SZZK – Klasická filologie

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba diplomové práce
Část SZZ2

Starořecký jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Starořecký jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost překladu (ze starořečtiny do češtiny je překládán s pomocí slovníku obtížný souvislý text antického autora) a interpretace gramatických a textově lingvistických jevů; v ústní části pak schopnost překladu a výkladu předepsané četby v originále a dále souvislého teoretického výkladu o vybraném problému ze synchronní nebo diachronní starořecké lingvistiky. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Řecká antická literatura a náboženství – student prokáže hlubokou znalost řecké antické literatury v celé její žánrové šíři, a to v úzkém propojení se sférou náboženství a mytologie, jež charakterizuje řeckou kulturu jako celek; jeho znalosti jsou založeny na seznámení se s metodickou problematikou daných oblastí i na rozsáhlém studiu primární a sekundární literatury, a to jak v originále, tak i v překladu.

c) Starořecké dějiny a reálie – student prokáže solidní znalost řeckých dějin počínaje civilizacemi doby bronzové a konče helénistickým obdobím, a to z hlediska vývoje politického, sociálního, ekonomického i kulturního. Zároveň bude s to zasadit vývoj řecké antické civilizace do širšího kontextu dějin starověkého světa. Kromě toho bude schopen postihnout specifika různých druhů pramenů pro poznání řeckých dějin, zejména děl antické historiografie.

Část SZZ3

Latinský jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Latinský jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost obousměrného překladu (z latiny do češtiny je bez slovníku překládán jeden neznámý, souvislý text antického autora a jeden souvislý text vycházející z povinné četby, z češtiny do latiny je překládán souvislý text s pomocí slovníku), v ústní části pak schopnost překladu a výkladu předepsané četby a dále souvislého teoretického výkladu o vybraném problému z oblasti synchronní nebo diachronní latinské lingvistiky. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Římská literatura – student prokáže velmi solidní znalosti dějin římské literatury v celém jejich rozsahu (včetně pozdní antiky), obeznámenost s rozsáhlým kánonem primárních textů na základě vlastní četby a schopnost uvažovat o nich v synchronním i diachronním kontextu, včetně recepce v pozdějších dějinách české a evropské kultury.

c) Teorie a metodologie zvoleného zaměření – student prokáže hluboké znalosti a interpretační dovednosti v oblasti svého zaměření (literární věda nebo lingvistika).

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > SZZK – Klasická filologie