doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

Konzultační hodiny
Členství
 • Oboroví garanti
 • Rada garantů Filologie (M; M7310; 5 roků; FF; cs; P)
 • Rada garantů Filologie (B; B7310; 3 roky; FF; cs; P)
 • Rada garantů Filologie (N; N7310; 2 roky; FF; cs; P)
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Ovocný trh 9 - Nová Astorie
Místnost č. M202

Odborné zájmy

 • Corpus Hippocraticum a řecké myšlení
 • počátky historiografie v antickém Řecku, historiografie jako žánr, vztah orality a literality
 • řecká epika doby archaické, vztah mýtu a logu, poezie a filosofie
 • antický román
 • vznik a proměny utopického myšlení

Vzdělání, akademické tituly, vědecké hodnosti

 • 2020 jmenována docentkou pro obor Řecká a latinská studia
 • 1995–2003 postgraduální studium na UK FF; disertační práce Mohou Múzy lhát? (Múzy v prooimiu Hésiodovy Theogonie), 2003 titul Ph.D., obor klasická filologie – řecká literatura
 • 1991 ukončení studia oborů latina – řečtina na UK FF, titul Mgr.; diplomová práce Problém jednoty areté u Platóna (na dialogu Prótagorás)
 • 1985 přestup na obor klasická filologie (řečtina – latina)
 • 1983 přijata ke studiu na UK FF Praha, obor filosofie – fyzika

Zaměstnání a profesionální praxe

 • 2020 docentka Ústavu řeckých a latinských studií FF UK
 • 2010–2016 zástupkyně vedoucí ÚŘLS
 • 2016 výuka pro program SIT Study Abroad (Program of World Learning, Vermont, USA)
 • 2015–2016 výuka na FSV UK
 • 2000–2002 výuka na Literární akademii Josefa Škvoreckého
 • 1995–2020 odborná asistentka Ústavu řeckých a latinských studií FF UK
 • 1992–1994 asistentka Ústavu řeckých a latinských studií FF UK, obor: řecká literatura

Granty a projekty

a) vědecké
 • 2017–2021: Spoluúčast na PROGRES Q 09: Literatura a performativita (hlavní řešitel doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D; klíčový účastník programu)
 • 2012–2016: Spoluúčast na VVZ Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury. Zastřešující projekt v rámci univerzitního konceptu PRVOUK: 09: Literatura a umění v mezikulturních souvislostech (hlavní řešitel doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.; členka rady)
 • 2015: grant GA UK, Alkmánovo Partheneion z Louvru č. (908215), řešitel: Robert Roreitner, vedoucí projektu: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
 • 2013: grant GA UK, Ps.-Plútarchos O hudbě (č. 545413), řešitel: Mgr. Marcela Slavíková, vedoucí projektu: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
 • 2009–2012: Spolupracovnice při řešení grantu GA ČR Corpus Hippocraticum ve světle současných věd o člověku (grant GA ČR č. 401/09/0767 na r. 2009-2012, hlavní řešitel: dr. Hynek Bartoš).
 • 2006–2008: hlavní řešitelka grantu GA ČR: 401/06/0647 Corpus Hippocraticum a jeho význam pro dnešní vědy o člověku.
 • 2007: projekt v rámci specifického výzkumu FF UK, název: „Ti před Hérodotem“: překlad a komentář vybraných zlomků řeckých mythografů a historiografů 6. a 5. stol. př. Kr. (doplněný úvodní studií o vzniku řecké historiografie), spolu s Matějem Novotným
 • 2006: projekt v rámci specifického výzkumu FF UK, název: Pseudo-Plútarchův spis „O hudbě“: překlad, komentář a úvodní studie o roli hudby v řecké kultuře, spolu s Marcelou Slavíkovou
 • 2006: jako školitelka se podílí na projektu Mgr. Jakuba Čechvaly v rámci specifického výzkumu FF UK, název: Intertextuální čtení řecké mytologie a tragédie
 • 2000–2002: spoluúčast na grantu: výzkumný záměr UK FF (CEZ: J13: 112100005) Srovnávací poetika v multikulturním světě, hlavní řešitel grantu: prof. dr. Oldřich Král
b) výukové:
 • 2008: Rozvojový projekt FRVŠ 448/2008/F5/a Inovace studijního předmětu Úvod do studia řečtiny, hlavní řešitel PhDr. Jan Souček, CSc.
 • 2004: Grant MŠMT č. 324 Vypracování koncepce studijních programů navazujícího magisterského studia I) řečtina, II) latina, III) latina se specializací latinská medievistika a neolatinistika, vedoucí řešitelka prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. (FF UK)

Konference a přednášky

 • 13. 10. 2023 Les premières cartes du monde : les origines mythiques et géographiques de la naissance de l’Europe et de l’idée des continents, CEFRES, Praha.
 • 13. 7. 2023 Translation Symposium, with Deborah Garfinkle, Prague Summer Program.
 • 23. 6. 2023 Mixtures and Humours in the Corpus HippocraticumWorkshop: Ancient Greek Concepts of Mixtures, FF UK Praha.
 • 8. 12. 2022 První český překlad Pindarových Pýthijských zpěvů, spolu s Robertem Roreitnerem, Jednota klasických filologů, Praha.
 • 25. 9. 2022 Iónská fysiologie a zrození kontinentů v antickém Řecku. Filosofická škola, Štěkeň.
 • 23. 9. 2022 An Archeology of Temperaments, or from Four Humours to Four Temperaments, konference PREHISTORIC, ANCIENT AND MEDIEVAL MEDICINE: NEW PERSPECTIVES AND CHALLENGES FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY; Praha, 1. LF UK – University of Oxford.
 • 19. 7. 2022 Translation Symposium, with Deborah Garfinkle, Prague Summer Program, Praha.
 • 6. 7. 2022 Řečová pravda neboli koncept alétheia u Homéra a jak mu rozumět, Letní filosofická škola, Velké Losiny.
 • 2. 7. 2022 Řečnická praxe a rétorická teorie v antickém ŘeckuLetní škola klasických studií, Český Krumlov.
 • 10. 12. 2021 Fyziognómonika a medicína: typizace jako střední člen. Druhé kolokvium grantového projektu: Vývoj pojmu hanby v antickej a súčasnej morálnej filozofii s dôrazom na jej etické funkcie. Katedra filozofie FF UMB v Banské Bystrici, online.
 • 1. 10. 2021 Inspiration and Theft, or Literary Borrowings from (not only Greek) Philosophy. Konference Wissenschaftler*innen als Dichter*innen/ Dichter*innen als Wissenschaftler*innen. Universität Wien.
 • 17. 9. 2021 J. L. Fischer a T. G. Masaryk: analýza, kritika, obdiv. Konference Humanismus v českém filosofickém a politickém myšlení, Písek.
 • 6. 7. 2021 Když oklamaný je moudřejší než ten, kdo se oklamat nedal, aneb proč potřebujeme lež a výmysl. Letní filosofická škola, Velké Losiny.
 • 27. 5. 2021 Stud a spravedlnost jako základ lidského soubytí. Kolokvium grantového projektu Vývoj hanby v antickej a súčasnej morálnej filozofii s dôrazom na jej etické funkcie, online.
 • 8. 7. 2020 Prastarý spor mezi filosofií a básnictvím. Letní filosofická škola, Velké Losiny.
 • 8. 11. 2019 J. L. Fischer – pokus o životopis. Workshop u příležitosti 125. výročí narození prvního rektora obnovené olomoucké university, Univerzita Palackého, Olomouc
 • 30.1.-2.2. 2019 Ekphrasis in the Ancient Novel. Konference Things in poems – Poems of things (Básně o věcech), FF UK, Praha
 • 6. 12. 2018 Od humorů k temperamentům. Původ a proměny humorální teorie a teorie temperamentů. Jednota klasických filologů, Praha
 • 23. 9. 2018 Původ a proměny humorální teorie a teorie temperamentů, Filosofická škola, Štěkeň.
 • 16. 6. 2018 Co je poezie, kdo je básník? O inspiraci v moderní poezii. Společnost pro mezioborová studia, Praha
 • 5. 4. 2018 Od humorů k temperamentům. Centrum teoretických studií, Praha
 • 23.-25. 11. 2017 Hesiod’s Erga and Communist Czechoslovakia in the 1950s. Europaeum Classics Colloquium «Past and Present: How the moderns create myths and apologia from the classics», Ravenna
 • 7. 12. 2017 Náš jugoslávský Homér: Homérská otázka na Balkáně. Přednáškový cyklus Slovo, tradice a kontext pořádaný Národopisným muzeem Národního muzea
 • 18.- 20. 10. 2017 „Řečová pravda” neboli koncept ἀληθείη/ἀληθέα u Homéra. Medzinárodná konferencia SFZ pri SAV: Pravda. Teoretické a praktické aspekty, Smolenice
 • 25. 4. 2017 Fronésis v hippokratovském spise O svaté nemoci ve světle humorální teorie. 6. medzinárodné kolokvium ku grantovému projektu: Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis, Trnava
 • 9. 6. 2016 „Řečová pravda“ u Homéra. Centrum teoretických studií, Praha
 • 30. 11. 2015 Role československé slavistiky v homérském bádání XX. století. Pražský lingvistický kroužek, Praha
 • 6. 11. 2015 Truth Living (Only) in Words: The Concept of ἀληθείη/ἀληθέα in Homer. Europaeum Classics Colloquium «The Power of the Word», Barcelona
 • 28. 5. 2015 Hippokratova Přísaha a Hippokratés jako otec lékařství: evidence a legenda. IX. kongres České společnosti intenzivní medicíny, Hradec Králové
 • 22.-25. 2. 2015 Řekové jako turisté a kolonisté a co z toho vzešlo. Festival Tváře migrace, FF UK Praha
 • 28. 1. 2015 Habent sua fata inventiones. Role československé slavistiky při utváření formulové teorie M. Parryho a A. B. Lorda. Jednota klasických filologů, Praha
 • 16. 1. 2015 Hippokratova Přísaha a Hippokratés jako otec lékařství. Konference Language Centres in Higher Education: Sharing Innovations, Research, Methodology and Best Practices. Masarykova univerzita Brno
 • 13.-14.11. 2014 Ancient Novel: Formula and Innovation and their Effects. Konference Popular Literature in the Ancient and Medieval World, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • 28. 10. 2014 Homérské přirovnání jako literární figura a jako cesta k definici. Kolokvium „Reflexia Homéra v antickej filozofii“, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Béla, Banská Bystrica
 • 2.-13. 8. 2014 Seminars on Ancient Greek Literature and Culture, Delfy – European Cultural Centre,
  přednášky: The Role of Czechoslovakian Slavistics in the Forming of Milman Parry’s Oral-Formulaic Theory.
  The Europe-Asia Antithesis in the
  Peri aeron hydaton topon as a Scientific Image and Mythical Heritage.
 • 16.-24. 7. 2014 La technicité de la médecine hippocratique et ses limites. Université européenne d’été de 2014, „Les discours sur la santé et la maladie“, Bruxelles
 • 14. 4. 2014 Medicína mezi jedinečným a univerzálním. Společnost pro fenomenologickou filosofii a psychoterapii, Praha
 • 8. 11. 2013 Iónská fysiologie a počátky historiografie. Symposium Historiam scribere (et legere) k životnímu jubileu prof. B. Mouchové, Univerzita Karlova, Praha
 • 28. 4. 2013 Hippokratovská dieta: Mezi jedinečným a univerzálním. Ekologické dny Olomouc: Chvála polyfonie. Společná porada o našem světě. Olomouc
 • 10.-11. 12. 2012 Habent sua fata inventiones. The role of Czechoslovakian Slavistics in the forming of Milman Parry’s Oral-Formulaic Theory. Konference Jakobson ve struktuře (české) vědy, pořadatelé: Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouc ve spolupráci s Ústavem české literatury a knihovnictví Masarykovy Univerzity v Brně a Pražským lingvistickým kroužkem, Olomouc
 • 23. 2. 2011 Odysseus mnoha obratů: Odysseia jako seriálová novela, nebo Bildungsepos? Jednota klasických filologů, Praha
 • 5. 11. 2010 Technicita hippokratovského lékařství. Konference Medicína jakožto mathesis singularis a mathesis universalis – Od Hippokrata po současnost, Praha, Karolinum.
 • 24.-25. 8. 2009 The Europe-Asia Antithesis in the Peri aeron hydaton topon as a Scientific Image and Mythical Heritage. Konference „APPROACHES TO ANCIENT MEDICINE“, Newcastle University
 • Listopad 2003 Mohou Múzy lhát? Jednota klasických filologů, Praha

Organizace konferencí

 • Konference Popular Literature in the Ancient and Medieval World, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 13.–14.11. 2014
 • Symposium Historiam scribere (et legere) k životnímu jubileu prof. B. Mouchové, Karolinum, Praha 8. 11. 2013
 • Konference Medicína jakožto mathesis singularis a mathesis universalis – Od Hippokrata po současnost, Karolinum, Praha 5. 11. 2010
 • Konference Hippokratovská medicína v perspektivě současného lékařství a věd o člověku, Fakulta humanitních studií UK, Praha 16. 2. 2007

Publikace

Knihy:
 • Bůh vždycky zatřese stavbou. Knižní rozhovor Sylvy Fischerové s Karlem Flossem, Vyšehrad 2011.
 • FISCHEROVÁ Sylva, STARÝ Jiří (eds.). Ancient Weeds. Contours of Popular and Trash Literature in Ancient and Medieval Times. Karolinum Press – University of Chicago Press. V tisku
Komentované edice a překlady:
 • Pindaros, Pýthijské zpěvy. Přeložil a komentoval Robert Roreitner se Sylvou Fischerovou. Úvodní studii Jak oslavit vítěze a chválit bohy: Pindarovy Pýthijské zpěvy napsali Sylva Fischerová a Robert Roreitner. Praha, Academia 2021.
 • FISCHEROVÁ Sylva. O přirozenosti člověka. In FISCHEROVÁ Sylva, BARTOŠ Hynek. Hippokratés, Vybrané spisy II. Praha: OIKOYMENH, 2018, s. 9–194.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Přísaha. In FISCHEROVÁ Sylva, BARTOŠ Hynek. Hippokratés, Vybrané spisy I. Praha: OIKOYMENH, 2012, s. 147–218.
Články v recenzovaných periodikách:
 • FISCHEROVÁ Sylva, POHL Martin. Hippokratova Přísaha a současné lékařské sponze. Časopis lékařů českých 5, 2022/161, s. 212-219.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Proč Lydie Korabelniková u Čechů tká? (Pozadí vzniku jednoho mýtu), Slovo a smysl 36, 2021, s. 115–143.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Matija Murko, Roman Jakobson in ParryLordova teorija ustnega pesništva, CLOTHO, I, 2019, no. 1, s. 21–53.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Technicité de la pensée hippocratique et ses limites. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2, 2017, s. 173–186.
 • FISCHEROVÁ, Sylva. Antický román jako populární literatura?, Slovo a smysl 20 (X), 2013, str. 52-78.
 • FISCHEROVÁ Sylva. The Europe-Asia Antithesis in the Hippocratic Treatise On the airs, Waters, Places as Scientific Image and Mythical Heritage. A Short Chapter from the History of Ideas. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2012, no. 24, p. 161-171.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Lyrik a kritik – na pythagorejské desce protiv? Slovo a smysl, 2007, 7, s. 233-237.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Kosmos mých slov. Srovnání Hésiodovy „Theogonie“ a Parmenidovy básně „O přírodě“, Filosofický časopis (54) 2006, 3, s. 331-361.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Why Study Classics Today or about the use and abuse of the philology for life, Graecolatina Pragensia 20, 2004 s. .
 • FISCHEROVÁ Sylva. Pirómisové v egyptských Thébách aneb kde začíná řecké dějepisectví. Reflexe, 2002, 23, s. 45–74.
Kapitoly v knihách a konferenčních sbornících:
 • FISCHEROVÁ Sylva. Ekfrasis a antický román. In HRDLIČKA Josef, PŠENIČKA Martin, SNELLING Alena. Věci v básních. Od Achilleova štítu po hyperobjekty. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020, s. 53-74.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Hippokratova Přísaha a eutanazie. In PTÁČEK Radek, BARTŮNĚK Petr a kol. Eutanazie – pro a proti. Praha, Mladá fronta, 2019, s. 211–230.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Starodávný a moderní plevel. Pokus o vymezení. In: Fischerová, S., Starý, J. (eds.): Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha, FF UK 2016, s. 7–66.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Antický milostný román: Formule a její inovace. In: Fischerová, S., Starý, J. (eds.): Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha, FF UK 2016, s. 85–126.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Hérós jako literární postava. In: Bílek, P. A., Procházka, M., Wiendl, J. (eds.), Vektory kulturního vývoje – identity, utopie, hrdinové. Praha, FF UK 2016, str. 147–168.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Role músiké v řecké kultuře. In: Pseudo-Plútarchos, O hudbě. Praha, OIKOYMENH 2015, s. 7–72.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Habent sua fata inventiones. The Role of Czechoslovakian Slavistics in the Forming of the Parry-Lord Oral-Formulaic Theory. In: Kubíček, T., Lass, A.: Roman O. Jakobson: A Work in Progress. Olomouc, Palacký University, 2014, s. 77–102.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Úvodní studie. In: Fischerová S., Bartoš H.: Hippokratés, Vybrané spisy I. Praha, OIKOYMENH, 2012, s. 15–146.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Slovo úvodem. In: Fischerová S., Bartoš H.: Hippokratés, Vybrané spisy I. Praha, OIKOYMENH, 2012, s. 7–14.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Technicita hippokratovského lékařství a její meze. In: Fischerová S., Beran A.: Medicína mezi jedinečným a univerzálním. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2012, s. 61–86.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Odysseia jako ustavující dílo evropské kulturní tradice. In: Homér, Odysseia. Praha, Academia, 2012, s. 425–479.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Proč končí verš dřív než stránka aneb energie a entropie psaní. In: Verš a próza, ed. O. Král, Z. Hrbata, M. Pokorný, Studie z komparatistiky VI., FF UK, Malvern 2009–2010, s. 107–116.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Odysseus, Chaos a iónská trojčata aneb mýtus a logos v jedné z dutin země, in: Mýtus a geografie. Svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách, ed. S. Fischerová a J. Starý, Herrmann a synové 2008, s. 43–87.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Utopie a topos aneb topika utopiky. Pokus o rozbor jednoho konceptu, in: Mýtus a geografie. Svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách, ed. S. Fischerová a J. Starý, Herrmann a synové 2008, s. 321–384.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Slovo úvodem (spolu s J. Starým), in: Mýtus a geografie. Svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách, ed. S.Fischerová a J. Starý, Herrmann a synové 2008, s. 7–19.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Výzkumy subjektivity: básník a filosof, in: Výzkumy subjektivity. Od Husserla k Foucaultovi, ed. K. Novotný a M. Fridmanová, Pavel Mervart, 2008, s. 233–241.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Devět lhoucích Múz, in: Původ poezie. Proměny básnické inspirace, ed. S.Fischerová a J. Starý, Argo 2006, s. 49–85.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Havran v olověných dolech světa aneb jak viděti vystupovat obláčky, in: Původ poezie. Proměny básnické inspirace, ed. S.Fischerová a J. Starý, Argo 2006, s. 235–261.
 • FISCHEROVÁ Sylva. Morfologie poetického, in: Původ poezie. Proměny básnické inspirace, ed. S.Fischerová a J. Starý, Argo 2006, 261–285.
Ostatní články:
 • Blouznivky a vášnivky na scéně. Bakchantky v Národním divadle. Recenze, ECHO 24, 3. 6. 2023, online.
 • Tkající, nebo šetřící? Mýtus Lydie Korabelnikové. Dějiny a současnost, 2022, 5, s. 36-38.
 • Filip Filosof, Výklad o uměřené Charikleii. Ze staré řečtiny přeložila a úvodním slovem doprovodila Sylva Fischerová. In: PLAV 3, 2015, s. 39–43.
 • Evropa, Asie a ti druzí. Zrození kontinentů v antickém Řecku. Dějiny a současnost 2012, 6, s. 30–33.
 • Odysseus aneb hérós jako literární postava I, Souvislosti 3, 2006, s.27–44.
 • Odysseus aneb hérós jako literární postava II, Souvislosti 4, 2006, s.48–63.
 • Co je člověk aneb fantazie je síla, Souvislosti 2, 2004, s. 146–165.
Editorská činnost:
 • FISCHEROVÁ Sylva, BARTOŠ Hynek (eds.). Hippokratés, Vybrané spisy II. Praha, OIKOYMENH, 2018. 752 s. ISBN 978-80-7298-506-7.
 • FISCHEROVÁ Sylva, STARÝ JIŘÍ (eds.). Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha, FF UK 2016.
 • FISCHEROVÁ Sylva, BARTOŠ Hynek (eds.). Hippokratés, Vybrané spisy I. Praha, OIKOYMENH, 2012.
 • FISCHEROVÁ Sylva, BERAN ALEŠ (eds.): Medicína mezi jedinečným a univerzálním. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2012.
 • FISCHEROVÁ Sylva, STARÝ JIŘÍ (eds.). Mýtus a geografie. Praha, Herrmann a synové 2008.
 • FISCHEROVÁ Sylva, STARÝ JIŘÍ (eds.). Původ poezie. Praha, Argo 2006.
 • editorka spisů J. L. Fischera Výbor z díla I (nakl. Academia, vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2007), Výbor z díla II (vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2009), Výbor z díla III (vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2013). Spolu s Janem Šulcem.
 • pro revue Souvislosti uspořádala a editovala tři tematické bloky: blok věnovaný Viole Fischerové (Souvislosti 3/2014), blok věnovaný Karlu Michalovi/Pavlu Buksovi (Souvislosti 1/2021) a blok věnovaný J. L. Fischerovi (Souvislosti 4/2022).

Další aktivity

Kromě odborných prací publikuje také verše a prózu: dvanáct básnických sbírek (poslední Jiný život. Wittgenstein, Brno 2023); dále knihy povídek Zázrak, Torst 2005; Pasáž, Fra 2011; Tisíce plošin, Druhé město 2020; prózy Evropa je jako židle Thonet, Amerika je pravý úhel (Druhé město, 2012); Bizom aneb Služba a mise (Druhé město 2016); Elza a muchomůrka (Druhé město 2022); vydala také knihy pro děti Júla a Hmýza aneb cesta do Juliiny země (Baobab 2006); Egbérie a Olténie (Baobab 2011). Její verše byly přeloženy do řady jazyků, dva knižní výbory vyšly ve Velké Británii, jeden v USA. Prózy vyšly v němčině, polštině, portugalštině, holandštině a j.

Spolu s Jiřím Starým a dalšími zorganizovala v uplynulých letech několik přednáškových cyklů k vybraným interdisciplinárním tématům (Původ poezie; Mýtus a geografie; Počátky historiografie; Historie – metahistorie – vyprávění aneb počátky a konce historiografie), spolu s Olgou Lomovou organizuje přednáškový cyklus Světová poezie.

Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.