Granty a projekty

Granty a projekty členů ÚŘLS za posledních pět let:

doc. Adámková

 • 2021-2023: Standardní grant GA ČR č. 21-11494S: Monastická rétorika v Apologii Bernarda z Clairvaux a evropská monastická tradice 12. století, hl. řešitelka
 • 2019-2021: Standardní grant GA ČR č. 19-12859S: Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí, hl. řešitelka L. Panušková (ÚDU AV ČR), členka týmu
 • 2017- 2021 Progres Q07: Centrum pro studium středověku, hl. řešitel prof. Jan Čermák, členka týmu

dr. Bakyta

 • 2018-2021: Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204053/201, hlavní řešitelka prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.) – junior

dr. Bažil

 • 2022-2024: Standardní grant GA ČR „Latinské biblické drama v českých zemích“, hlavní řešitelka: dr. Magdaléna Jacková (Ústav pro českou literaturu AV ČR – nositel projektu) – člen týmu
 • 2022: Blended Intensive Programm (BIP) v rámci Erasmus+ : letní škola „Historické divadelní techniky ve filologickém bádání a výuce / Historical theatrical techniques in philological research and in teaching“, ve spolupráci s Justus Liebig-Universität Giessen (Německo) a Universitatea din Bucuresti (Rumunsko)
 • 2018-2023: KREAS: Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě, hlavní řešitelka doc. Mirjam Friedová – klíčový pracovník
 • 2017-2021: Progres Q07: Centrum pro studium středověku, hlavní řešitel prof. Jan Čermák – člen, člen rady
 • 2017-2021: Progres Q12: Literatura a performativita, hlavní řešitel doc. Jan Wiendl – člen

dr. Ctibor

 • 2020-2023: Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE/HUM/016), člen řešitelského týmu (junioři); hlavní řešitelka: prof. Lenka Karfíková

prof. Doležalová

 • 10/2022–04/2024: “Medieval Studies in Digital World” (Norway grants)
 • 2023: “Medieval Explorations” – collaboration with Uni. St. Andrews
 • since 04/2021: mentor in the project Dreams, Money and Christ: Popular texts and Their Transmission in the Late Middle Ages (principal investigator Martin Roček, START project scheme, Charles University, Prague)
 • since 10/2019: partner in DISTINGUO project to Marjorie Burghart (ANR, France)
 • since 01/2018: key researcher in project KREAS (Faculty of Arts, Charles University in Prague)
 • since 01/2018: senior researcher in University Centre of Excellence for the Study of the Ancient and Medieval Thought
 • 2017–2021: committee member of Charles University program PROGRES Q07 Centre for the Study of the Middle Ages
 • 2017–2021: committee member of Charles University program PROGRES Q21 Image and Text in Phenomenology and Semiotics
 • 2017–2019: three year GAČR research project “Creative Copying”: Miscellanies of Ulricus Crux de Telcz (d. 1504) (“Tvůrčí opisování”: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče (z. 1504), 17-06326S), carried out at the Faculty of Humanities, Charles University in Prague (3,810,000 CZK)

doc. Fischerová

 • 2017–2021: Spoluúčast na PROGRES Q 09: Literatura a performativita (hlavní řešitel doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D; klíčový účastník programu)

dr. Marek

 • 2020-2023 Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE/HUM/016), člen řešitelského týmu (junioři); hlavní řešitelka: prof. Lenka Karfíková
 • 2020-2022 účast na projektu OPVVV: Podpora pregraduálního vzdělávání učitelů na UK; Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093
 • 2018-2021 účast na projektu (metodik vzdělávacích programů) Informace pro rozvoj demokratické společnosti (MŠMT OPVVV; Výzva 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP), reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008181; hlavní řešitel: doc. Václav Liška (FSv ČVUT)

Mgr. Masliš

 • 2020-: GA UK 424420: ”Sémantická (ne)stabilita formálne izolovaných slov na príklade starej gréčtiny”

doc. Muchnová

 • 2023: SVV (lingv.) Korpusová a empirická lingvistika  – členka rady lingv. SVV
 • 2020-2022: SVV (lingv.) Jazyk jako fenomén systémový a sociální – zástupkyně ÚŘLS v radě SVV
 • 2017-2021: Progres Q 10: Jazyk v proměnách času, místa, kultury, vedoucí Petr Čermák (členka týmu)

dr. Prchlík

 • 2022-2023: vědecký pracovník Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204053/2017), hlavní řešitelka: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
 • 2019 externí spolupracovník projektu „Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství“ (GA ČR 19-02741S), řešitel: doc. Jiří Hoblík, Ph.D.
 • 2018-2020: junior Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204053/2017), hlavní řešitelka: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.

doc. Pultrová

 • 2018-2023: Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE), hlavní řešitelka prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (členka týmu – seniorka)
 • 2017-2021: Jazyk v proměnách času, místa, kultury (PROGRES Q10), hlavní řešitel doc. Petr Čermák, Ph.D. (členka rady programu)
 • 2017-2019: Standardní grant GAČR 17-11247S, téma: Stupňování adjektiv v latině (řešitelka)

dr. Vaníková

 • 2018-2023: Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšenkové tradice (UNCE), hlavní řešitelka: Prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (juniorská členka týmu)
 • 2020-2022: Účast na projektu OPVVV: Podpora pregraduálního vzdělávání učitelů na UK; Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093
 • 2019-2020: Vnitřní soutěž FF UK: Kurzy klasických jazyků v angličtině (hlavní řešitelka)
Úvod > Věda > Granty a projekty