BZK – Řecká filologie

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba bakalářské práce
Část SZZ2

Starořecký jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Starořecký jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost překladu do češtiny (ze starořečtiny do češtiny je překládán neznámý, středně obtížný souvislý text antického autora), v ústní části pak schopnost překladu a výkladu předepsané četby a dále souvislého teoretického výkladu o vybraném problému řecké normativní mluvnice. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Starořecká literaturastudent prokáže dobrou znalost řecké antické literatury v její žánrové šíři, a to od jejího vzniku až do pozdní antiky, založenou na studiu primární i sekundární literatury, a to jak v originále, tak v překladu, stejně jako na solidním seznámení se s metodickou problematikou dané oblasti studia.

c) Dějiny a kultura starověkého Řeckastudent prokáže dobrou orientaci v hlavních dějinných tendencích i schopnost charakterizovat jednotlivé historické epochy z hlediska vývoje politického, sociálního, ekonomického i kulturního, a to vždy na základě základní znalosti pramenného materiálu, zejména historických děl.

Část SZZ3 Novořecký jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Novořecký jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže praktickou schopnost aplikovat morfologické a syntaktické poznatky z novořeckého jazyka, schopnost překladu z řečtiny do češtiny a z češtiny do řečtiny a schopnost napsat obsahově, gramaticky i stylisticky správný esej v novořečtině. V ústní části se pak vyžaduje dobrá znalost normativní mluvnice, jež se ověřuje formou souvislého výkladu o vybraném teoretickém problému a dále prakticky na překladu a výkladu. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Novořecká literatura – student prokáže dobrou znalost novořecké literatury v celé její žánrové šíři, a to od 18. století do současnosti, jakož i solidní orientaci ve všech vývojových stádiích řecké literatury.

c) Novořecké dějiny, kulturní vývoj a reálie – student prokáže dobrou znalost novodobých dějin Řecka od národně-osvobozenecké revoluce Řeků (1821) do současnosti a bezpečnou znalost jeho aktuálního společensko politického a kulturního vývoje. Zkoušení historie probíhá v češtině, vybrané otázky z řeckých reálií v řečtině.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > BZK – Řecká filologie