jednota klasických filologů
DP ÚŘLS … diplomová práce dostupná v knihovně ÚŘLS
KAT … Knihovna antické tradice, OIKOYMENH
KRKL … Knihovna rané křesťanské literatury, Vyšehrad
KRKT … Knihovna raně křesťanské tradice, OIKOYMENH
KST … Knihovna středověké tradice, OIKOYMENH
MMA … Memoria medii aevi, Argo
PŘ … Poslední Římané, Herrmann & synové
ThS … Theologické studie, Česká katolická charita
VZG … Výroční zpráva gymnázia v …
ŽDM … Živá díla minulosti, Odeon

Bakalářské studium

Díla, jejichž znalost je u státní zkoušky vítána:

 • Ailios Aristeidés, Nářek nad Smyrnou [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Aischinés, Řeč proti Ktésifóntovi [VZG Pelhřimov 1895/96].
 • Aischylos, Oresteia.
 • Alexandr Veliký, Dopis Aristotelovi [AP, Píši ti, příteli].
 • Andokidés, Řeč o mystériích [Matěj Novotný, DP ÚŘLS].
 • Anonymus Valesii I–II [AK 38].
 • Appiános, Zrod římského impéria [AK 55].
 • Aristofanés, Acharňané, Mír, Oblaka, Ptáci, Vosy.
 • Aristotelés, Dopis Alexandrovi [AP, Píši ti, příteli].
 • Augustinus, Vyznání.
 • Aurelius Victor, Kniha o císařích [AK 30].
 • Catullus, básně dle vlastního výběru.
 • Caesar, Pseudocaesariana [AK 16].
 • Cassius Dio, Rímské dějiny LXXIV [in: Jozef Kordoš, Cassius Dio a neskorá historiografia, Trnava, FF TU 2013].
 • Cicero, Řeč za Marka Marcella, Řeč za Quinta Ligaria, Řeč za krále Déiotara [Bilingua 2].
 • Cicero, Proti Verrovi [ŽDM sv. 67].
 • Cicero, Za básníka Archiu [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Cicero, První řeč proti M. Antoniovi [in: První a druhá řeč filippická, Praha, Storch 1896].
 • Cicero, Řeč za Sexta Roscia z Amerie [Praha, Storch 1893; Kramerius].
 • Cicero, Listy přátelům [AK 61].
 • Cicero, Výbor z listů [Praha, Kober 1937].
 • Cicero, Q. Tullius, List o ucházení se o konsulát [VZG Hradec Králové 1896/97].
 • Claudianus, básnické skladby [AK, prémie 1975, s. 58-96].
 • Cornelia, List Gaiovi [AP, Píši ti, příteli].
 • Cornelius Nepos, Životy slavných vojevůdců cizích národů [AK 36].
 • Curtius, O činech Alexandra Velikého, krále makedonského [Praha, Wiesner 1899; Kramerius] (nebo Dejiny Makedónca Alexandra Veľkého [2 sv., Martin, Thetis 2015]).
 • Démosthenés, z řeči O věnci [Poslední zápas Řeků o svobodu, Praha, Laichter 1940].
 • Démosthenés, Za Formióna, Proti Konónovi [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Démosthenés, O vlastním návratu [AP, píši ti, příteli].
 • Démosthenés, Řeč o nepoctivém poselstvu [VZG České Budějovice 1895 a 1896].
 • Díogenés Laertios, Životy názory a výroky proslulých filosofů.
 • Dión Chrýsostomos, O Euboii neboli Lovec [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Euagrios Scholastikos, Církevní dějiny [devátá patristická čítanka, ThS sv. 55].
 • Eurípidés, Hekabé, Hérakleovci, Médeia, Prosebnice, Trójanky [AK 39, 54 a 57].
 • Festus, Krátký přehled dějin římského národa [AK 77].
 • Filostratos, Život Apollónia z Tyan [AP, O cizích osudech].
 • Florus, Římské války [AK 82].
 • Frontinus, Válečné lsti [AK 36].
 • Fronto, Listy [AP, Píši ti, příteli].
 • Gellius, Attické noci [výbor, Bratislava, Tatran 1987].
 • Gennadius z Massilie, O význačných mužích [Hieronymus, Gennadius, Isidorus, Dějiny křesťanského písemnictví, PŘ].
 • Hannón, Periplús [Václav Marek, in: ZJKF X (1968), č. 1, s. 11-26].
 • Héródiános, Dějiny po Markovi [AK 30].
 • Hésiodos, Zrození bohů.
 • Hieronymus, O význačných mužích [Hieronymus, Gennadius, Isidorus, Dějiny křesťanského písemnictví, PŘ].
 • Historia Augusta [AK 47 a 49].
 • Chvála Pisona [AK 33].
 • Iamblichos, Život Pýthagorův [Pýthagorás ze Samu, Praha, Trigon 1999].
 • Iordanes, Římské dějiny, Gótské dějiny [MMA sv. 16].
 • Iosephus Flavius, Život [AP, O vlastním osudu; AK 75].
 • Ísokratés, List Filippovi [AP, Píši ti, příteli].
 • Ísokratés, Areopagítikos [Alena Frolíková, in: ZJKF XV (1973), č. 2, s. 17-36].
 • Ísokratés, Panégyrikos, Archidámos, O míru, Euagorás [VZG Dvůr Králové 1896/97, 1898/99, 1899/1900, 1900/1901].
 • Iulianus, Listy [AP, Píši ti, příteli].
 • Iustinus, Výtah z dějin filippských Pompeia Troga [Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa 1904] (nebo Výťah z Filippských dejín Pompeia Troga [2 sv., Martin, Thetis 2016]).
 • Iuvenalis, satiry dle vlastního výběru [AK 13].
 • Libanios, O vlastním osudu [AP, O vlastním osudu].
 • Libanios, K studentům o přednášce, Proti Tísamenovi, K císaři o vězních, O zvaní na slavnosti [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Libanios, Listy [AP, Píši ti, příteli].
 • Livius XXXI–XLV, periochy [AK 28, 34 a 40].
 • Lucretius, O přírodě.
 • Lýsiás, Za starého chromce, O úmyslném ublížení natěle [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Lýsiás, Proti Eratosthenovi [Pavel Nývlt, DP ÚŘLS].
 • Lýsiás, Proti Filónovi, Za Mantithea [Lukáš Nagy, DP ÚŘLS].
 • Lýsiás, Obhajoba v případu vraždy Eratosthena <http://www.iliteratura.cz/Clanek/26595/lysias-obhajoba-v-pripadu-vrazdy-eratosthena>.
 • Lýsiás, O posvátné olivě [VZG Hradec Králové 1884/85].
 • Lýsiás, Proti Agoratovi [VZG Slaný 1897/98].
 • Marcus Aurelius, Hovory k sobě [AK 1; AP, O vlastním osudu].
 • Martialis, epigramy dle vlastního výběru.
 • Nový zákon.
 • Ovidius, Žalozpěvy, Listy z Pontu [AK 53].
 • Pausaniás, Cesta po Řecku [AK 20 a 23].
 • Petronius, Satyrikon [AK 9].
 • Platón, Sedmý list [AP, O vlastních osudech].
 • Plautus, hry dle vlastního výběru [AK 41].
 • Plútarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů [ŽDM sv. 49 a 50 = AK 74 a 76].
 • Polyainos, Dejiny diadochov [Marek Kramár, in: Bibliotheca Alexandrina I (2013), s. 86-104, II (2015), s. 121-139].
 • Polybios, Dějiny VII–XL [AK 80 a 81].
 • Porfyrios, Život Pýthagorův [Pýthagorás ze Samu, Praha, Trigon 1999].
 • Příběhy raně křesťanských mučedníků II [Vyšehrad 2011].
 • [Pseudo-]Cyprianus, Z básně věnované senátorovi … [Sbohem, starý Říme, Čs. spisovatel 1983, s. 78-79].
 • Pseudo-Démosthenés, Proti Neaiře [AP, Tribuni výmluvnosti].
 • Pseudo-Hérodotos, Život Homérův [AP, O cizích osudech].
 • Pseudo-Seneca, Octavia [Daniela Čadková, in: Divadelní revue, 2005, 3, s. 95-110].
 • Pseudo-Xenofón, Athénské zřízení [Alena Frolíková, in: ZJKF XVIII (1976), č. 2-3, s. 89-98].
 • Pýtheás z Massalie, O Ókeanu [Jan Souček, in: Auriga LII (2010), s. 82-91].
 • Řecké epigramy nápisné k historickým okamžikům [AK 48, s. 17-35].
 • Seneca, Popis Nilu [Marek Dospěl, in: Auriga XLIV (2002), s. 57-63].
 • Seneca, Apocolocyntosis [AP, Dialog a satira; AK 9].
 • Seneca, další spisy dle vlastního výběru.
 • Slavné osobnosti města Říma [AK 77].
 • Sofoklés, Antigoné, Oidipús na Kolónu [AK 29].
 • Sókratés Scholastikos, Církevní dějiny [sedmá a osmá patristická čítanka, ThS sv. 43 a 52].
 • Speusippos, List Filippovi [Alena Frolíková, in: ZJKF XXI (1979), č. 1-3, s. 17-27].
 • Strabón, Zeměpis [AK 83].
 • Suetonius, O význačných literátech [AK 24].
 • Synové slávy – oběti iluzí. Z pozdních římských panégyriků [AK 38].
 • Tacitus, Dějiny, Život Iulia Agricoly [AK 31].
 • Terentius, hry dle vlastního výběru.
 • Themistios, O lidumilnosti čili Kónstantios [Robert Pavlík, DP ÚŘLS].
 • Útěcha Livii [in: Jana Nechutová, Úděl a útěcha, Heršpice 1995].
 • Vergilius, Zpěvy rolnické.
 • Vitruvius, O architektuře [AK 42].
 • Xenofón, Vzpomínky na Sókrata, Sókratova obhajoba, Hierón, Agésiláos [AK 15].
 • Život Alexandra Velikého [AP, Láska a válka].

Navazující magisterské studium

Díla, jejichž znalost je u státní zkoušky vítána

 • Alypios, Úvod do hudby [Vitruvius, Pollux, Antické divadlo, Praha, Ústav pro učebné pomůcky 1944].
 • Ambrosius, O bratru Satyrovi [Olomouc, Krystal 1948].
 • Anna Komnéné, Alexias [Paměti byzantské princezny, Odeon 1996].
 • Apicius, O umění kuchařském [in: AK, prémie 1978].
 • Arátos ze Solů, Jevy na nebi [in: AK, prémie 1986].
 • Aristeidés, Apologie [Orthodox Revue III (1999), s. 49-56].
 • Aristotelés, Poetika, Rhétorika.
 • Arriános, O lovu [O lovu v době antické, Brno, Čs. myslivecká jednota 1926].
 • Artemidóros, Snář [AK 26].
 • Athanasios, Život sv. Antonína.
 • Augustinus, Katechetické spisy [Praha, Krystal OP 2005].
 • Augustinus, Listy [Říman, člověk, světec, Vyšehrad 2000].
 • Basileios, Listy I a II [BAC Patr. sv. 1 a 2].
 • Beda Venerabilis, Církevní dějiny národa Anglů [MMA sv. 3].
 • Boëthius, Útěcha z filosofie [in: Boëthius, Poslední Říman, Vyšehrad 1981].
 • Boëthius, Úvod do hudby [in: Boëthius, Poslední Říman, Vyšehrad 1981].
 • Byzantské legendy [Vyšehrad 1980; Pavel Mervart 2007].
 • Cassiodorus, Dopis Boëthiovi [in: Boëthius, Poslední Říman, Vyšehrad 1981].
 • Cassiodorus, Obrázek z doby stěhování národů [VZG Jičín 1912/13].
 • Celsus, O životospráve [F. Šimon, in: Auriga XLIII (2001), s. 80-86].
 • Cicero, O přirozenosti bohů [Praha, Laichter 1948].
 • Cicero, Předtuchy a výstrahy [Olomouc, Votobia 1996].
 • Columella, O pěstování zahrad [AK 37].
 • Corpus Hermeticum [in: Radek Chlup, Corpus Hermeticum, Herrmann & synové 2008].
 • Cyprianus, Útěcha Turasiovi, O smrtelnosti (ukázky) [in: Jana Nechutová, Úděl a útěcha, Heršpice 1995].
 • Darés z Frygie, Pád Tróje [AK, prémie 1976].
 • Diktys z Kréty, Deník trojské války [AK, prémie 1976; AP, Láska a válka].
 • Diodóros Siciliský, Astronomie a astrologie Chaldejců [in: AK, prémie 1986].
 • Dión Chrýsostomos, O významu filosofie pro praktický život [in: Čtení z antiky, Praha, Svoboda 1969].
 • Dionýsios z Halikarnássu, O starých řečnících [KLP 2013].
 • Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov [BAC Font. sv. 1].
 • Ennodius, Dopis Boëthiovi [in: Boëthius, Poslední Říman, Vyšehrad 1981].
 • Euhémeros, Posvátný nápis [AK 62].
 • Filodémos z Gadar, O správném hospodaření [AK, prémie 1982].
 • Filostratos, O gymnastice [VZG Rokycany 1909/10 a 1910/11].
 • Gaius, Učebnice práva ve čtyřech knihách [Plzeň, Aleš Čeněk 2007].
 • Galénos, O významu vzdělání [in: Čtení z antiky, Praha, Svoboda 1969].
 • Galénos, O dietě způsobující hubnutí [in: AK, prémie 1978].
 • Gregorius z Turonu, Dějiny Franků [ŽDM sv. 103 = MMA sv. 1].
 • Héfaistión z Théb, Tři knihy o astrologii (ukázky) [in: AK, prémie 1986].
 • Hieronymus, Legendy o poustevnících [KRKT sv. 1].
 • Hieronymus,Výbor z dopisů [KRKT sv. 6].
 • Hippokratés, Vybrané spisy I [KAT sv. 9].
 • Iamblichos, O mystériích egyptských [Praha, Sfinx 1922; Olomouc, Per agrum 1992].
 • Ildefonsus z Toleta, Isidorus [Hieronymus, Gennadius, Isidorus, Dějiny křesťanského písemnictví, PŘ].
 • Isidorus z Hispaly, Etymologie [KST sv. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20].
 • Isidorus z Hispaly, O význačných mužích [Hieronymus, Gennadius, Isidorus, Dějiny křesťanského písemnictví, PŘ].
 • Ísokratés, Zrcadlo vladařů (K Níkokleovi), Pravidla chování (K Démoníkovi) [in: Čtení z antiky, Praha, Svoboda 1969].
 • Iulianus, Úvahy o vládě, výchově a společnosti [Růžena Dostálová, in: ZJKF X (1968), č. 2, s. 73-80, č. 3, s. 121-122].
 • Jidášovo evangelium [KLP 2006].
 • Justiniánske Inštitúcie [Trnava, Iura Edition 2000].
 • Klaudios Ptolemaios, O astrologických předpovědích [in: AK, prémie 1986].
 • Kléméns Alexandrejský, Stromata [KRKT sv. 3, 7, 9, 11, 12, 13, 21].
 • Lúkiános, O syrské bohyni, Falaris první, Falaris druhý [AK 3].
 • Lúkiános, O snu neboli Lúkiánův život, Tragický Zeus, Vlastenec neboli poučovaný, Nero neboli O prokopání Isthmu [AK 45].
 • Lúkiános, Hermotímos neboli o filozofických školách [AP, Dialog a satira].
 • Marius Victorinus, O nutnosti přijmout homoúsios [Pavel Milko, in: Orthodox revue I (1997), s. 79-83].
 • Nechepsó a Petosíris, Úvod k učebnici astrologie [in: AK, prémie 1986].
 • Novozákonní apokryfy I–III [KRKL sv. 1, 2, 3].
 • Obrázky z řeckého života [AK 48].
 • Órigenés, Proti Kelsovi I–IV [KRKT sv. 19 a 22].
 • Palaifatos, O neuvěřitelných příbězích [KLP 2005].
 • Palladius, Poučné příběhy pro komořího Lausa [Karolinum 2002].
 • Platón, Ión.
 • Platón, Zákony.
 • Plinius, Listy I–IX [AK 58].
 • Plinius St., Člověk (Přírodopisu kniha VII) [Praha, Anthropologický ústav Karlovy university 1931].
 • Plinius St., O umění a umělcích [AK Mel. sv. 7].
 • Plinius St., Vybrané části z přírodopisu [VZG Rychnov n. Kn. 1897].
 • Plútarchos, O strachu z bohů [KAT sv. 11].
 • Plútarchos, Hostina sedmi mudrců [Brno, Jan V. Pojer 1947].
 • Plútarchos, O vyhnanství [in: Hovory o lidském štěstí, Odeon 1971].
 • Porfyrios, Dopis Anebonu Egypťanu [in: Jamblich z Chalkidy, O mystériích egyptských, Praha, Sfinx 1922; Olomouc, Per agrum 1992].
 • Proklos, O Platónových námitkách v Ústavě proti Homérovi a básnickému umění [in: Radek Chlup, Proklos, Herrmann & synové 2009].
 • Pseudo-Boëthius, Školská výchova [in: Boëthius, Poslední Říman, Vyšehrad 1981].
 • Pseudo-Longínos, O vznešenu [Praha, Společnost přátel antické kultury 1931].
 • Pseudo-Plútarchos, O hudbě [KAT sv. 12].
 • Quintilianus, Základy rétoriky [ŽDM sv. 101].
 • Sulpicius Severus, Život sv. Martina [PŘ].
 • Rukopisy od Mrtvého moře [KAT sv. 4].
 • Rukopisy z Nag Hammádí [KRKL sv. 4, 5, 6].
 • Spisy apoštolských otců.
 • Svět ezopských bajek [AK 35].
 • Synesios, List o venkovském životě (148) [Filip Horáček, in: Auriga LIX/2 (2017), s. 77-90].
 • Tatiános, Promluva k Řekům [KRKT sv. 20].
 • Texty ke studiu obecných dějin státu a práva, I. Starověk, Část 1. [Jaromír Kincl, SPN 1977].
 • Theodórétos z Kyrrhu, Historia religiosa. Bohumilá historie mnichů syrských.
 • Účty za opravy divadla v Délu [Vitruvius, Pollux, Antické divadlo, Praha, Ústav pro učebné pomůcky 1944].
 • Varro, De lingua Latina V–VII [FF UK 2015].
 • Venantius Fortunatus, Útěcha Chilperichovi a Fredegundě, Epicedium abatyše Hathumody (ukázky) [in: Jana Nechutová, Úděl a útěcha, Heršpice 1995].
 • Xenofón, O lovu [O lovu v době antické, Brno, Čs. myslivecká jednota 1926].
 • Život jurských otců [Praha, Benediktinské arciopatství 2004].
 • Fustel de Coulanges, Numa Denis, Antická obec, přel. J. Sokol, Praha 1998.
 • Gibbon, Edward, Úpadek a pád římské říše, přel. Adolf Felix, Praha 1983 (nebo Úpadok a zánik Rímskej ríše, přel. Viktor Krupa, Bratislava 1983).
 • Machiavelli, Niccolò, Úvahy o vládnutí a vojenství, přel. J. Hajný, Praha 2001.
 • Mommsen, Theodor, Diktátoři, přel. Pavel Eisner, Praha 1941.
 • Montesquieu, Charles, Disertácia o náboženskej politike Rimanov, přel. Štefan Janšák, Liptovský Mikuláš 1942.
 • Montesquieu, Charles, Sláva a úpadek říše římské, přel. Dana Melanová, Praha 2010 (nebo O veľkosti Rimanov a ich úpadku, přel. Štefan Janšák, Liptovský Mikuláš 1942).
 • Nietzsche, Friedrich, My, filologové, přel. Petr Kitzler a Pavel Kouba, Praha 2005.
 • Vico, Giovanni Battista, Základy nové vědy o společné přirozenosti národů, přel. M. Quotidianus, Praha 1991.
 • Winkelmann, Johann Joachim, Dějiny umění starověku. Stati, přel. J. Stromšík, Praha 1986.
Úvod > Užitečné > Ke stažení > Další doporučená četba pro studenty Dějin antické civilizace