Novořecká filologie

Novořecký jazyk je přímým pokračovatelem klasické řečtiny, helénistické a byzantské koiné. Je oficiálním jazykem dvou členských zemí EU (Řecka a Kypru) a je také jazykem nositelů Nobelovy ceny za literaturu – Jorgose Seferise a Odysea Elytise, a světově uznávaných autorů, jako je Nikos Kazantzakis či Konstantinos Kavafis. Novořecký jazyk má nezanedbatelné množství mluvčích: téměř 11 milionů v Řecku a na Kypru, dalších cca 8 milionů tvoří řecká diaspora či Řekové činní v zahraničí.

V průběhu tříletého bakalářského studia získají studenti nejen spolehlivou znalost novořeckého jazyka (odpovídající stupni B2 podle standardů Evropského referenčního rámce pro jazyky), ale i rozsáhlý soubor základních znalostí z oblasti novořeckých reálií, historie a literatury. Mimo to studenti absolvují kurz starořečtiny a získají přehled o základech antické a byzantské kultury, aby byli schopni porozumět kulturním a jazykovým historickým souvislostem. Cílem oboru je připravit odborníky se schopností analyticky hodnotit aktuální dění v Řecku na pozadí společensko-historického vývoje řeckého státu a zasadit je tak do širšího společenskovědního rámce. Zvládnutí jazyka, novořecké literatury a historie je chápáno jako základní podmínka teoretické a metodologické přípravy studentů na navazující magisterské studium Novořecké filologie.

Cílem navazujícího magisterského studia je výrazné prohloubení a zároveň vzájemné propojení praktických znalostí a teoretických základů získaných v rámci bakalářského studia, a to jak z hlediska synchronního, tak diachronního. Studijní plán oboru Novořecká filologie je koncipován jako systematická průprava studenta v dovednostech jazykové, literární a kulturně-historické interpretace.

Studium začíná důkladnou průpravou v oblasti vývoje jazyka, novodobých dějin jihovýchodního Balkánu, pokračuje prohloubením znalostí v oblasti mluveného projevu, gramatiky, překladu a textové kultury a vrcholí školením v práci s původními díly. Studenti získají znalost novořeckého jazyka, která odpovídá stupni C1 podle standardů Evropského referenčního rámce pro jazyky, kvalifikaci pro odbornou teoretickou i praktickou práci s jazykem a odpovídající přehled o řecké literatuře a dějinách od pozdní antiky až po současnost, K tomu přistupuje zvládnutí metod odborné práce, základů vědecké práce i schopnost využívat starší primární prameny, spojená s akribií a pečlivostí. Zároveň skutečnost, že se navazující magisterské studium Novořecké filologie realizuje pouze v kombinaci s jiným oborem, umožňuje absolventovi adaptovat se na mnohem širší spektrum zaměstnání, jež se tím či oním způsobem dotýká jeho specializace. Navazující magisterské studium zajišťuje výbavu a schopnost tyto vědomosti samostatně a tvořivě využít při odborné práci a doktorském studiu, tj. pro práci ve vědeckých ústavech, nakladatelstvích, muzeích a dalších kulturních institucích, ale i jiných institucích neakademického rázu jako jsou instituce státní správy a Evropské unie či jiné mezinárodní organizace.

Profil absolventa:

Bakalářské studium Absolvent oboru Novořečtina je vybaven znalostmi a kompetencemi v novořeckém jazyce, které odpovídají stupni B2 podle standardů Evropského referenčního rámce pro jazyky. Získá kvalifikaci pro samostatnou práci s jazykem, již uplatní zejména v oblasti vzdělávání a cestovního ruchu. Získá přehledné znalosti o novořecké historii, kultuře, literatuře a reáliích. Bude odborně připraven pro profese, kde je vyžadován všeobecný rozhled a jazyková vybavenost (absolvent má vedle znalostí novořečtiny také prověřenou znalost alespoň jednoho světového jazyka). Absolvent bude dobře vybaven pro práci v oblasti státní správy, v kulturních institucích, ale i v komerční sféře (v obchodní praxi). Bude schopen pracovat s odbornou literaturou, aplikovat metody odborné práce, vyhledávat potřebné informace v internetových databázích. Základy staré řečtiny, antické i byzantské kultury a základy práce s literárním textem zajistí širší rozhled v humanitních disciplínách a vytvoří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa v jeho dalším vzdělávání.

Navazující magisterské studium Absolvent dosáhne vysoké jazykové úrovně a získal hluboké znalosti v oblasti novořecké literatury, historie a kulturních reálií. Je připraven pro samostatnou práci v oborech vyžadujících znalost řecké problematiky synchronní i diachronní.

Absolvent získá znalost novořeckého jazyk, která odpovídá stupni C1 podle standardů Evropského referenčního rámce pro jazyky. K tomu přistupuje zvládnutí metod odborné práce, základů vědecké práce i schopnost využívat starší primární prameny, spojená s akribií a pečlivostí. Vzhledem k tomu, že práce se studijním materiálem klade vysoké nároky na soustředění a přesnost a že řešení odborných problémů není možné bez kombinačních schopností, mohou se absolventi uplatnit na místech, kde jsou takové vlastnosti vyžadovány a ceněny. Zároveň skutečnost, že se navazující magisterské studium Novořecké filologie realizuje pouze v kombinaci s jiným oborem, umožňuje absolventovi adaptovat se na mnohem širší spektrum zaměstnání, jež se tím či oním způsobem dotýká jeho specializace. Absolvent je připraven pro práci v institucích, ať už veřejných, nebo soukromých, vyžadujících dobrý kulturní přehled a obecně humanitní vzdělání, pro překladatelskou práci – drtivá většina významného byzantského a novějšího řeckého písemnictví není dosud v překladech českému čtenáři zpřístupněna; absolvent projde též tlumočnickou průpravou.

Spolupráce:

Z domácích institucí spolupracujeme předně s neogrecistikou ÚKS FF MU v Brně – pražští a brněnští učitelé recipročně vystupují ve svých sídelních městech v rámci přednášek České společnosti novořeckých studií, pořádají společné workshopy a každoročně se spolu se svými studenty účastní jarního soustředění na Vysočině.

Ze zahraničních partnerských institucí spolupracujeme s:

  • Aristotle University of Thessaloniki – Faculty of Philosophy
  • University of Macedonia – Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies v Soluni
  • University of Cyprus – Department of Byzantine and Modern Greek Studies v Lefkosii
  • mezinárodní badatelskou skupinou Civil Wars Study Group zaměřenou na moderní dějiny Řecka a Evropy.
  • Centrem novořeckého jazyka v Soluni (vědecká instituce zřízená řeckým ministerstvem školství, zabývá se mimo jiné pořádáním mezinárodním zkoušek novořeckého jazyka). – ÚŘLS FF UK v Praze se tímto od roku 2009 stal spolupořadatelem mezinárodních zkoušek novořeckého jazyka Centrum řeckého jazyka v Soluni (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) každoročně zajišťuje zkoušky z řečtiny pro získání certifikátu (Πιστοποίηση Ελληνομάθειας) úrovní A1–C2. V ČR zkoušky probíhají ve Zkušebním centru na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK, Celetná 20, Praha. Bližší informace a přihlášky s dotazníkem najdete na adresách: www.reckykoutek.cz/zkousky.html nebo se můžete obrátit přímo na vedoucí Zkušebního centra Mgr. Ditu Vořechovskou: vorechov@seznam.cz.
  • Nadací Urani – nadace poskytla finanční dar na nákup knih a dále nabídla možnost stipendijních pobytů pro absolventy bakalářského studia novořečtiny.
  • Ministerstvem kultury Řecké republiky, které zabezpečilo další finanční podporu oboru Ministerstvem zahraničních věcí Řecké republiky, resp. Řeckým velvyslanectvím v Praze a Kyperským velvyslanectvím v Praze, s nímž pravidelně spolupracujeme na mnoha kulturních a společenských akcích.
  • National Hellenic Research Foundation.
Úvod > Ústav > Obory > Novořecká filologie