Granty a projekty

 • 2020-2022 projekt OPVVV: Podpora pregraduálního vzdělávání učitelů na UK; Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093
  účast na projetku: Mgr. Martina Vaníková, Ph.D. a Mgr. Bořivoj Marek

 

 • 2017-2019
  GA ČR 17-11247S Stupňování adjektiv v latině
  řešitel: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

 

 • 2015-2016
  grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce
  Spolupráce Univerzity Karlovy v Praze a Klášterní knihovny v St .Gallen (Stiftsbibliothek St. Gallen) v oblasti středověké latinské literatury a paleografie
  řešitel: Mgr. I. Adámková, Ph.D.

 

 • 2016-2017
  Rozvojový projekt Lingvistický systém starořečtiny a novořečtiny
  řešitel: doc. Dagmar Muchnová, spoluřešitel: Mgr. Dita Vořechovská

 

 • 2015-2017
  GA ČR GA15-14432S Textus. Vznik konceptu textu v pozdní římské literatuře
  řešitel: Mgr. Martin Bažil, Ph.D.

 

 • 2015
  Vnitřní rozvojový program FF UK Příprava nového předmětu Dějiny římské literatury IV (obor: Latinský jazyk a literatura)
  řešitel: Mgr. Martin Bažil, Ph.D., spoluřešitelé: Bc. Iveta Pastyříková (studentka NMg. studia latiny a bohemistiky), Mgr. Pavel Procházka (student doktorského studia klasické filologie)

 

 • 2015
  Podpora post-doktorandů FF UK
  řešitel: Mgr. Martin Bažil, Ph.D.

 

 • 2015
  Vnitřní soutěž FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Inovace předmětu Stylistická a překladová cvičení (obor: Latinský jazyk a literatura)
  řešitel: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D., spoluřešitelé: Mgr. Martin Bažil, Ph.D., Mgr. Bořivoj Marek

 

 • 2015
  Vnitřní soutěž FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Inovace seznamu povinné četby v latinském jazyce pro 1. ročník bakalářského studia Latinského jazyka a literatury
  řešitel: Mgr. Michal Ctibor, spoluřešitel: Mgr. Bořivoj Marek

 

 • 2012-2017
  Univerzitní centrum excelence
  Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice
  vedoucí řešitel: doc. Štěpán Špinka, Ph.D.
  spoluřešitelé: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D., Mgr. Martin Bažil, Ph.D. (2012-2014), Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D., Mgr. Ján Bakyta, Ph.D. (od 2015), doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D. (za FHS UK)

 

 • 2011-2016
  ERC Starting Independent Research Grant
  OVERMODE – Origins of the Vernacular MODE
  hlavní řešitel: Dr. Pavlína Rychterová, Ph.D., Universität Wien
  spoluřešitel: doc. Lucie Doležalová, Ph.D., Mgr. Adéla Ebersonová (student doktorského studia latinské medievistiky), Mgr. Jan Odstrčilík (student doktorského studia latinské medievistiky)

 

 • 2014
  Vnitřní rozvojový program FF UK
  Literature as a Product: From Codex to e-Book
  řešitel: Riccardo Burgazzi (student doktorského studia latinské medievistiky)

 

 • 2014
  Vnitřní rozvojový program FF UK
  Medieval Women Letters in the European cultural context (Středověké dopisy psané ženami v evropském kulturním kontextu)
  řešitel: Francesca Battista (student doktorského studia latinské medievistiky)

 

 • 2014
  GAČR 14-10673S
  Diachronic Typology of Suppletion
  vedoucí řešitel: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Lucie Pultrová, Ph.D., Mgr. Ján Bakyta, Ph.D., od 2016 doc. dr. Dagmar Muchnová, CSc.

 

 • 2014
  Vnitřní rozvojový program FF UK
  Inovace výuky latinské medievistiky
  řešitel: Mgr. Iva Adámková, Ph.D.

 

 • 2013-2016
  Grant Vzdělávací nadace J. Husa
  Rozvoj výuky magisterského studia latinské medievistiky
  řešitel: Mgr. Iva Adámková, Ph.D.

 

 • 2013-2015
  MK ČR
  DF12P01OVV026, Jan Hus roku 1415 a 600 let poté
  vedoucí řešitel: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
  spoluřešitel: PhDr. Jan Kalivoda

 

 • 2013-2014
  Grant GA UK
  „Pražský učitel Jindřich Totting z Oyty v bohemikálních středověkých rukopisech cambridgeské knihovny Corpus Christi College: Analýza a edice vybraných částí jeho děl“
  řešitelé: Mgr. Jan Odstrčilík, Riccardo Burgazzi, Francesca Battista (studenti doktorského studia latinské medievistiky), doc. Lucie Doležalová, Ph.D.

 

 • 2013
  Grant GA UK
  545413, Pseudo-Plútarchos: O hudbě
  vedoucí projektu: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
  řešitel: Mgr. Marcela Slavíková

 

 • 2012 – 2017
  Vědecko-výzkumný záměr
  Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hledistka konceptů populární kultury. Zastřešující projekt v rámci univerzitního konceptu PRVOUK:09: Literatura a umění v mezikulturních souvislostech.
  vedoucí řešitel: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
  spoluřešitelé: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D., doc. Lucie Doležalová, Ph.D., Mgr. Martin Bažil, Ph.D., Mgr. Iva Adámková, Ph.D., Mgr. Pavlína Šípová, Ph.D.

 

 • 2012-2017
  MŠMT ČR
  ELIZA LR1307
  vedoucí řešitel: Ing. Mgr. Jiří Rambousek
  spoluřešitel: PhDr. Jan Kalivoda

 

 • od 2011
  registrační číslo P401/12/G168
  Historie a interpretace Bible
  nositel: Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta
  spolunositelé: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Kabinet pro klasická studia
  Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
  hlavní řešitel: Dr. Jan Dušek
  spoluřešitelé: PhDr. Jiří Beneš, Vít Hušek, Th.D., Mgr. Iva Adámková, Ph.D.

Granty a projekty řešené v minulých letech

Granty a projekty doktorandů a studentů ÚŘLS FF UK řešené v minulých letech

Úvod > Věda > Granty a projekty