BZK – Latinská medievistika

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba bakalářské práce
Část SZZ2 Latinská medievistika

Zkouška se skládá z jednoho tematického okruhu:

Latinská medievistika (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže schopnost překladu středně obtížného středolatinského textu z latiny do češtiny, v ústní části pak znalosti dějin středolatinské literatury v kulturněhistorickém kontextu. Ústní část zahrnuje také pohovor nad studentovým vlastním seznamem primární i sekundární literatury, během něhož student prokáže schopnost výkladu textů a kritického náhledu na ně. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > BZK – Latinská medievistika