BZK – Jazyk a kultura starověkého Říma

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba bakalářské práce
Část SZZ2

Latinský jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze dvou tematických okruhů:

a) Latinský jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost obousměrného překladu (z latiny do češtiny je překládán neznámý, středně obtížný souvislý text antického autora, z češtiny do latiny jsou překládány samostatné věty), v ústní části pak schopnost překladu a výkladu předepsané četby a dále souvislého teoretického výkladu o vybraném problému latinské normativní mluvnice. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Římská literatura – student prokáže důkladnou znalost dějin římské literatury od jejího vzniku do konce 2. stol. n. l., přehlednou znalost dalšího literárního vývoje a dobrou orientaci v dějinách řecké literatury.

Část SZZ3

Dějiny antické civilizace – Řím

Zkouška se skládá ze dvou tematických okruhů:

a) Dějiny starověkého Středomoří – student prokáže dobrou znalost vývoje starověkého Středomoří, zejména dějin antického Řecka a Říma. Zvláštní důraz bude kladen na postižení charakteru jednotlivých epoch a jejich vzájemné srovnání. Ověřován je i přehled o pramenné situaci jednotlivých období antických dějin a jejím dopadu na charakter a možnosti poznání, které o nich lze získat.

b) Kultura starověkého Římastudent prokáže základní znalost jednotlivých vývojových fází kultury antického Říma v jejích různých aspektech: literatura, mytologie, náboženství, výtvarné umění aj.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > BZK – Jazyk a kultura starověkého Říma