SZZK – Starořecký jazyk a literatura

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba diplomové práce
Část SZZ2

Starořecký jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Starořecký jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost překladu (ze starořečtiny do češtiny je překládán s pomocí slovníku obtížný souvislý text antického autora) a interpretace gramatických a textově lingvistických jevů; v ústní části pak schopnost překladu a výkladu předepsané četby v originále a dále souvislého teoretického výkladu o vybraném problému ze synchronní nebo diachronní starořecké lingvistiky. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Řecká antická literatura a náboženství – student prokáže hlubokou znalost řecké antické literatury v celé její žánrové šíři, a to v úzkém propojení se sférou náboženství a mytologie, jež charakterizuje řeckou kulturu jako celek; jeho znalosti jsou založeny na seznámení se s metodickou problematikou daných oblastí i na rozsáhlém studiu primární a sekundární literatury, a to jak v originále, tak i v překladu.

c) Starořecké dějiny a reálie – student prokáže solidní znalost řeckých dějin počínaje civilizacemi doby bronzové a konče helénistickým obdobím, a to z hlediska vývoje politického, sociálního, ekonomického i kulturního. Zároveň bude s to zasadit vývoj řecké antické civilizace do širšího kontextu dějin starověkého světa. Kromě toho bude schopen postihnout specifika různých druhů pramenů pro poznání řeckých dějin, zejména děl antické historiografie.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > SZZK – Starořecký jazyk a literatura