BZK – Dějiny antické civilizace

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba bakalářské práce
Část SZZ2

Dějiny antické civilizace:

Zkouška se skládá ze dvou tematických okruhů, přičemž druhý tematický okruh si student volí ze dvou možností:

a) Dějiny starověkého Středomoří – student prokáže dobrou znalost vývoje starověkého Středomoří, zejména dějin antického Řecka a Říma. Zvláštní důraz bude kladen na postižení charakteru jednotlivých epoch a jejich vzájemné srovnání. Ověřován je i přehled o pramenné situaci jednotlivých období antických dějin a jejím dopadu na charakter a možnosti poznání, které o nich lze získat.

b) Student si volí jeden z následujících tematických okruhů:

1) Kultura starověkého Řecka – student prokáže základní znalost jednotlivých vývojových fází kultury antického Řecka v jejích různých aspektech: literatura, mytologie, náboženství, výtvarné umění aj.

2) Kultura starověkého Římastudent prokáže základní znalost jednotlivých vývojových fází kultury antického Říma v jejích různých aspektech: literatura, mytologie, náboženství, výtvarné umění aj.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > BZK – Dějiny antické civilizace