Starořecký jazyk

Písemná část: překlad obtížného neznámého textu do češtiny (s pomocí slovníku) a zodpovězení otázek z normativní mluvnice a stylistiky vztahujících se většinou k textu; problematika konkurenčních syntaktických konstrukcí.

Ústní část: otázky k diachronní a synchronní lingvistice řečtiny a k řeckým dialektům (viz níže); překlad a interpretace úseků předepsané četby (Thuc. Hist. 2.42-65; Plat. Phaedrus, Hom. Od. IX)

Diachronní lingvistika

 • Řečtina jako indoevropský jazyk (objevení ie. jazykové rodiny, datováni a lokalizace ie. prajazyka, klasifikace ie. jazyků, otázka balkánského ie. areálu, ie. jazyky v sousedství Řeků).
 • Egejská písma a vznik alfabety.
 • Předřecké jazyky Řecka, vznik řečtiny a obecně řecké inovace.
 • Laryngální teorie a ablaut.
 • Vývoj vokalického systému řečtiny.
 • Vývoj konsonantického systému řečtiny.

Literatura:

 • Beekes, R. S. P., Comparative Indo-European Linguistics. Amsterdam – Philadelphia 1995(1), 2011(2).
 • Colvin, S., A Brief History of Ancient Greek. Malden – Oxford – Chichester 2014.
 • Erhart, A., Indoevropské jazyky. Praha 1982.
 • Pultrová, L., „Laryngální teorie a vývoj laryngál v latině a řečtině“, Auriga 49, 2007, 19-34.
 • Rix, H., Historische Grammatik des Griechischen. Darmstadt 1976(1), 1992(2).
 • (Cf. také literaturu k řeckým dialektům.)

Řecké dialekty

 • Klasifikace řeckých dialektů (antická klasifikace a novodobé třídění, izoglosy, charakteristika východořeckých a západořeckých dialektů).
 • Mykénština (vznik nářečních diferenciací, vztah mykénštiny k dialektům 1. tisíciletí, jazyková charakteristika mykénštiny, lineární písmo B).
 • Arkado-kyperské dialekty (vznik, vývoj a rozšíření arkado-kyperské nářeční skupiny, jazyková charakteristika arkadštiny a kyperštiny, prameny, klasické kyperské písmo).
 • Epický jazyk: Homér a pohomérská epika (vznik a charakteristika homérského jazyka včetně syntaxe, míšení časových rovin, míšení nářečních prvků, Hésiodos, filozofická poezie, alexandrijská epika, žánrové jazyky).
 • Literární dialekty: charakteristika a vývoj jazyka iónské prózy na pozadí neliterární iónštiny.
 • Literární dialekty: charakteristika a vývoj jazyka lesbické lyriky na pozadí aiolských dialektů.
 • Literární dialekty: charakteristika a vývoj jazyka literární dórštiny na pozadí dórských dialektů.

Literatura:

 • Bartoněk, A., Dialekty klasické řečtiny. Brno 2009 (kap. XV).
 • Bartoněk, A., Písmo a jazyk mykénské řečtiny (1400-1200 př. Kr.). Brno 2007.
 • Colvin, S., A historical Greek reader: Mycenaean to the Koiné. Oxford: Oxford University Press 2007.
 • Miller, G., Ancient Greek Dialects and Early Authors. Introduction to the Dialect Mixture in Homer, with Notes on Lyric and Herodotus. Boston – Berlin 2014.
 • Palmer, L. R., The Greek Language. Boston – London 1980, 21996.
 • Schmitt, R., Einführung in die griechischen Dialekte. Darmstadt 1977.
 • poznámky z přednášek